Toprak Hukuku Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Kanunlar0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar0081 sayılı 19 Ekim 1960 Tarihli Ve 105 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun
Kanunlar0105 sayılı 2510 Sayılı İskan Kanununa Ek Kanun
Kanunlar0141 sayılı Bursa Merkez İlçesindeki Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair Kanun
Kanunlar0748 sayılı Emvalı Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat İle Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hk Kanun
Kanunlar0810 sayılı Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelatının Sureti İcrasına Dair Kanun
Kanunlar1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
Kanunlar1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar2762 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar2950 sayılı Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar6092 sayılı Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkında Kanun
Kanunlar6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kanunlar6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanunu
Kanunlar6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara Da Teşmiline Dair Kanun
Kanunlar7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun
TüzüklerARAZİ TEVHİDİ TÜZÜĞÜ
TüzüklerArazi Toplulaştırma Tüzüğü
TüzüklerAslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük
TüzüklerSULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK
TüzüklerTarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
TüzüklerTürk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük (Mülga)
TüzüklerTürk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil Ve İlanı Hakkında Tüzük
TüzüklerVAKIFLAR TÜZÜĞÜ
TüzüklerVAKIFLARDA İNTİFA HAKLARININ NE SURETLE TESBİT VE İTA EDİLECEĞİ HAKKINDA 17.7.1936 TARİHLİ VAKIFLAR NİZAMNAMESİNE EK NİZAMNAME
Yönetmelikler5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerArazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerSulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerTARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerTarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerVakıflar Yönetmeliği
YönetmeliklerZeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik