Hazine Mallarının Kiraya Verilmesiyle İlgili Mevzuat

KategoriAdı
Bakanlar Kurulu Kararları2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Kanunlar0221 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
Kanunlar0222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Kanunlar0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
Kanunlar0633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
Kanunlar1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Kanunlar1710 sayılı Eski Eserler Kanunu
Kanunlar1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Kanunlar2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu
Kanunlar2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu
Kanunlar2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
Kanunlar2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Kanunlar3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Kanunlar3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
Kanunlar4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar4646 sayılı DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4916 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Kanunlar5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
Kanunlar5258 sayılı AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
Kanunlar5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar5903 sayılı Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri Hakkında Kanun
Kanunlar6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kanunlar6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6570 sayılı GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6664 sayılı Taş Ocakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun
Kanunlar6721 sayılı TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
Kanunlar6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri120 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kooperatifleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri155 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi için gönderilecek bilgi ve belgeler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri161 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri163 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapalı teklif usulünde teklif alma zamanı ve zorunlu olmayan ilânlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri166 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kantinleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri169 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kantinleri hakkında)
Milli Emlak Genel Tebliğleri178 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşocaklarında yetkili idarenin il özel idareleri olduğu)
Milli Emlak Genel Tebliğleri186 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri195 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2886 s. Kanun kapsamında yapılan kiralamalarda 6570 s.Kanunun uygulanamayacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri201 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esaslar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri202 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında kiraya verme işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri214 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Alabalık üretimi ile ilgili kiralama işlemlerinin pazarlıkla yapılabileceği)
Milli Emlak Genel Tebliğleri223 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri231 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarıyla İlgili İşlemlerden Döner Sermaye Ücreti Alınmayacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri232 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemlerinde Taşraya Yetki Devri) (Mülga)
Milli Emlak Genel Tebliğleri233 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri238 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri248 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2001 Yılı Kira Artış Oranının Yüzde 10 Olarak Uygulanması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri253 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MEB’na Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri267 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su Ürünleri Üretim Yerlerinin, Kaynak ve Yeraltı Sularını Kiraya Verme Yetkisi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri272 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İşgalli Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri273 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verme İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri277 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri279 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri280 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Maden Kanunu Kapsamında Kalan Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi
Milli Emlak Genel Tebliğleri281 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri282 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira Sözleşmelerinin Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri288 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Denizden Doldurulan Alanların İdaresi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri295 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarının İdaresi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri300 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri375 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizmi Teşvik Kapsamında Kira, İrtifak, Kullanma İzni ve Ecrimisil Bedellerinin Ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tıbbi-aromatik ve süs bitkisi yetiştirmek için kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri393 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazilerinin topraksız-yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2006-02044 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2006 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2006-05508 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine-Kültür Bakanlığı DÖSİM Protkolü)
Milli Emlak Genel Yazısı2006-58456 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diyanet-Milli Emlak Kira Protokolü)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-03851 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (GSM operatörlerine baz istasyonu kiralamalarının KDV muafiyeti)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-08023 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (köylere su tahsisi ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-08228 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (GSM operatörlerine kiraya verilen Hazine taşınmazlarında sözleşmeye özel şart konulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-14133 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5 yıldan daha uzun süreli kiralanması talep edilen taşınmazların 5 yıl süreyle kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-48669 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Suriyelilere ait el konulan taşınmazların idaresinden elde edilen gelirler)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-63933 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bak. Döner Sermaye Protokolünün süresinin uzatılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-74087 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ve J.G.K’na Tahsisli Taşınmazlarda Kiraya Verme Yetkisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-01397 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Ağaçlandırma Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Açık Teklifle Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-11971 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Hazine Taşınmazlarının 3. Kişilere Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-14916 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-49979 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilen Alanların İmar Planında Başka Amaçla Planlanamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-52200 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Yapılan Kiralama İşlemlerinde KDV Muafiyeti)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-15411 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jojoba ve Paulownia Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-42865 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Gelirin İlgili Üniversite Bütçesine Gelir Kaydedilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-23872 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda Düzenlenecek Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-28780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Sözleşmenin Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-40839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanan Balıkçı Barınakları Konusunda Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarına Bilgi Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-01303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesinde Ulaştırma Bakanlığından Görüş Sorulup Sorulmayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-016333 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 s. Kanun Uygulamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-02052 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2011 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-11878 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-18671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-19278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına tahsisli yerlerde kira, Protokolün 2. sayfasında düzenleme)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-24797 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Maliye Bakanlığı ile Diy.İşl.Bşk. Arasındaki Kira Potokolünün Yürürlüğünün Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-25283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Seferberliği)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-04780 sayılı Genel Yazı (Üniversitelere tahsisli taşınmazlardaki ticari alanların kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-06632 sayılı Genel Yazı (2634, 2863, 2873 s.Kanunlar kapsamında kalan tahsissiz yerlerin MB tarafından kiraya verilmesi gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-21128 sayılı Genel Yazı (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisinin Ödendiğinin Kontrolü)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-24184 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması Amaçlı Yapılacak Kiralarda EPDK’dan Görüş Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-24281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birlikleriyle 31.12.2012 Tarihine kadar Düzenlenecek Sözleşmelerde Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-32659 sayılı Genel Yazı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-33376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mağaraların Doğa ve Milli Parklar GM’den İzin Alınmadan Kiralanmaması ve Tahsis Edilmemesi Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-00807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2013 Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-08099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birliklerine Yapılacak Kiralamalar İçin Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-15028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teminat mektuplarında dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-15735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Bazı Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-21429 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Bütçe Dışındaki Kurumlar Yapılan Tahsislerde Ticari Amaçlı Yerlerin İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-25488 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’ye Tahsisli Taşınmazlarda Yalnızca Banka, PTT, Baz İstasyonu Kiralamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-36331 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlar Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-38743 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Yerler Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-39629 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-42937 sayılı Genel Yazı (272 s. Tebliğin Yayımı Tarihinde İşgalli Olan ve Başvuru Yapılan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Şagiline Kiraya Verilebilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-01152 sayılı Genel Yazı (MB İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasındaki Kira Protokolünün İptali)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-03437 sayılı Genel Yazı (İmar Planı Olmayan Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-04691 ayılı Genel Yazı (Vakıf, Dernek, Kooperatif ve Kamu İdarelerinin Kira Sözleşmelerinin Feshi)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-11770 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Başvuru Bedeli)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-17077 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jandarma ve MSB’ye Tahsisli Taşınmazların Kira İşlemlerinde Yetki)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-41120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM, Baz İstasyonu, Reklam Panosu Kiralamalarında Bedel Tespiti)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-01336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveli)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-02028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İşgalli Tarım Arazilerinin Pazarlıkla Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-26445 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira İşleminde Ek Kesin Teminat Alınamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-04953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-14327 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Protokol Değişikliği)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-01930 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma 2017 Yılı Kira Bedelleri Cetveli)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-10474 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-14376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira ve İrtifak Bedellerinin Takibinin Sağlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-22822 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Vadesinde ödenmeyen kira ve irtifak hakkı bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2018-153185 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2018-167891 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz işlemlerinde Bakanlıktan izin alınma usulü)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-156394 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-204652 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sayılı GT çerçevesinde Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-214572 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale ilanları)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-276120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı barınaklarının ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-302425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-009395 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-073017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Protokol Düzenlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-073426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Korona Virüsü (Covid-19) İle Mücadele kapsamında kira bedellerinin dondurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-079800 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Covid-19 tedbileri kapsamında tarımsal kira bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-230542 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı barınaklarında dip taraması, kira ve ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-247404 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik haberleşme istasyonları kira bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-247982 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine parsellerinin enerji yatırımlarına kiraya verilmesinde yetki devri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-252343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür Bakanlığı Protokol Tadilatı)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-258962 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Taşınmazların Üzerindeki Yapılar İçin İmar Barışı Satışı Yapılamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-281150 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazları Kira Bedelinde COVİD-19 Nedeniyle İndirim, İade, Mahsup)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-010112 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Protokolle Kiralama)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-113577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma 2021 Yılı Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-2339225 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2022 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri )
Milli Emlak Genel Yazısı2021-2441948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ticaret Bakanlığı ile Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-276814 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik haberleşme istasyonları kiralama işlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-879675 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı veya Açık Teklif Usulüyle Yapılan İhalelerin Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2022-4001877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2022-4428778 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEB Tahsisli Taşınmazlar Hk. Protokol)
Milli Emlak Genelgesi1994-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (198 s. Tebliğde düzeltme)
Milli Emlak Genelgesi1995-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genelgesi1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genelgesi1995-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiralanmasında Çevre Bakanlığı izni)
Milli Emlak Genelgesi1995-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kaynak suları, yeraltı suları ve dere sularının kiralanması işleminde KDV)
Milli Emlak Genelgesi1996-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi işleminde tahminî kira bedeli)
Milli Emlak Genelgesi1997-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kira bedeli artışları)
Milli Emlak Genelgesi1997-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ağaçlandırma işlemlerinin hızlandırılması)
Milli Emlak Genelgesi2010-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Organik Tarım Kiralama)
Milli Emlak Genelgesi2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler)
Milli Emlak Genelgesi2022/12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Suriye uyruklulara ait taşınmazların kiraya verilmesi)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-04. Kısım-Kiralama İşlemleri
TüzüklerDEVLET TEKELİ DIŞINDA İŞLETİLECEK TUZLALAR HAKKINDA TÜZÜK
TüzüklerPETROL TÜZÜĞÜ
TüzüklerTAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ (Mülga)
Yönetmelikler2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik
Yönetmelikler5580 SAYILI ÖÖKK KAPSAMINDA DERSHANELER LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerAğaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerAğaçlandırma Yönetmeliği-2012
YönetmeliklerAğaçlandırma Yönetmeliği-2019
YönetmeliklerAvlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
YönetmeliklerBALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerDevlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerEğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ve Yenilenmesine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerEndüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
YönetmeliklerHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerJEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerKAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerKamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKarayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar İle Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKorunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMERA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerSu Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerSURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerTURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerYalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerYenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği