ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KaynakOrman ve Su İşleri Bakanlığı
Resmi Gazete T/S18.04.2014/28976

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,

b) (Değişik bent: 07.2018/30470)[1]Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, kuyu tesisleri, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, maden atığı döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,

c) (Mülga bent: 07.2018/30470)[2]

ç) (Mülga bent: 06.07.2018/30470)[3]

d) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

e) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,

f) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

g) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ğ) Basamak/kademe: Yüksek eğimli alanlarda yüzey güvenliği ve ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla kazı yapılarak oluşturulan düzenli yatay ve düşey yüzeyleri,

h) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,

ı) Bölge müdürlüğü: Genel Müdürlüğe bağlı orman bölge müdürlüklerini,

i) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: (değişik ibare: 07.2018/30470)[4]25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

j) Ek Devlet hakkı: Madencilik faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına rastlaması halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince alınan Devlet hakkının % 30 fazlasını,

k) Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin ekolojik özellikleri nedeniyle yalnızca Ülkemizde belirli bir bölgede doğal olarak yayılış gösteren türlerin bulunduğu alanlar ile uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve koordinatları Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe belirlenen orman alanlarını,

l) Gen koruma alanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal ortamında veya doğal ortamı dışında korumak ve çoğaltmak amacıyla koordinatları Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

m) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

n) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

o) Hafriyat toprağı: İnşaat öncesi arazinin hazırlanması amacıyla yapılan kazı ve benzeri faaliyetler esnasında oluşan toprağı,

ö) (Değişik bent: 06.07.2018/30470)[5] Hammadde üretim izin belgesi: 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

p) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik elemandan oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

r) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların yapımı, yıkımı, yenileme ve tadilatı esnasında ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde içermeyen atığı,

s) (Değişik bent: 07.2018/30470)[6] İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için ruhsat sahasında belirli bir alanda, belirli bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

ş) (Değişik bent: 06.07.2018/30470)[7] İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süreyle üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,

t) İzin: Bu yönetmelik hükümlerine göre orman alanları içinde Bakanlıkça amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen ön izni, kesin izni ve muvafakatı,

u) Kademeli kapatma planı: Pasa döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür tekniklerine uygun, iznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata kazandırılmasını gösterir planı,

ü) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,

v) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izni,

y) Maden arama izni: Maden araması yapılabilmesi için ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilen izni,

z) Maden işletme izni: Maden üretimi yapılması için işletme ruhsatına dayalı olarak Bakanlıkça verilen izni,

aa) Muhafaza ormanı: 6831 sayılı Kanunu 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamına alınan yerleri,

bb) Orman içi dinlenme yeri: 6831 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre ayrılan ve yönetilen koordinatları belirli alanları,

cc) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

çç) Ormancılık bürosu: 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan büro ve şirketi,

dd) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için, sahada herhangi bir çalışma yapılmaması şartıyla verilen izni,

ee) Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,

ff) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın bozulacak doğal yapısının yeniden düzenlenmesi, doğal dengesinin kurulması,  alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde rehabilite amacıyla hazırlanacak projeyi,

gg) Rehabilite: İznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesini, orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini,

ğğ) Ruhsat: Arama ruhsatı, işletme ruhsatı veya sertifikayı,

hh) (Değişik bent: 07.2018/30470)[8] İşletme faaliyet raporu: Maden ruhsat sahibince yıllık işletme faaliyetlerinin projeye uygunluk, üretim, satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen belgeyi,

ıı) (Değişik bent: 06.07.2018/30470)[9] Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için belirli bir alanda, belirli bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

ii) Stabilite: Bir malzeme kütlesinin veya yapının önemli bir deformasyona, harekete, erozyona, heyelana dayanabilmesi şartlarını, bulunduğu durumu koruyabilme yeteneği,

jj) Teknik rapor: Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde izin veriliş amacına ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun çalışıldığını, cari yıl bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu,

kk) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,

ll) Tesis: Her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri ile asfalt ve beton karıştırma ünitelerini,

mm) Tohum meşceresi: Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum, bitki üretim materyali üretmek amacıyla koordinatları Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

nn) Toprak dolgu bedeli: Dolgu hacmi üzerinden hesaplanan bedeli,

oo) Toprak dolgu projesi: Ormanlık alanda madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş maden sahalarının orman yetiştirilmek üzere doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir, çevresindeki topografik yapı ile uyumlu dolgu sonrası rehabilite işlemini de içeren projeyi,

öö) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık üretici fiyat endeksini,

pp) (Ek bent: 07.2018/30470) Kıstelyevm: Bir günlük kazanç; gün sayısınca kesilen parayı,

rr) (Ek bent: 07.2018/30470) Rödövansçı: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştiraklerini,

ss) (Ek bent: 07.2018/30470) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri

Müracaat

MADDE 4- (1) Ruhsat (değişik ibare: 06.07.2018/30470)[10] sahibi veya rödövansçı,  madenin adının belirtildiği talep yazısına;

a) Ruhsatını,

b) 1/25000 ölçekli haritasını veya krokisini,

c) Meşcere haritasını,

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

d) Koordinat listesini,

e) Orman kadastro haritasını,

f) ÇED belgesini,

g) Hammadde üretim, maden işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık kazanma ve atık bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini veya kademeli kapatma planını,

ğ) Tesis ve altyapı tesis izin taleplerinde  avan projesini,

h) (Ek bent: 07.2018/30470) Müracaat sahibinin rödövansçı olması durumunda ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısını,

dört takım ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç), (d) (değişik ibare: 06.07.2018/30470)[11], (e) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.

(2) Kazı gerektirmeyen arama taleplerinde müracaat yazısına sadece ruhsat ve ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita eklenir.

(3) Muhafaza ormanlarındaki ruhsat görüş taleplerinde; talep yazılarına 1/25000 ölçekli haritasını veya krokisini, meşcere haritasını, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, koordinat listesini, orman kadastro haritası ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak sağladığına dair belgesi ile birlikte müracaat eder.

(4) (Değişik fıkra: 21.01.2017/29955)[12] Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. (değişik ibare: 06.07.2018/30470)[13] Kamu kurum ve kuruluşları hariç müracaat sahibinin talebi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 5- (1) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa, on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya kesin izin raporu düzenlenir.

(2) (Değişik fıkra: 19.04.2015/29331)[14] (Değişik : 06.07.2018/30470)[15] Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını ve izin süresini belirterek talep sahibine iade eder. İzin sahibi, izin süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak istenmesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir.

 (3) Değerlendirme Komisyonunun görev alanındaki; muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına isabet eden maden işletme, tesis ve altyapı tesisi izin müracaatları ile muhafaza ormanlarındaki ruhsat talepleri bölge müdürlüğünce müracaat evrakı ve düzenlenen tutanak ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Talebin bir kısmının Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesi gerektiği durumlarda talep bir bütün olarak ele alınır.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı

MADDE 6- (1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin, ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder.  Ön izin süresi toplam otuz altı ayı geçemez.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve madencilik faaliyetine müsaade edilmez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge müdürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüşmemiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması halinde ön izin iptal edilir.

Kesin İzin

MADDE 7- (1) Bakanlıkça uygun görülenlere (değişik ibare: 06.07.2018/30470)[16] ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak izin verilir. Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenir. Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde bedellerin ödenmemesi, teminatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(2) Maden işletme izinlerinde, izin sahibi; izne konu alanı kapsayan işletme izin belgesini orman idaresine vermeden saha teslimi yapılmaz.

(3) (Değişik fıkra: 19.04.2015/29331)[17] Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce izin sahibine, maden işletme ile tesis izin alanları, maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı ve atık barajı izin sahasının sınırlarının köşe noktalarına zeminden en az iki metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilir. İki nokta arası 25 metreden fazla olamaz. Sabit işaretler izin süresi ve rehabilite izleme sürecinde muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade edilmez.

(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.

(5) Ruhsat alanında maden arama, maden işletme veya hammadde üretimi için ormanlık alanlarda Bakanlıkça veya ormanlık alan dışında ilgili kurumlarca izin verilmiş ise, bu ruhsata dayalı olarak madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman alanı içinde yapılması zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat alanı bitişiğinde izin verilebilir.

(6) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman alanları içinde bu amaçla yapılacak işletme faaliyetleri, tesis ve altyapı tesislerine bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.

(7) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir. İzin süresinin tamamen veya kısmen uzatıldığı izinlerde izin başlangıç tarihi ilk iznin verildiği tarihtir. Farklı tarihlerde verilen izinlerin birlikte uzatılması halinde izin başlangıç tarihi yeni izin olur tarihidir.

Alınacak bedeller ve ek Devlet hakkı

MADDE 8- (1) Maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis ön izinlerinde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

alınır.

(2) (Değişik fıkra: 06.07.2018/30470)[18] Ancak aynı ruhsat alanı/hammadde üretim izin alanı içinde maden işletme amacıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce veya sonra Bakanlıkça verilmiş izin alanlarının toplamının beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmaz, ek Devlet hakkı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarına hammadde üretim amacıyla, hammadde üretim izin belgesine dayanılarak verilen izinlerde ise ek Devlet hakkı alınmaz.

(3) Kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Karayolları Genel Müdürlüğünün, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi veya ruhsat ile yapacağı madencilik faaliyetleri için verilen izinlerinden, bedel ve teminat alınmaz. Bu idarelerin merkez ve taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesi veya ruhsata dayalı olarak verilen izinler Bakanlıkları veya Genel Müdürlükleri adına verilmiş sayılır.

(5) (Değişik fıkra: 21.01.2017/29955)[19] Genel bütçe kapsamı dışındaki bütün kamu kurum kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerinin, yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri için verilecek bütün izinlerden birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedeller alınır. Dördüncü fıkrada yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından ise herhangi bir bedel alınmaz.

(6) (Ek fıkra: 06.07.2018/30470) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında;

a) 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahalarında işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmaz.

b) IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamı dışındaki ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır. İşletme izinleri 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce düzenlenmiş olan bu kapsamdaki ruhsatlardan, 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle on yıldan arta kalan süresi boyunca 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır.

ç) Alınan arazi izin bedelinde her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz.

Devir işlemleri

MADDE 9- (1) Ruhsatın devir edilmesi halinde, bu ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilmiş izinler devir alanın orman idaresine her bir izin için onaylı taahhüt senedi vermesi, teminatı güncellemesi, rehabilitasyon projesini uygulayacağını taahhüt etmesi halinde izin devir alan adına Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(2) (Ek fıkra: 06.07.2018/30470) Rödövansçının bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen evrak ile müracaatı halinde o ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlarla rödövansçı adına Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde ruhsat sahibinin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

Kesin izin süre uzatımı

MADDE 10- (1) İzin sahibinin yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaatı halinde mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre süre uzatımı yapılabilir. Süre uzatımının Bakanlıkça uygun bulunması halinde teminat ve arazi izin bedeli güncellenir, onaylı taahhüt senedi alınır.

(2) (Değişik fıkra: 21.01.2017/29955)[20] İzin sahibinin,

a) İzin süresinin ruhsat süresinden önce sona ermesi halinde ruhsat ve müracaat evrakı ile,

b) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi halinde yenilenmiş ruhsat ve müracaat evrakı ile,

c) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı alamaması halinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile,

ç) İzin sahibinin rödövansçı olması halinde ise bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki belgeler ile birlikte, ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile

izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaat etmesi, bir yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde bir yıl süreyle, izin, aynı şartlarla devam eder.

(3) (Değişik fıkra: 21.01.2017/29955)[21] Bu maddenin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yapılan taleplerin Bakanlıkça sonuçlandırılamaması halinde, yıllık arazi izin bedellerini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde, izin, Bakanlıkça neticelendirilinceye kadar devam eder.

İptal işlemleri

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri;

a) Hak sahibinin vazgeçmesi,

b) Ruhsatın iptali,

c) ÇED belgesinin iptal edilmesi,

ç) (Değişik bent: 06.07.2018/30470)[22] Mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,

d) (Değişik bent: 07.2018/30470)[23] Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine istinaden devam eden izinlerde tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmemesi,

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanınan süre  içinde verilen iznin yenilenmemesi veya bu süre içinde sahada çalışma yapıldığının tespit edilmesi,

f) (Mülga bent: 04.2015/29331)[24]

g) (Mülga bent: 04.2015/29331)[25]

ğ) Verilen izinlerin amacı dışında kullanılması,

h) (Ek bent: 07.2018/30470) İzin sahibinin rödövansçı olması durumunda, maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesi şerhinin kaldırılması,

halinde Bakanlıkça iptal edilir.

(2) Ancak bu Yönetmeliğin yayımından önce bedel borcu bulunanlara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl süre tanınabilir.

(3) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin altı ay içerisinde giderilmesi için (değişik ibare: 06.07.2018/30470)[26] izin sahibi yazılı olarak uyarılır. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği, taahhüt senedine ve rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan izin iptal edilir.

(4) İznin iptal edilmesi halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toprak Dolgu İzin İşlemleri

Toprak dolgu müracaatı ve ön izni

MADDE 12- (1) Madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarında, orman yetiştirilmek üzere hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında Bakanlıkça uygun görülenlere izin verilir.

(2) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe belediyeleri talep yazılarına, toprak dolgu alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını ve koordinat listesini ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Müracaat değerlendirilir ve heyet tarafından ön izin raporu düzenlenir.

(4) Kesin izin verilmeden önce; ilgili kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi için Bakanlıkça uygun görülenlere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek süre verilebilir.

(5) Ön izin verildiği ilgili belediyeye bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi alınır, ancak yer teslimi yapılmaz, hiçbir faaliyete müsaade edilmez.

(6) Ön izin, talep sahibinin vazgeçmesi veya kesin izin için istenen belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir.

Toprak dolgu kesin izni

MADDE 13- (1) Talep sahibi belediye, talep yazısına;

a) 1/25000 ölçekli haritasını,

b) Meşcere haritasını,

c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

ç) Koordinat listesini,

d) Orman kadastro haritasını,

e) ÇED belgesini,

f) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu ve orman idaresinin uygun göreceği toprak dolgu projesini,

dört takım ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder.

(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü içerisinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için bedelli kesin izin raporu düzenlenir.

(3) Bakanlıkça uygun görülenlere beş yıla kadar kesin izin verilir.

(4) Verilen izinlerin, bedellerinin ödenmesi ve onaylı taahhüt senetlerinin orman idaresine teslim edilmesi halinde saha teslimi yapılır.

(5) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde bedelleri ödemek, onaylı taahhüt senedini orman idaresine teslim etmek zorundadır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(6) Ayrıca, zorunluluk halinde yol, şantiye, kantar, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına yönelik seyyar tesislere, faaliyet gerçekleştirilen alanlarda çevre sağlığı açısından gerekli tekerlek yıkama tesislerine ve enerji nakil hattına da toprak dolgu izin süresi kadar bedelli izin verilebilir.

(7) Toprak dolgu işleminin izin süresinde tamamlanamaması halinde, verilen izin bir defaya mahsus kesin izin süresi kadar izin bitim tarihinden itibaren uzatılabilir.

(8) İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar toprak dolgu işlemlerinin safahatı hakkında halihazır durumunu gösterir haritası ile birlikte bölge müdürlüğüne teknik rapor verir.

(9) İzin alanı ile ilgili her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(10) (Değişik fıkra: 21.01.2017/29955)[27] İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca büyükşehir belediyesi veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla işlettirebilir.

(11) Kesin izin verilen alanın koordinatları orman idaresince Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir, ayrıca görüş alınmaz.

Alınacak bedeller

MADDE 14- (1) Toprak dolgu kesin izinlerinden;

a) Toprak dolgu izin bedeli,

b) Toprak dolgu bedeli,

alınır.

(2) Toprak dolgu kesin izinlerinde 5 yıllık izin süresi için; izin alanının metrekaresi cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı Ek-1, ekolojik denge katsayısı Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 çarpımlarının sonucu çıkan bedelin yarısı toprak dolgu izin bedeli olarak izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafından ödenir.

(3) Toprak dolgu yapılacak alanlarda, cari yıl ağaçlandırma hektar bedelinin onbine bölünmesi sonucu bulunacak değerin yüzde yetmişinin dolgu hacmi ile çarpımı sonucu bulunacak bedel toprak dolgu bedeli olarak izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafından ödenir.

(4) Toprak dolgu kesin izinlerinden ağaçlandırma bedeli alınmaz. Ancak orman idaresinin onaylayacağı proje kapsamında izin sahibince izin alanı ağaçlandırılır, ağaçlandırılan bu sahanın 5 yıl süreyle bakımı izin sahibince yapılır.

Toprak Dolgu İzinlerinde Uyulacak Hususlar

MADDE 15- (1) Toprak dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı atıkların dökülmesi yasaktır.

(2) Toprak dolgu yapılacak alanlara birinci fıkrada yasaklanan maddelerin dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak izin iptal edilir, atıklar izin sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman idaresince taşınır veya taşıttırılır, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilir.

(3) Toprak dolgu alanının nihai üst kotlarından aşağı doğru dikey derinliği en az iki metrelik kısmı verimli toprak ile doldurur.

(4) Toprak dolgu işlemi sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topografik yapı ile uyumlu projesindeki kodlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi durdurularak, fazla dökülen miktar izin sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman idaresince taşınır veya taşıttırılır, izin iptal edilir, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Komisyonu

Değerlendirme komisyonu

MADDE 16- (1) Değerlendirme Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı ve/veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Orman Genel Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür Yardımcısı ile Bakanın uygun göreceği üyelerden oluşur. Komisyon en az beş kişiden teşekkül eder.

(2) Sekreterya görevini İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı yürütür. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3)  Değerlendirme Komisyonunun görevleri;

a) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına isabet eden maden işletme, tesis ve altyapı tesisi izin müracaatlarını,

b) Muhafaza ormanlarındaki ruhsat taleplerini,

c) Verilecek izinlerle ilgili mevzuatta açık hüküm bulunmayan hususları,

değerlendirmektir.

(4) Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunan müracaatlar Bakan onayına sunulur, onayı takiben bölge müdürlüğü tarafından izin raporu düzenlenerek izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Rehabilite, Rehabilitasyon Projesi, Takip ve Kontrol

Rehabilite

MADDE 17- (1) İzin sahibi, madencilik faaliyeti yapacağı sahayı, rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite etmek zorundadır.

(2) Rehabilite yapılacak alanın kullanım öncesi dönemde çoraklık ve verimsizlik gibi olumsuz nitelikler taşıyor olması, alanda rehabilite yapılmaması için gerekçe olarak gösterilemez.

(3) Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte rehabilitenin bitirilemediğinin heyetçe tespit edilmesi ve izin sahibinin talebi halinde bölge müdürlüğünce bir yıl ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir. Aksi halde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar çevre ile uyum teminatından alınır. Bu bedelin yetersiz kalması halinde eksik kalan tutar izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir.

(4) İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir yıl içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek ormanlık alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan tesis veya altyapı tesisleri izin sahibinin talebi veya orman idaresinin ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak orman idaresinin sabit kıymetlerine alınabilir. Aksi takdirde bu tesis ve altyapı tesisleri ormanlık alanın dışına taşınarak, yapılan masrafları izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Ancak pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için bu hüküm uygulanmayarak rehabilitasyon projesine göre izin sahibince rehabilite edilir.

(5) Kazı gerektiren maden arama veya rehabilitasyon projesi istenmeyen tesis ve altyapı tesis izinlerinde madencilik faaliyetleri ile bozulan alan izin sahibince izin öncesi topoğrafik yapı ile uyumlu hale getirilir. Aksi halde orman idaresince bu işlemler yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir.  Ayrıca rehabilitasyon projesi istenmez.

(6) İzin sahibi, rehabilite çalışmalarını mücbir sebepler dışında herhangi bir şekilde sürekli olarak durdurursa, durma nedenine bağlı olmaksızın rehabilite çalışması; işin önemi ve ivedilik durumuna göre masrafları izin sahibi tarafından karşılanarak orman idaresince tamamlanır.

(7) İznin devredilmesi durumunda söz konusu alanın rehabilite sorumluluğu yeni izin sahibi için de aynen geçerlidir.

(8) İznin herhangi bir nedenle iptal edilmesi, rehabilite sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İzin sahibi iptal öncesi işletilen alanın rehabilite çalışmalarını izin iptal kararının tebliğinden sonraki bir yıl içerisinde bitirmekle yükümlüdür. Rehabilite için verilen sürede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu süre için taahhüt senedi ve bedel alınır. Aksi halde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar izin sahibinden tahsil edilir.

Rehabilitasyon projesi

MADDE 18- (1) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate alınarak ormancılık bürosu tarafından Bakanlıkça izin verilen alanlar için düzenlenir.

(2) İzin sahibi rehabilitasyon projesine uygun çalışmak zorundadır. Madencilik faaliyeti esnasında ortaya çıkan şartlar nedeniyle rehabilite çalışmasında bir değişiklik yapması gerektiğinde, bu değişikliği de içeren revize rehabilitasyon projesini en geç üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(3) Süre uzatımlarında ve ilave izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.

(4) Rehabilitasyon projelerinde; izin öncesi, izin alanındaki toprağın depolanacağı alanlar gösterilir. Rehabilitasyon amaçlı olarak bu alanlara depolanan toprak kullanılır. İzin alanına dışarıdan toprak veya malzeme getirilemez. Ruhsat sahası içindeki izinlerde depolanan toprak, aynı ruhsattaki diğer izin sahalarının rehabilitesinde kullanılabilir.

(5) Rehabilitasyon projeleri ruhsat sahasındaki birbirine bitişik alanlar için tek olarak düzenlenir. Ruhsat sahasındaki birbirine bitişik olmayan sahalar için ayrı rehabilitasyon projeleri düzenlenir. Farklı ruhsat sahalarında kalan ve birbirine bitişik olarak izin verilen alanlarda ortak rehabilitasyon projesi düzenlenebilir. Aynı ruhsat alanında eş zamanlı talep edilen izinlerde tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.

(6) Rehabilitasyon projesinde çevre şartları dikkate alınarak tüm canlılara güvenli bir ortam oluşturulur.

(7) Madencilik faaliyetleri esnasında veya sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda pasa ve cevherin tozuması, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları nedeniyle ormanları etkilememesi için alınacak önlemler belirtilir.

(8) Şev açıları, kademe-basamak boyutları uzun süreli stabilite dikkate alınarak belirlenir. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hâli ile stabil olacak şekilde düzenlenir.

(9) Kesme, kamalama, çivileme yöntemiyle işletilen madenlerde şev ve yamaç stabilitesini sağlamak için ilave bir işlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâliyle bırakılır.

(10) Faaliyet alanına dışarıdan yüzeysel akış veya yağışlarla oluşacak su akışının önlenmesi, faaliyet alanındaki suların dışarıya güvenli şekilde deşarjı için alınacak önlemler belirtilir.

(11) Yığınların üst tabakaları suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. Bu şekildeki pasa oluşumlarında rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli kapatma planı da düzenlenir.

(12) Madencilik faaliyeti için izin verilen alanlarda yangına, kundaklamaya veya kendiliğinden yanmaya ve orman yangınlarına karşı izin sahibince gerekli tedbirler alınır.

(13) Rehabilite çalışmaları yapılan alanlarda, rehabilite çalışması yapıldığını gösteren tabela asılır.

(14) Bakanlığın gerek gördüğü izin alanlarında canlı veya cansız görüntü perdesi oluşturulur.

(15) Görüntü kirliliği oluşacak yerlerde yamaç meylinin artmaya başladığı alt noktalarda tampon bölge bırakacak şekilde çalışmaya izin verilir.

Takip ve kontrol

MADDE 19- (1) Rehabilite çalışması yapılan alanlar bölge müdürlüğü tarafından takip ve kontrol edilir.

(2) İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildiği yıl içerisinde, teknik rapor istenmez. (Ek cümle: 06.07.2018/30470) Teknik raporun, süresinde verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir, teknik rapor ve yenilenmiş teminat verilinceye kadar sahada çalışmasına müsaade edilmez.

(3) Takip ve kontrol faaliyetleri süresince numune alma ve analiz giderleri izin sahibince karşılanır.

(4) Madencilik faaliyet alanının tümü faaliyetin tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesinde belirtilen faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir.

(5) İzin sahibi tarafından rehabilitenin bitirilmesini takiben üç yıllık takip süresi sonunda veya madenin cinsine göre rehabilitasyon projesinde verilen takip süreleri esas alınarak, rehabilitasyon projesi kapsamında taahhüt edilen hususların sağlanıp sağlanamadığı heyet tarafından tespit edilir. Söz konusu hususların sağlandığı tespit edilirse izin sahibinin madencilik faaliyeti yaptığı alan ile ilgili sorumluluğu sona erer.

(6) İzin sahibi, rehabilitasyon projesinde yer alan taahhütlerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini süreli veya süresiz olarak durdurması hâlinde bu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde orman idaresine haber vermekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Bedeller ve Teminat

Bedellerin tespiti ve tahsili

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğe göre verilecek izinlerde alınacak bedellerden;

a) Ağaçlandırma bedeli: Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak bedeldir.

b) Arazi izin bedeli: İzin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı Ek-1, ekolojik denge katsayısı Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 çarpımlarının sonucu alınacak bedeldir.

c) Ön izin bedeli: İzin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedelinin 30 hektara kadar olan ön izinlerde 1/10’u, 30 hektar dâhil daha büyük olan ön izinlerde ise 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır. Süre uzatımlarında ayrıca bedel alınmaz.

(2) Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafından ödenir.

(3) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten izin sahibi tarafından ödenir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten izin sahibi tarafından ödenir. (Ek cümle: 06.07.2018/30470) Ancak, Bakanlıkça verilen izin süresinin veya son yıl izin süresinin bir yıldan az olması halinde arazi izin bedeli tespit ve tahsilinde kıstelyevm uygulanır.

(4) Ek Devlet hakkı, her yıl Haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin sahibi tarafından ödenir.

(5) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.

(6) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde ödenmesi talep edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten izin sahibi tarafından ödenir.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınacak; tüm bedeller ve teminat Genel Müdürlüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

(8) Madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gelir ile 13/06/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelir alınmaz.

(9) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ön izinlerden bedel alınmaz.

Gecikme zammı

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mahsup edilir.

Teminat

MADDE 22- (1) Teminat; bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak kaydıyla cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunur.  İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında, izin devirlerinde güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alınan değerler, teminat olarak kabul edilen değerler ile değiştirilebilir.

Teminat ve bedellerin iadesi

MADDE 23- (1) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi veya herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; alınan bedeller iade edilmez. Teminat ise taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde iade edilir. Aksi halde alınan teminat idarece irat kaydedilir.

(2) Kesin izin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda orman idaresince sahanın geri teslim alındığı tarihte tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;

a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi nedeniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan bedellerin ve teminatın iptal tarihinden itibaren en geç üç ay içinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha içinde hiçbir noktada çalışma yapılmamış olması ve izin öncesi doğal yapının bozulmamış olmasının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda, arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin Bakanlığın ve/veya Genel Müdürlüğün taraf olduğu davalarda yargı kararı nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde izin sahibinin talep etmesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan tüm bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen sahada çalışma yapılıp, izin sahasının kısmen veya tamamen doğal yapısının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan izin sahibi tarafından projesine uygun şekilde rehabilite edilir. Ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, aksi takdirde bu çalışmalar orman idaresince yapılır, yapılan bu çalışma ile ilgili giderler alınan çalışma yapılmayan bölüme ait arazi izin bedelinden, ağaçlandırma bedelinden ve teminattan mahsup edilerek geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. İzin öncesi doğal yapısı bozulan alana tekabül eden ağaçlandırma bedeli iade edilmez. Alınan bedellerin idarece yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Toprak dolgu izinlerinde ise, dolgu yapılan miktara isabet eden toprak dolgu bedeli haricindeki bedel faizsiz olarak iade edilir.

(4) İzin sahibinin kesin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten sonrasındaki yıllara ait arazi izin bedeli tahakkuk ettirilmez.

(5) (Değişik fıkra: 21.01.2017/29955)[28] İzin verilen alanın bir kısmının iptali halinde; iznin devam eden kısmı için arazi izin bedeli, iptalden önceki taahhüt senedinde belirtilen bedel dikkate alınmak suretiyle oranlanarak hesap edilir.

(6) Ön izin bedeli iade edilmez.

(7) Rehabilitasyon projesine ve kademeli kapatma planına uygun çalışılmadığının izin süresindeki kontrollerde tespiti halinde teminat irat kaydedilir. Projeye uygunluk sağlanarak izin devam ederse teminat yenilenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mülkiyet uyuşmazlığı

MADDE 24- (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonuçlanıncaya kadar izin verilmez.

(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma amacıyla kamu yararı kararı alınması halinde; dava sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Dava neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi

MADDE 25- (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.

Hizmet giderleri

MADDE 26- (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Müdürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 27- (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli Orman mühendisi veya Orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere talep alanlarının 1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilerek onaylanır.

(2) Rehabilitasyon ve toprak dolgu projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenir, heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin verilmesi istenir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım belge suretlerinin aslına uygunluğu bölge müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(5) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedi kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

(6) Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.

(7) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda bölge müdürlüğüne verilir.

(8) Teknik rapor ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanır ve orman idaresine verilir. Teknik raporda; izin sahasının ve rehabilitenin safahatı ve hâlihazır durumu gösterilir, ayrıca cari yıl bedelleri ile ek Devlet hakkına ilişkin bilgiler yer alır. Rapor ekine Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen (değişik ibare: 06.07.2018/30470)[29] işletme faaliyet raporunun bir sureti ile ek Devlet hakkının ödendiğine dair makbuzun eklenmesi zorunludur.

İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk

MADDE 28- (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Bölge müdürlüğü izin sahalarının kontrolünü bütçe ödenekleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest yeminli ormancılık bürolarına da yaptırabilir.

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce ayrıca incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrıca izin sahaları koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) (Değişik fıkra: 06.07.2018/30470)[30] Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis ve altyapı tesisi yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesis ve altyapı tesisleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan tesis ve altyapı tesislerine 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) İzinsiz yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bölge müdürlüğünce bildirilir.

Kısıtlamalar

MADDE 29- (1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman içi dinlenme yerlerinde Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarında gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman içi dinlenme yerlerinde; bu gruplardaki madenlere Bakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımından önce verilen izinlerin süre uzatım talepleri Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek izne konu edilebilir.

(2) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde bu yönetmelik hükümleri gereğince yol, su, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisleri ile 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce verilen iznin sahibinin muvafakatı aranır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için talep sahibi tarafından gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen izin verilebilir. Muvafakat vermeyen izin sahibi hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(3) İzin alanında aşım yapıldığının tespit edilmesi halinde, tanzim edilen suç tutanağı adli mercilere intikal ettirilir, aşım yapılan alanda çalışmalara müsaade edilmez. İzin sahibince üç ay içinde aşım yapılan alanda; orman idaresince tespit edilecek zararın karşılanması, adli mercilerden suç delillerinin toplandığına dair yazı getirilmesi ve aşım yapılan alan için izin müracaatında bulunulması halinde aşım yapılan sahada izin talebi değerlendirmeye alınır. Uygun görülenlere orman idaresince izin verilebilir. İzin verilen bu saha için teminat on katı olarak alınır. Bu şartların yerine getirilmesine rağmen, aşım yapılan sahanın izin verilemeyecek yerlerden olması veya izin talebinin uygun görülmemesi halinde aşım yapılan saha rehabilite edilerek masrafları yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla alınır. Aksi halde aşım yapılan sahada yargılama sonucuna kadar izin verilmez.

(4) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projeye bağlı yapacağı aramalarda ruhsat aranmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Mevcut izinlerin devamı

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsata dayanılarak izin verilmiş ve bu Yönetmeliğin tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, değişik ibare: 06.07.2018/30470)[31] ruhsat/rödövans süresi sonuna kadar izin verilebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde ise arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” veya “ÜFE” artış oranı yerine, “BAK” artış oranı uygulanır, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak bu fıkradaki artış oranı 1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için uygulanır.

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerden bu Yönetmeliğe göre izin verilemeyecek olanların süreleri yenilenmiş değişik ibare: 06.07.2018/30470)[32] ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak uzatılabilir.

(5) (Ek fıkra: 06.07.2018/30470) Bu Yönetmeliğin yayımından önce veya sonra ruhsat sahibi adına verilmiş ve devam eden izinler, rödövansçının talebi halinde o ruhsata dayalı olarak rödövans süresince rödövansçı adına devredilebilir.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan talepler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce terk edilmiş ve hâlihazırda faal olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince resen geri teslim alınarak izin iptalleri yapılır.

Rehabilitasyon projesi olmayan izinler

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi düzenlemek zorundadır, düzenlenmemesi durumunda verilen izin iptal edilir.

Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına bu Yönetmeliğe göre değişik ibare: 06.07.2018/30470)[33] ruhsat/rödövans süresi sonuna kadar izin verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30- (1) 30/09/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

Ek-1 (Değişik: 19.04.2015/29331)[34]

İzin TürüKatsayısı
Sondaj usulü maden arama izinleri0,2
Maden arama, işletme ve hammadde üretim izinleri0,4
Maden tesis ve altyapı tesis izinleri0,5
Toprak dolgu izinleri1,5

 

Ek-2

Orman Amenajman Planlarına Göre Orman DurumuEkolojik Denge Katsayısı
Ağaçsız alanlar1
% 10 dan daha az kapalı ormanlar ve kapalılığına bakılmaksızın Mak rumuzlu alanlar1,1
%11-40 kapalı ormanlar1,4
%41-70 kapalı ormanlar1,7
%71 ve üstü kapalı ormanlar ve ağaçlandırma sahaları2

 

Ek-3

İl AdıKatsayısı
İstanbul3
İzmir, Kocaeli2,8
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Yalova,2,4
Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Trabzon2
Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kilis,  Malatya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat1,6
Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van1,2

[1] Değişiklikten önceki şekli: “b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, galeri girişi, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı,  patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,”

[2] Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “c) Arama döneminde üretim ve satış izin belgesi: Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin 1/10’una kadar üretim ve satışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

[3] Mülga madde/fıkra/bent/alt bent: “ç) Aramada İşletme izni: Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin 1/10’una kadar üretim ve satışı için Bakanlıkça verilen izni,”

[4] Burada yer alan “3/10/2013 tarihli ve 28784” ibaresi “25/11/2014 tarihli ve 29186” şeklinde değiştirilmiştir.

[5] Değişiklikten önceki şekli: “ö) Hammadde üretim izin belgesi: 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

[6] Değişiklikten önceki şekli: “s) İşletme izin belgesi: Madenlerin işletmeye alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

[7] Değişiklikten önceki şekli: “ş) İşletme ruhsatı: Maden sahalarında işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

[8] Değişiklikten önceki şekli: “hh) Satış bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,”

[9] Değişiklikten önceki şekli: “ıı) Sertifika: 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

[10] Burada yer alan “sahibi” ibaresi “sahibi veya rödövansçı,” şeklinde değiştirilmiştir.

[11] Burada yer alan “ve (e)” ibaresi “, (e) ve (h)” şeklinde değiştirilmiştir.

[12] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: (4) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılır. Bu kapsamdaki izin, muvafakat ve görüşler talep sahibinden istenebilir.

[13] Burada yer alan “Müracaat” ibaresi “Kamu kurum ve kuruluşları hariç müracaat” şeklinde değiştirilmiştir.

[14] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir.”

[15] Değişiklikten önceki şekli: “(2) (Değişik fıkra: 19.04.2015/29331) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak istenmesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir.”

[16] Burada yer alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

[17] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(3) Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce maden işletme izin alanları ile maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı ve kantar tesis izinlerinde izin sahasının sınırları izin sahibince kafes tel çit ile ihata edilir, yapılan ihata izin süresi ve rehabilite izleme sürecinde de izin sahibince muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade edilmez.”

[18] Değişiklikten önceki şekli: “(2) Ancak aynı ruhsat alanı içinde maden işletme, aramada işletme amacıyla bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce veya sonra iptal edilmiş olanlar da dahil Bakanlıkça verilmiş izin alanlarının toplamının beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmaz, ek devlet hakkı alınır. Hammadde üretim amacıyla hammadde üretim izin belgesine dayanılarak verilen izinlerde ise ek devlet hakkı alınmaz.”

[19] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(5) Belediyeler, il özel idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının,  yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri için verilecek tüm izinlerden bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bedeller alınır. Bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından ise herhangi bir bedel alınmaz.”

[20] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(2) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi ve izin sahibinin ilgili kanun hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı alamaması halinde; izin sahibinin, izin süresi son günü mesai bitimine kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaat etmesi, bir yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde bir yıl süreyle izin aynı şartlarla devam eder.”

[21] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ve bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair belge ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmesi halinde izin bir yıl daha devam eder, ancak bu fıkradaki süre içinde sahada çalışmaya müsaade edilmez.”

[22] Değişiklikten önceki şekli: “ç) Mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,”

[23] Değişiklikten önceki şekli: “d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmemesi,”

[24] Mülga bent: “f) Orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakkının idarelerden kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesi,”

[25] Mülga bent: “g) Orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakkının ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesinin izin süresince üç kez tekerrür etmesi,”

[26] Burada yer alan “ruhsat” ibaresi “izin” şeklinde değiştirilmiştir.

[27] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(10) İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla başkasına işlettirebilir.”

[28] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “(5) İzin verilen sahanın kısmen iptal edilmesi halinde alınan bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.”

[29] Burada yer alan “satış bilgi formunun” ibaresi “işletme faaliyet raporunun” şeklinde değiştirilmiştir.

[30] Değişiklikten önceki şekli: “(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.”

[31] Burada yer alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

[32] Burada yer alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

[33] Burada yer alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

[34] Ek-1’in değişiklikten önceki şekli:  

İzin TürüKatsayısı
Sondaj usulü maden arama izinleri0,3
Maden arama, işletme ve hammadde üretim izinleri0,7
Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 1
Toprak dolgu izinleri1,5

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın