Orman Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Kanunlar0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar0039 sayılı Baltalık Kanunu
Kanunlar0484 sayılı Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanunu
Kanunlar0504 sayılı Türkiye’de Mevcut Bilûmum Ormanların Fenni Usulü İdare Ve İşletilmeleri Hakkında Kanun
Kanunlar0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
Kanunlar3116 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
Kanunlar4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun
Kanunlar5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Milli Emlak Genel Yazısı2021-273627 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (orman alanlarının tescili)
Milli Emlak Genelgesi1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genelgesi2006-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların kadastrosu ve tescili)
Yönetmelikler6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINA GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerAğaçlandırma Yönetmeliği-2012
YönetmeliklerAğaçlandırma Yönetmeliği-2019
YönetmeliklerAvlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
YönetmeliklerDevlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerHususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği
YönetmeliklerKamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKorunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerOrman Amenejman Yönetmeliği
YönetmeliklerORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerÖzel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik
YönetmeliklerStratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
YönetmeliklerTarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTaşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik