Kanunlarla Hazinenin Mal Edinmesi Mevzuatı

KategoriAdı
Kanunlar0046 sayılı Hazinei Hassaya Ait Bulunan Emlak ve Arazi Muamelatı Tasarrufiyesine Dair Kanun
Kanunlar0081 sayılı 19 Ekim 1960 Tarihli Ve 105 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun
Kanunlar0105 sayılı 2510 Sayılı İskan Kanununa Ek Kanun
Kanunlar0224 sayılı Memaliki Müstahlasadan Firar veya Gaybubet Eden Ahalinin Emvali Menkule ve Gayrimenkulelerinin İdaresi Hakkında Kanun
Kanunlar0224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar0333 sayılı Emvali Metruke Kanunu
Kanunlar0368 sayılı Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
Kanunlar0431 sayılı Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
Kanunlar0441 sayılı Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlâkin Tevzii Hakkında Kanun
Kanunlar0474 sayılı Artvin, Ardahan, Kars Vilayetleriyle Kulp ve Iğdır Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa Nahiyesindeki Arazide Hakkı Tasarrufa Ait Kanun
Kanunlar0488 sayılı Mübadeleye Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
Kanunlar0748 sayılı Emvalı Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat İle Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hk Kanun
Kanunlar0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar1905 sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun
Kanunlar2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılının Kutlanması Ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun
Kanunlar2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun
Kanunlar2502 sayılı Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
Kanunlar2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Kanunlar3154 sayılı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanunlar3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
Kanunlar3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar3821 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun
Kanunlar4071 sayılı 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun
Kanunlar4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar4634 sayılı Şeker Kanunu
Kanunlar4636 sayılı MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar4646 sayılı DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
Kanunlar4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar4749 sayılı KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar4792 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
Kanunlar5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Kanunlar5283 sayılı BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanunlar5286 sayılı KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Kanunlar5370 sayılı PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN
Kanunlar5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi Dair Kanun
Kanunlar5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
Kanunlar5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanunlar5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar5902 sayılı AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kanunlar6165 sayılı İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6360 sayılı ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU
Kanunlar6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar6746 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
Kanunlar6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
Kanunlar6755 sayılı 668 s. KHK’nın DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanunlar6756 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun
Kanunlar7010 sayılı Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri.718 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliğleri131 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye intikal eden terekenin kovuşturulması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri138 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Derneklerin tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri158 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Batıkların çıkarılması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri191 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bağış işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri235 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapatılan Siyasi Partilerin Mallarının Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri303 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (5018 sayılı Kanun Gereğince Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri309 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İşgalli Vakıf Taşınmazlarıyla Trampa ve Belediyelere Devir)
Milli Emlak Genel Tebliğleri328 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (5018 sayılı Kanun Gereğince Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri344 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DSİ’ye İade Edilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri364 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri371 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (667 s. KHK ile Hazine’ye İntikal Eden Mal ve Haklar)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-26113 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ tarafından kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen parsellerde bedelsiz irtifak hakkı)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-49668 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hisseli Hazine taşınmazlarına yapılan yapıların Hazineye intikali)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-07420 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu idareleri tarafından Hazine taşınmazına yapılan yapıların Hazineye intikal edip etmeyeceği)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-49304 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi parti tasfiyesinde kayıt ve belgelerin tutulmadığının anlaşılması halinde yapılacak işlem)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-40568 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emvali metruke bilgileri)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-12147 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapatılan Siyasi Partilerin Tasfiyesinde Usulsüz Giderlerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-34637 sayılı Genel Yazı (662 s.KHK gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresi GM’ne ait taşınmazların Hazine adına tescili)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-13415 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi Parti Tasfiye İncelemelerinde Vergi Müfettişi Görevlendirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-02587 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Derneklerden Hazineye İntikal Eden Mallar)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-04438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Av Tüfekleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-06653 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında TKGM Döner Sermaye Bedeli)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-22983 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 sayılı Kanun uyarınca yapılan hatalı devirler)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-18491 s. Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-289099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (OHAL’den Gelen Taşınırların Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-083056 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kayyımlık bürosu)
Milli Emlak Genelgesi2000-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Kanununun uygulaması)
Milli Emlak Genelgesi2001-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (mübadil, mütegayyip, firari ve mufarakat edenlere ait taşınmazlar)
Milli Emlak Genelgesi2002-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında tapu işlemleri)
Milli Emlak Genelgesi2004-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Harman yeri vasıflı taşınmazlarda cins tashihi)
Milli Emlak Genelgesi2005-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5286 sayılı Kanun ile kaldırılan Köy Hiz. Gn.Md taşınmazları)
Milli Emlak Genelgesi2006-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5018 sayılı Kanuna göre Hazine adına yapılacak tesciller)
Milli Emlak Genelgesi2008-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun’un 5/son Maddesine Göre Hazine’ye İntikal Eden İlave Katların, Belediyelere Devredilip Devredilemeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi2009-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3402/geçici 8. md. Tespit Harici Bırakılan Alanların Kadastrosu)
Milli Emlak Genelgesi2015-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin Son Fıkrası Gereğince Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Tazmini)
Milli Emlak Genelgesi2016-01 sayılı Genelge (Kapatılan Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Yapılacak İş ve İşlemler)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-06. Kısım-Taşınmaz Edinim İşlemleri
TüzüklerDEVLET TEKELİ DIŞINDA İŞLETİLECEK TUZLALAR HAKKINDA TÜZÜK
TüzüklerTarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
Yönetmelikler2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerAhar Mahallere Nakledilen Eshasın Emval Düyun ve Matlubatlarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanunun Sureti Tatbıkına Dair Olan Talimatname
YönetmeliklerDEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerEğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ve Yenilenmesine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerEndüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
YönetmeliklerHATAYDAKİ METRÜK MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TALİMATNAME
YönetmeliklerKaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerSulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerTaşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik
YönetmeliklerTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerTÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerYatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar