Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi ile İlgili Mevzuat

KategoriAdı
Bakanlar Kurulu Kararları2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Bakanlar Kurulu KararlarıCazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
Kanunlar1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Kanunlar2082 sayılı İstanbul Kayseri Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
Kanunlar4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4562 sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar4646 sayılı DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
Kanunlar4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar4916 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Kanunlar5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
Kanunlar5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
Kanunlar5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Kanunlar5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6326 sayılı Petrol Kanunu
Kanunlar6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
Kanunlar6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar6745 s. YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Milli Emlak Genel Tebliğleri362 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yenilenebilir Enerji Yatırımları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri364 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm yatırımlarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turistik Tesislerden % 18 Oranında Ecrimisil Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-06953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırım taahhütnamesinin damga vergisine tabi olup olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-24692 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslarla İlgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-35904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyıdaki Ecrimisilde Kalkınma Bakanlığı Birim Fiyatlarının Yüzde 18’i)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-10155 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Hak Lehtarının İşletme Hasılatının Vergi Dairesi Başkanlıklarına Bildirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-19769 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırımlara Devlet Yardımında Teşvik Belgesi Olmadan da İşlem Yapılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-36187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Yatırım Başvuruları)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-01560 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Uygulamalarında Özkaynak Hesabı ve İlanlarda Sektör Belirtilmemesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-03977 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (29.12.2010 Tarihinden Sonraki Yenilenebilir Enerji Yatırımlarından Hasılat Payı Alınmaması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-08905 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Bedel Tespitlerinin Bakanlık Tarafından Yapılması Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-09182 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sk. Yatırım Teşvik İşlemleri Veri Girişi)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 s. Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-24184 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması Amaçlı Yapılacak Kiralarda EPDK’dan Görüş Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-26438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifaklarında İşlem Usülleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-03437 sayılı Genel Yazı (İmar Planı Olmayan Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-03482 sayılı Genel Yazı (2634 Kapsamındaki İrtifak Hakları 2014 Yılı Birim Maliyetleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-02308 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifakları 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-05602 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Lisanssız Elektrik Üretimi Tesisi İçin Kamu İdarelerine Tahsisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-06170 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-06653 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında TKGM Döner Sermaye Bedeli)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-03822 sayılı Genel Yazı (Turizm Yatırımları 2016 Yılı Birim Maliyetler Listesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-05973 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2017 Yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-18491 s. Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-156394 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-247982 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine parsellerinin enerji yatırımlarına kiraya verilmesinde yetki devri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-259080 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik piyasası kamulaştırma işlemlerinin EPDK tarafından yapılacağı)
Milli Emlak Genelgesi2001-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yatırım teşvik, 4325/8. madde uygulamaları)
Milli Emlak Genelgesi2002-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında tapu işlemleri)
Milli Emlak Genelgesi2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi
Milli Emlak Genelgesi2004-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar)
Milli Emlak Genelgesi2005-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ lehine mecra irtifak hakkında EPDK görüşü alınması)
Milli Emlak Genelgesi2007-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ lehine irtifak hakkı)
Milli Emlak Genelgesi2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2007-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 s. Kanun’un Geçici 2. Md-İrtifak Hakkı Sözleşmesine Aykırı Durumlarda Yapılacak İşlemler)
Milli Emlak Genelgesi2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
TüzüklerPETROL TÜZÜĞÜ
Yönetmelikler3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler3385 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerAğaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerAğaçlandırma Yönetmeliği-2012
YönetmeliklerBALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerBaraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerÇevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
YönetmeliklerELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerEndüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
YönetmeliklerEPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerHAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerHazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerJEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerKalkınmada Öncelikli Yörelerde Hazineye Ait Arazi Ve Arsaların Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerKamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
YönetmeliklerKIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerKültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerNükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerOrganize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
YönetmeliklerORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerOrganize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerStratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
YönetmeliklerTarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
YönetmeliklerTaşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerTersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerTURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerTÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerYalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerYatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerYatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
YönetmeliklerYenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği