Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1924 Anayasası (1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu)
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Kanunlar0269 sayılı Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harb Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar0634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
Kanunlar0864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun
Kanunlar2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanunlar2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanunlar3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar3561 sayılı Malmemurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun
Kanunlar3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Kanunlar4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun
Kanunlar4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU)
Kanunlar5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar5903 sayılı Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri Hakkında Kanun
Kanunlar6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6326 sayılı Petrol Kanunu
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar6570 sayılı GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası Hakkında Kanun
Kanunlar6785 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar6830 sayılı İstimlâk Kanunu
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
TüzüklerMEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
TüzüklerTapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname
TüzüklerTAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü (Mülga)
TüzüklerTürk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük (Mülga)
TüzüklerTürk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil Ve İlanı Hakkında Tüzük
TüzüklerTÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
YönetmeliklerBinalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
YönetmeliklerBinaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerMal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerMezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerTARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerTAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerTOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK