1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun

Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun

Kanun Numarası: 1515, Kabul Tarihi: 02.06.1929, Resmi Gazete T/S: 09.06.1929/1211, Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 25.01.1950/5519

Madde 1- Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayriresmi surette aharın mülkiyetine geçen ve Kanunu Medeninin mer’iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer arazinin on sene malik sıfatiyle nizasız ve hüsnüniyetle tasarruf altında bulundurulanları zilyedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu senetleri verilir.

Şu kadar ki kayıt tarihinden itibaren üç sene zarfında alakadarların mahkemeye müracaatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri aleyhine dava açmağa salahiyetleri vardır.

Madde 2- Aralarında tedavüle istinat etmeksizin, bir gayrimenkul için, iki veya daha ziyade kimseler namına tapuda kayıt yapılmış olduğu görülür ise kayıtlarına muvakkat şerh verilerek nihayet iki ay zarfında mahkemeye müracaat etmek için kendilerine tebligat icra olunur. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilmediği takdirde tapu memuru hangisinin malik olması lazım geldiği hakkındaki noktai nazarını izah ederek keyfiyetin karara raptını re’sen mahkemeden talep eyler. Bu kabil davalardaki harç ve masraflar tecil edilerek ileride haksız çıkan taraftan istifa olunur.

Madde 3- Birinci madde mucibince alakadarlarının müracaatı üzerine tapu dairelerince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra olunacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname ile tayin edilir.

Ek Madde 1- (Ek madde: 25.01.1950/5519)[1] Gayrimenkul malların 1515 sayılı kanunun birinci maddesine göre yapılacak tescilleri ile tapuda kayıtlı olmayıpta kişilerin tasarrufları altında bulunan gayrimenkul malların tapuya tescilleri yargıç karariyle yapılır.

Ek Madde 2- (Ek madde: 25.01.1950/5519)[2] Yargıç kararlarına tapu fen memurluğu olan yerlerde bu memurlara, olmayan yerlerde bu işi yapmaya yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak haritalar veya krokiler eklenir.

Madde 4- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5- Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

 

  1. Bu madde aslında 25.01.1950 tarihli ve 5519 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesi Hakkındaki 15115 Sayılı Kanuna Ek Kanun’un 1. maddesidir, ancak Kanun’un ismi 1515 sayılı Kanun’a Ek Kanun olduğu için bu madde 1515 sayılı Kanun’un metnine dahil edilmiştir.
  2. Bu madde aslında 25.01.1950 tarihli ve 5519 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesi Hakkındaki 15115 Sayılı Kanuna Ek Kanun’un 1. maddesidir, ancak Kanun’un ismi 1515 sayılı Kanun’a Ek Kanun olduğu için bu madde 1515 sayılı Kanun’un metnine dahil edilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın