TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ

(Yürürlük Tarihi: 16.12.1983)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

MADDE 1 – AMAÇ

Bu Yönetmelik;

a) Teknik sebeplerle yetersiz kalan,

b) Uygulama niteliğini kaybeden,

c) Eksikliği görülen,

d) Zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tesbit edilen

Tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmeleri amaçlar.

MADDE 2 – KAPSAM

Bu Yönetmelik, tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesinde ve buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmelerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

MADDE 3 – HUKUKİ DAYANAK

Bu Yönetmelik 23/6/1983 tarih ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

MADDE 4 – TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

b) Bölge Müdürlüğü : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

c) Müdürlük : Kadastro Müdürlüğünü,

d) Yenileme Ekibi : En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşan ekibi,

e)Teknik Yönetmelik : Kadastro paftalarının yapımında uygulanan teknik yönetmelikleri,

f) Pafta : Tapulama veya kadastro haritalarından her birini,

g) Dengeleme Planı : Zeminde bulunmayan parsel sınırlarını tespit etmek üzere harita üzerinden yapılan düzenlemeyi,

h) Yenileme Alanı : Sınırları sabit ve çekişmesiz tabi veya suni tesislerle çevrili en az bir mevki veya ada biriminde olan tapulama veya kadastro paftalarının yenileneceği sahayı,

ı)Muhdesat : Arsa ve arazi üzerinde malikinden başka bir kimse veya paydaşlardan birisi tarafından yapılan yapı, tesis veya dikilen şeyleri,

i) Tecavüz (el atma) : Kendi parseli dışına taşan inşaat veya kulanımı,

j) Teknik sebeplerle yetersiz kalma: Paftanın yapım tekniğinin eski olması nedeni ile istenen hassasiyeti sağlayamamasını,

k) Uygulama niteliğini kaybetme: Paftanın veya dayanağı olan bilgi ve belgelerin zemine uygula ma kabiliyetinin bulunmaması,

l) Eksikliği görülme : Paftadaki bilgilerin okunamaz durumda olması ve bu bilgilerin orjinal belgelerinden de elde edilememesini,

m) Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermeme: Yapım tekniği ve uygulama niteliği yeterli olan paftalardaki sınırlar ile zeminde değişmemiş sınırlar arasında yanılma sınırını aşan farkların bulunmasını,

n) Parselasyon haritaları: İmar parselleri oluşturmak, amacıyla İmar Kanununa dayalı olarak belediye veya valilikler tarafından re’sen yapılan yada yaptırılan haritaları,

o) Toplulaştırma haritaları: “Arazi Toplulaştırma Tüzüğü” hükümleri uyarınca düzenlenen haritaları,

ö) Sulama Alanlarındaki arazi düzenleme haritaları: Bakanlar Kurulu’nun 11.6.1985 tarih ve 85/9588 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca düzenlenen haritaları,

p) Islah İmar Haritaları: 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlarda ıslah imar planlarına uygun olarak imar parselleri oluşturmak maksadıyla belediye veya valilik tarafından re’sen yapılan veya yaptırılan haritaları,

r) Köy Yerleşme Haritaları: “Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılan haritaları,

s) Gecekondu Önleme Bölgesi Haritaları: 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca düzenlenen haritaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Çalışmaları

MADDE 5 – YENİLEME İSTEKLERİ

Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan hususlardan herhangi biri nedeniyle yapılan yenileme istekleri, ilgili müdürlükçe değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda, yenilemenin gerekli olduğunun anlaşılması halinde yenileme raporu düzenlenir.

Müdürlükçe re’sen belirlenen yenileme alanları için de yenileme raporu düzenlenir.

MADDE 6 – YENİLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yenileme raporu; kontrol mühendisi, fen kontrol memuru ile gerektiğinde yeteri kadar teknisyenden oluşan bir ekip tarafından üç nüsha olarak düzenlenir. Raporda yenilemeyi gerekli kılan sebepler ayrıntılı olarak açıklanır ve bu rapora yenileme alanını gösterir sınır krokisi eklenir.

Müdürlükte kontrol mühendisinin bulunmaması halinde Bölge Müdürlüğünce bu iş için görevlendirme yapılır.

MADDE 7 – YENİLEME RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kadastro müdürü, yenileme raporu eklerini kendi görüşü ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne gönderir.

Bölge müdürlüğü, yenileme raporunu inceler, varsa eksikliklerini tamamlattıktan sonra kendi görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.

Yenileme raporu Genel Müdürlükçe incelenip uygun görüldüğü takdirde Genel Müdürün teklifi ile bağlı olduğu Bakan’ın onayı alınır.

MADDE 8 – YENİLEME İLANI

Yenilenmesine karar verilen paftalar;

a) Mahalle veya köyün bir kısmını kapsıyorsa, bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köyü, pafta ve ada numaraları veya mevki isimleri

b) Mahalle veya köyün tamamını kapsıyorsa; bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köy adı ile “Bütün pafta ve adalar”ı veya “Bütün pafta ve mevkileri” ibaresi kullanılmak suretiyle,

Resmi Gazetede, yenileme yapılacak yerin ilçe merkezinde, ilçenin bağlı olduğu, il merkezinde yayımlanan bir gazetede ve alışılmış vasıtalarla, ayrıca Ankara ve İstanbul’da çıkan günlük birer gazetede ve radyo ile ilan olunur.

İlan tarihinden itibaren en az bir aylık süre geçmedikçe yenileme çalışmalarına başlanmaz.

MADDE 9 – TAPU KAYIT ÖRNEKLERİNİN ÇIKARILMASI

Müdürlük tarafından yenileme alanındaki taşınmaz, malların tapu kütüğü sahifesindeki ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, maliki, niteliği, yüzölçümü ve varsa muhdesat ile arzı irtifak hakları gösterilerek örnekleri çıkarılır. Bu kayıt örneklerinin aslına uygunluğu, çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur.

MADDE 10 – YARARLANILACAK TEKNİK BELGELER

Yenilenecek alana ait müdürlükte mevcut teknik belgelere ek olarak; varsa halihazır harita, fotogrametrik harita, hava fotografı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgeler temin edilir.

MADDE 11 – YENİLEME YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİ

Yenilecek alanın tesbiti ve ilanından sonra yenilemeye tabi olacak taşınmaz malların listesi tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğünce ilgili taşınmaz maların tapu kütük sayfalarının beyanlar sutununa “Yenilemeye tabidir” şeklinde belirtme yapılır. Belirtme yapılan taşınmaz malarda bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikler, tapu sicil müdürlüğünce müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca müdürlükçe de yenilemeye tabi taşınmaz malların fen klasörlerinin düşünceler sütununa “Yenilemeye tabidir” belirtmesi yapılır.

Yenilemeye tabi parsellerle ilgili talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde yapılır ve ilgilisine verilecek belgelerde yenilemeye tabi olduğu hususu belirtilir.

MADDE 12- MAHKEMELERDEN DAVA LİSTESİNİN İSTENMESİ

Yenilemeye başlamadan önce müdürlükçe yenileme yapılacak yerlerdeki sınır veya yüzölçümü ile ilgili henüz kesinleşmemiş davalı taşınmaz malların listesi ilgili mahkemelerden istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenilemenin Esasları

MADDE 13 – YENİLEME ÇALIŞMASININ KAPSAMI

Yenileme çalışmaları, en az bir mevki veya ada biriminde olmak üzere; teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen paftaların yeniden düzenlenmesi hizmetlerini kapsar.

Yenileme çalışmalarının yapıldığı tarihteki ada ve mevkiler esas alınır.

Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili haklar ile parselasyon, arazi toplulaştırması, ıslah imar, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi ve köy yerleşim haritaları yenileme kapsamı dışındadır.

MADDE 14 – NİTELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Taşınmaz mallar üzerinde tapulama veya kadastrodan sonra inşa edilmiş olduğu halde, tapuda nitelik değişikliği yapılmamış yapı ve tesisler de ölçülerek, yenileme tutanağı ve paftasında gösterilir. Yenilemenin kesinleşmesinden sonra tapu sicilinde gerekli değişiklikler yapılır. Harçların tahsili için niteliği değişen taşınmaz malların listesi ilgili maliye kuruluşuna bildirilir.

Kamu yararına terk edilerek zeminde fiilen oluşan yol veya kanallar yenileme sırasında dikkate alınarak ölçülür ve paftasında kesik çizgilerle gösterilir. Daha sonra talep edilecek değişiklik işlemleri sırasında ilgilisinden ayrıca harita yaptırılması istenmez.

MADDE 15 – MUHDESAT

Tapulama veya kadastro sırasında tesbit edilen ve tapu kütüğünde gösterilen muhdesatla ilgili el değiştirmeler dikkate alınmaz. Ancak, tapulama veya kadastro çalışmalarından sonra meydana gelmiş muhdesat tesbit edilerek yenileme tutanağı ve paftasında gösterilir.

MADDE 16 – İFRAZ VE TAKSİM

Yenileme çalışmaları sırasında harici taksim, ifraz veya ifrazen taksimler dikkate alınmaz.

MADDE 17 – YENİLEME DIŞI İŞLEMLER

Yenileme çalışmaları sırasında;

a) Tapudaki kayıt sahibinin muvakatı olsa bile harici el değiştirme yolu ile malik tayini,

b) Zilyetlik yolu ile edinme,

c) Ayni veya şahsi hak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisi,

mümkün değildir.

MADDE 18 – SINIR TANIMLARI

Sınırlandırma çalışmalarında esas alınacak sınırlar:

a) Sabit sınır: Zeminde mevcut olup ilk kadastro, tapulama veya değişiklik belgeleri ile bilirkişi beyanlarına göre değişmediği belirlenen çekişmesiz sınırdır.

b) Belirsiz sınır: Zeminde mevcut olmayan, ancak dengeleme planına göre oluşturulan sınırdır.

c) Çekişmeli sınır: Zeminde mevcut olduğu halde taraflar arasında uyuşmazlık konusu sınırdır.

d) Değişebilir sınır: Zeminde mevcut olup da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere komşu sınırdır. Bu sınır pafta ve teknik belgelerine göre zeminde oluşturulabiliyor ise sınır geçerli sınır sayılır.

e) Geçerli sınır: Tapulama veya kadastro teknik belgeleri ile bundan sonraki değişiklik işlerinde yapılan ölçülerde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır.

f) Geçerli sayılabilecek sınır: Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz mal malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır.

MADDE 19 – SINIRLANDIRMA KROKİSİ

Yenileme alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenlenir.

Yenileme ekibince; zeminde mevcut sınırlara göre taşınmaz malların sınırlandırması yapılır. Sınırlandırma krokisinde; sabit sınırlar, siyah, geçerli sayılabilecek sınırlar yeşil, çekişmeli sınırlar kırmızı, değişebilir sınırlar ise mavi renkte gösterilir.

Krokinin düzenlenmesi sırasında eski kadastro paftası ile dayanağı belgelerden faydalanılır.

Sınırlandırma çalışmalarında yararlanılmak maksadıyla kadastro paftasının kopyası üzerine malik isimleri yazılır. Çok malikli parsellerde bir malikin adının yazılması yeterlidir.

Bu krokide, ayrıca zeminde mevcut sabit tesis ve yapılar da özel işaretlerine uygun olarak gösterilir.

Teknik belgeler veya bilirkişi beyanlarına göre kadastro sırasında zeminde mevcut olduğu anlaşılan, ancak paftasında gösterilmemiş olan kamuya ait yol, dere, ark vb. gibi sınır oluşturan yerler ölçülerek yeni paftasında gösterilir.

Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan çalışmalarda, sınırlandırma krokisi pafta ozaliti üzerinde yapılır.

MADDE 20 – ÖLÇÜ VE ÇİZİM

Sınırlandırma krokisinde gösterilen sınırlar ile yapı ve tesisler ölçülerek ölçü krokisi düzenlenir ve paftası çizilir.

Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar ile geçerli sayılabilecek sınırlar parsel sınırı olarak esas alınır.

Ayrıca pafta üzerinde;

a) Geçerli sınırlar; Tapulama ve kadastro teknik belgeleri ile değişiklik belgelerine,

b) Belirsiz sınırlar; Dengeleleme planına,

c) Çekişmeli sınırları; Kadastro teknik belgeleri veya dengeleme planına,

d) Değişebilir sınırları: Sabit veya geçerli veya dengeleme planı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak parselin tapuda kayıtlı yüzölçümüne,

Göre oluşturulur.

Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan yenileme çalışmalarında, yukarıdaki işlemler bu pafta üzerinde yapılır.

Sınırları tapuda kayıtlı yüzölçümlerine göre oluşturulacak parsellerin eski yüzölçümleri öncelikle kontrol edilir. Yanılma sınırını aşan farkların bulunması halinde yeni hesaplanan yüzölçümler esas alınarak sınırlar oluşturulur.

MADDE 21 – DENGELEME PLANI

Yol, dere ve bunun gibi tabii veya suni tesislerle yada sabit veya geçerli sınırlarla çevrili bir alan içinde kalan sınırları belirlenememiş parseller topluluğu, bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümü hesaplanır; Hesaplanan bu yüzölçümü ile bu alandaki parsellerin tapuda kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark, parsellerin yüzölçümleri ile doğru orantılı olarak dağıtılır. Dağıtım sonucu bulunan yüzölçümlerine göre yeni sınırlar; parsellerin kullanım şekli, yapı ve tesislerin durumları da dikkate alınarak oluşturulur.

MADDE 22 – PLAN APLİKASYONU VE ADA ÖLÇÜ KROKİSİ

Bu yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerine göre paftası üzerinde yeni oluşturulan parsel sınırları zemine aplike edilerek, parsel köşelerine teknik yönetmelikte belirtilen zemin işaretleri konur. Aplikasyon kusurları giderildikten sonra röleve ölçüleri yapılır. Bu ölçüler ile daha önce yapılan ölçüler birleştirilerek ada ölçü krokisi bütünlenir. Ada ölçü krokisi yenileme ekibi tarafından imzalanır.

MADDE 23 – YÜZÖLÇÜM HESABI

Ada ölçü krokilerine uygun olarak paftasında çizimleri tamamlanan parsellerin yeni yüzölçümleri hesaplanır.

MADDE 24 – ADA RAPORU DÜZENLENMESİ

Yenileme ekibi tarafından; sınırlandırma ve ölçü krokilerinden faydalanılarak her ada için rapor düzenlenir ve imzalanır. Bu raporda yenilemeye tabi tutulan parsellerin hangi esaslara göre sınırlarının tespit edildiği ayrıntılı olarak açıklanır. Rapor; “Taşınmaz malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik” in 22 nci maddesi gereğince görevlendirilen kontrol elemanlarınca kontrol edildikten sonra imzalanır.

MADDE 25 – YENİLEME TUTANAĞI

Ada raporundaki bilgilerden faydalanılarak her parsel için yenileme tutanağı düzenlenir ve yenileme ekibi tarafından imzalanır. Ada raporunun aslı, adanın bir numaralı parselinin yenileme tutanağına eklenir.

MADDE 26 – DAVALI TAŞINMAZ MALLAR

Yenilemeye tabi tutulan davalı taşınmaz mallarda uyuşmazlık;

a) Sınıra yönelik ise o kısım kesinleştirilmemek ve bu sınıra komşu parsel de davalı sayılmak,

b) Yüz ölçüme yönelik ise davalı parsele komşu sınırlar kesinleştirilmemek ve komşu parsel veya parseller de davalı sayılmak,

Suretiyle yenileme tutanağı düzenlenir. Tutanakta mahkeme dosya numarası belirtilir. Tutanak ve ekler inin birer örneği ilgili mahkemeye gönderilir.

MADDE 27 – İTİRAZLARDA UYULACAK YÖNTEM

Yenileme çalışmalarının bitirildiğine ilişkin tutanak düzenleninceye kadar yapılacak itirazlar, kadastro komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır ve sonuçları askı ilanında gösterilir. Yenileme çalışmalarına karşı yapılacak itirazlarda belge aranmaz.

MADDE 28 – HARÇ

Yenileme yapılan taşınmaz mallar için kadastro harcı tahakkuk ettirilir.

MADDE 29 – KONTROL VE ASKI İLANI

Yenilenen paftalar ve dayanağı teknik belgeler ile bu tutanaklar görevli kontrol elemanları tarafından mevzuata uygun olarak kontrol edilir. Tesbit edilecek hata ve eksiklikler giderilir.

Ayrıca; askı ilanına alınmadan önce müdür veya görevlendirecek müdür yardımcısı ve kadastro üyesi ile yenilmede görevli kontrol elemanları tarafından ilana alınmasında hukuki ve teknik yönden bir sakınca bulunmadığına dair bir tutanak düzenlenir.

Bu şekilde tamamlanan yenileme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesine göre ilana alınır.

MADDE 30 – ASKI İLANI SÜRESİNDE AÇILAN DAVALAR

Yenileme çalışmalarına, askı ilanı süresi içerisinde Kadastro Mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir.

Açılan dava; sınıra yönelik ise o sınıra komşu parseller, yüzölçümüne yönelik olup da davalı parsel belirtilmemişse o parsele bitişik veya ilgili bütün parseller davalı sayılır. Dava açılan parseller Kadastro Mahkemesince müdürlüğe bildirilir.

MADDE 31 – YENİLEMENİN KESİNLEŞMESİ

Askı ilanı süresi içinde dava açılmayan taşınmaz malların yenileme işlemleri kesinleşir. Müdür, ilan süresinin bitimini takip eden günün tarihini yazarak yenileme tutanağını onaylar.

MADDE 32 – DAVA AÇILAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

Askı ilanı süresi içerisinde, kadastro mahkemesinde dava açılan taşınmaz malların yenileme tutanağı ve eklerinin tasdikli birer sureti müdürlükte bırakılarak asılları ilgili mahkemeye gönderilir. Mahkemeye gönderilen yenileme tutanaklarına ada raporunun tasdikli bir sureti de eklenir. Ayrıca dava açılan taşınmaz mallar bir yazı ile tapu sicil müdürlüğüne bildirir. Tapu sicil müdürlüğünce ilgili parsellerin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununa “Yenileme sebebi ile……….mahkemesinin …….. dosyasında davalıdır” belirtilmesi yapılır.

MADDE 33 – ESKİ PAFTALARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Bir bölümü yenilenen paftada yenilenen kısım 1 cm. ara ile0,2 mm. çizgi kalınlığında özel mürekkeble tarandıktan sonra taralı kısmın içine “Bu bölüm yerine 2859 Sayılı Kanun gereği …..no. lu pafta/paftalar açılmıştır”, tamamı yenilenen paftanın ise uygun bir yerine “Bu pafta, 2859 Sayılı Kanun gereği …….no. lu paftanın/paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir” notu yazılarak kontrol mühendisince imzalanır müdür tarafından onaylanır.

Fen klasörü yeniden düzenlenir veya mevcut fen klasörü üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır.

Geçersiz kalan paftalar ve teknik belgeler ayrıca muhafaza edilir.

MADDE 34 – YENİ PAFTALARIN GEÇERLİLİK KAZANMASI

Kesinleşen paftaların altı “Bu pafta, 2859 Sayılı Kanun gereği …….nolu paftanın / paftaların (işaretli bölümünün) yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir” notu yazılarak kontrol mühendisince imzalanır müdür tarafından da onaylanır.

MADDE 35 – TAPU KÜTÜĞÜNDE DÜZELTME

Kesinleşen yenileme tutanak ve ekleri ilgili tapu sicil müdürlüğüne bir üst yazıya bağlanarak devredilir.

Tapu sicil müdürlüğünce; kadastro müdürlüğünün yazısı yevmiye defterine kaydedilir. Yenileme tutanağına uygun olarak tapu sicilinde gerekli tescil veya değişiklikler Tapu Sicil Tüzüğüne göre yapılır.

Daha önce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununda yapılan “yenilemeye tabidir” belirtmesi aynı yevmiye numarasıyla terkin edilir.

Taşınmaz mal maliklerinin talebi halinde yeni durumu gösteren tapu senedi bir defaya mahsus olmak üzere harç tahsil ettirilmeden imza karşılığı verilir.

MADDE 36 – MERKEZ ARŞİVİNE GÖNDERİLECEK BELGE VE BİLGİLER

Yenilenen paftaların aslı niteliğinde olan birer kopyası kadastro müdürlüğünce, yenilemesi yapılan parsellerdeki değişiklikleri gösteren listeler de tapu sicil müdürlüğünce merkeze gönderilir.

Bölge arşivleri kurulduğu takdirde bu belgeler bölge müdürlüğüne gönderilir.

MADDE 37 – MATBU BELGELER

Yenileme çalışmalarında bu yönetmeliğe ekli matbu belgeler kullanılır. Bu belgelerin içeriği Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 38 – UYGULANACAK MEVZUAT

Yenileme çalışmaları sırasında bu yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hallerde 3402 sayılı Kadastro Kanununa dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara ait hükümler uygulanır.

Yenilemenin teknik işlerinde yürürlükteki teknik mevzuat uygulanır.

MADDE 39 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIIRILAN MEVZUAT

16 Aralık 1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 –

16 Aralık 1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliğine” göre yapılan ve askı ilanı aşamasına getirilen yenileme çalışmaları eski yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz askı ilanı aşamasına getirilmemiş yenileme çalışmaları bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 40 – YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 41 – YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın