Mera Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Kanunlar0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar0442 sayılı Köy Kanunu
Kanunlar0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar4342 sayılı Mera Kanunu
Kanunlar4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
Kanunlar5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar6664 sayılı Taş Ocakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri153 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Kapsamına Alınan Meraların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-43803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Amacı Değiştirilen Meraların İvedilikle Hazine Adına Tescilinin Sağlanması)
Milli Emlak Genelgesi1999-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (1998 yılından önce imar planı kapsamına alınan meraların durumu)
Milli Emlak Genelgesi2000-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Kanununun uygulaması)
Milli Emlak Genelgesi2002-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil)
Milli Emlak Genelgesi2002-19 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Komisyonu kararlarına itiraz)
Milli Emlak Genelgesi2003-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (DHTA yerlerin mera olarak tespitinde milli emlaktan izin alınması gerektiği)
Milli Emlak Genelgesi2004-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Harman yeri vasıflı taşınmazlarda cins tashihi)
Milli Emlak Genelgesi2004-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Hazine adına tescili için Bakanlıktan görüş alınmayacağı)
TüzüklerTarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
TüzüklerTAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ (Mülga)
Yönetmelikler6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerDevlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMERA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerTarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
YönetmeliklerTaşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik