İmar ve Kentleşme Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Kanunlar1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
Kanunlar2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
Kanunlar3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanunlar3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Kanunlar3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Kanunlar4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar4969 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun
Kanunlar5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Kanunlar5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar5659 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
Kanunlar6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
Kanunlar6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6785 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Kanunlar7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri123 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planlarının izlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-083610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-192092 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Parselasyon işlemlerinde tescil harici alanlar)
Milli Emlak Genelgesi1999-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (1998 yılından önce imar planı kapsamına alınan meraların durumu)
Milli Emlak Genelgesi2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2007-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7269 s. Kanun İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)
Milli Emlak Genelgesi2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-09. Kısım-İmar İşlemleri
TüzüklerSİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME
TüzüklerTAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü (Mülga)
TüzüklerTarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
Yönetmelikler2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerBakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
YönetmeliklerBelediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
YönetmeliklerBinalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
YönetmeliklerBinalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
YönetmeliklerBinaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerBinaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerBisiklet Yolları Yönetmeliği
YönetmeliklerÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
YönetmeliklerÇevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerÇevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
YönetmeliklerEndüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
YönetmeliklerGELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmeliklerİçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerİMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmeliklerİmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
YönetmeliklerKıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
YönetmeliklerKORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerKorunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerKÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerKültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerOrganize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerOtopark Yönetmeliği
YönetmeliklerÖzel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik
YönetmeliklerPLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerPlân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerPlanlı Alanlar İmar Yönetmeliği
YönetmeliklerPlanlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
YönetmeliklerPLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerSulak Alanların Korunması Yönetmeliği
YönetmeliklerTarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
YönetmeliklerTaşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
YönetmeliklerTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerTürkiye Bina Deprem Yönetmeliği
YönetmeliklerUlusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerYağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerYapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerYapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar