Tapu ve Kadastro Mevzuatı

KategoriAdı
Kanunlar0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar0810 sayılı Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelatının Sureti İcrasına Dair Kanun
Kanunlar1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun
Kanunlar1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
Kanunlar1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Kanunlar4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
Kanunlar6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri179 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kadastro işlemleri döner sermaye ücretleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-090330 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli emlak işlemlerinin WEB TAPU sistemi aracılığıyla TAKBİS üzerinden yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-120862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece taşınmazlara ilişkin açılan davalarda 3402 hak düşürücü süre)
Milli Emlak Genelgesi2006-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti)
Milli Emlak Genelgesi2010-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu)
TüzüklerMEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
TüzüklerTapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname
TüzüklerTAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü (Mülga)
Yönetmelikler2859 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 1. ve 2. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerBakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
YönetmeliklerBinalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
YönetmeliklerDAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerİTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKadastro Güncelleme Yönetmeliği
YönetmeliklerKADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKadastro Kanunun 41. Madde Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerMezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerTapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerTapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerTapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerTAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerTaşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik
YönetmeliklerTaşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerUlusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik