ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete T/S: 30.09.2010/27715

BU YÖNETMELİK 18.04.2014 TARİHLİ VE 28976 SAYILI RESMİ GEZETEDE YAYIMLANAN “ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine ait iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma bedeli: Orman sayılan alanda izin verilmesi sonucu bu yerlerin ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılığı olarak alınan bedeli,

b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, şantiye tesisi, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,

c) Arama döneminde üretim ve satış izin belgesi: Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin 1/10’una kadar üretim ve satışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

ç) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,

d) Arazi izin bedeli: Verilecek izinlerin bulunduğu arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge dikkate alınarak orman idaresince tespit edilecek bedeli,

e) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

f) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

g) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,

ğ) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

h) Deflatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca her yıl belirlenen cari fiyatları sabit fiyatlara çeviren dönüştürme katsayısını,

ı) Ek Devlet hakkı: Madencilik faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına rastlaması halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince % 30 fazla alınan Devlet hakkını,

i) Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin ekolojik özellikleri nedeniyle yalnızca Türkiye’nin belirli bir bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren türlerin bulunduğu alanlar ile uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve koordinatları Bakanlıkça belirlenen orman alanlarını,

j) Gen koruma alanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal ortamında veya doğal ortamı dışında korumak amacıyla koordinatları Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

k) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

l) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

m) Hammadde üretim izin belgesi: Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

n) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya bir teknik elemandan oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

o) İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları: İnşaat öncesi arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ile konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların yapımı, yıkımı, yenileme ve tadilatı esnasında ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde içermeyen atık ve toprağı,

ö) İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

p) İşletme ruhsatı: Bir alanda bulunan maden ile ilgili işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,

r) İzin: Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre orman sayılan alanda Bakanlıkça amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilecek kesin izin ve muvafakatı,

s) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,

ş) Muhafaza ormanı: Orman Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamına alınan yerleri,

t) Orman içi dinlenme yeri: Ormanların sosyal ve kültürel fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak amacıyla, orman sayılan alanda rekreasyonel ve estetik kaynak değerlere sahip, Orman Kanununun 25 inci maddesine göre orman mesire yerleri olarak ayrılan ve yönetilen koordinatları belirli alanları,

u) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

ü) Ormancılık bürosu: Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık bürolarını,

v) Ön izin: Kullanma izni verilmeden önce; ÇED belgesini, izin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması için Bakanlıkça verilen izni,

y) Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,

z) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın rehabilitesi amacı ile hazırlanacak projeyi,

aa) Rehabilite: İzinli sahada, izin süresi başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesi, doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini,

bb) Ruhsat: Arama ruhsatı, işletme ruhsatı veya sertifikayı,

cc) Satış bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,

çç) Sertifika: Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

dd) Taahhüt senedi: İzin sahibinin, Bakanlığa karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi, iznin devamı ve sonucunda yapması gerekli işlerin üstlenildiğini gösterir belgeyi,

ee) Teminat: Taahhüt senedi hükümlerine uygun çalışmayı temin amacıyla alınan değeri,

ff) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında hazır beton ve asfalt üretimi yapılan tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık bertaraf tesislerini,

gg) Tohum meşceresi: Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum üretmek amacıyla koordinatları Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

ğğ) Toprak dolgu bedeli: Madencilik faaliyetinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarını rehabilite ederek ağaçlandırmaya hazır hale getirmek maksadıyla; inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğindeki şartlara uyularak dökülmesi için orman idaresince tespit edilen bedeli,

hh) Toprak dolgu projesi: Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alanın rehabilite maksatlı orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu dolgu sonrası rehabilite işlemini de içeren projeyi,

ıı) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen üretici fiyat endeksini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden Arama İşlemleri

Kazı gerektirmeyen maden arama izni

MADDE 5 – (1) Ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen arama yapacak ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını belirten yazısına;

a) Ruhsatını,

b) Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını,

dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Bölge müdürlüğü müracaatın bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine aynı gün iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince birinci fıkrada yer alan arama faaliyetlerinde bulunabilir.

Kazı gerektiren maden arama izni

MADDE 6 – (1) Ruhsat alanında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale gerektiren yöntemlerle belirli bir alanda arama yapılmak istenilmesi halinde ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını belirten yazısına,

a) Ruhsatını,

b) 1/25000 ölçekli haritasını,

c) Meşcere haritasını,

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

d) Koordinat özet çizelgesini,

e) Orman kadastro haritasını,

f) ÇED belgesini,

g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,

dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.

(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.

(3) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır. İzin sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Alınacak bedeller

MADDE 7 – (1) Ruhsat alanında yapılacak kazı gerektiren arama izninden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

alınır.

(2) Ancak, kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden İşletme İşlemleri

Maden işletme izni

MADDE 8 – (1) İşletme ruhsatı, sertifika sahibi ile Maden Kanununun 17 nci maddesi gereği arama döneminde üretim yapılmak istenilmesi halinde arama ruhsatı sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve işleteceği madenin adını belirten yazısına,

a) Ruhsatını,

b) 1/25000 ölçekli haritasını,

c) Meşcere haritasını,

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

d) Koordinat özet çizelgesini,

e) Orman kadastro haritasını,

f) ÇED belgesini,

g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,

ğ) Rehabilitasyon projesini,

dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.

(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen alanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.

(3) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır. İzne konu alanı kapsayan onaylı işletme izin belgesi veya arama döneminde üretim ve satış izin belgesinin orman idaresine verilmesinden sonra izin alanının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Alınacak bedeller

MADDE 9 – (1) Ruhsat alanında yapılacak maden işletme izninden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının beş hektarı geçmesi halinde, sadece geçen kısım için arazi izin bedeli,

alınır.

(2) Ayrıca, aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının beş hektara kadar olan kısmı için ek Devlet hakkı alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maden Tesis ve Altyapı Tesisi İşlemleri

Maden tesis ve altyapı tesis izni

MADDE 10 – (1) Madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman sayılan alanda yapılması zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat alanı bitişiğinde de izin verilebilir.

(2) Ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü, kuracağı tesisin ve/veya altyapı tesisinin adını ve işleyeceği madenin adını belirten yazısına,

a) Ruhsatını,

b) 1/25000 ölçekli haritasını,

c) Meşcere haritasını,

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

d) Koordinat özet çizelgesini,

e) Orman kadastro haritasını,

f) ÇED belgesini,

g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,

ğ) Rehabilitasyon projesini,

h) Avan projesini,

dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.

(3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesis ve altyapı tesislerinin Devlet ormanlarında yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunu da içeren bedelli izin raporu düzenlenir.

(4) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak tesis veya altyapı tesis izni verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınarak, izin alanının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(5) Bir ruhsat alanında tesis ve/veya altyapı tesis izni verilebilmesi için o ruhsat alanında maden arama, hammadde üretim izni veya maden işletme izninin alınmış olması şartı aranır.

(6) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Alınacak bedeller

MADDE 11 – (1) Ruhsata dayalı yapılacak tesis veya altyapı tesis izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hammadde Üretim İşlemleri

Hammadde üretim izni

MADDE 12 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman sayılan alanda bu amaçla yapılacak işletme faaliyetleri, tesis ve altyapı tesislerine bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.

(2) Hammadde üretim izin belgesi ile yapılacak madencilik faaliyetleri için rehabilitasyon projesi istenir.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hammadde üretim izin belgeleri ile Devlet ormanlarında yapacakları madencilik faaliyetlerinden bedel alınmaz.

(4) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Karayolları Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi ile yapacağı madencilik faaliyetleri için verilen izinlerinden bedel alınmaz.

(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı taşra birimleri ile Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bağlı olduğu Bakanlık veya Genel Müdürlüğe verilmiş sayılır. Bu izinlerden de üçüncü fıkra kapsamında bedel alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Devir, Temdit ve İptal İşlemleri

Devir işlemleri

MADDE 13 – (1) Ruhsatın Maden Kanunu hükümlerine göre devir edilmesi halinde, yeni ruhsat sahipleri adına, verilen izinlerin devri devir alanın noterden resen düzenlenmiş taahhüt senedi ve teminat vermesi kaydı ile izin veren merciin onayı ile olur.

(2) Eski izin sahibinin ruhsatı devrettiğini orman idaresine yazılı olarak bildirdiği veya ruhsatın devredildiğinin orman idaresince resen tespit edildiği hallerde bölge müdürlüğünce ruhsatı devralana yazılı olarak bir ay içinde o ruhsata bağlı olarak orman idaresince verilmiş izinleri devralması için tebligat yapılır. Verilen sürede izinlerin devir alınmaması halinde, izinler iptal edilir.

(3) Bu işlemler tamamlanana kadar eski izin sahibinin yükümlülükleri devam eder.

Temdit işlemleri

MADDE 14 – (1) İzin sahibinin mevcut ya da ilgili kanun hükümlerine göre temdit edilmiş ruhsatla, izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaatı halinde önceki iznin bitim tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre izin yenilenebilir.

(2) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona erdiği izinlerle ilgili olarak; İzin sahibinin, izin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsatla müracaat edememesi halinde, ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatı halinde, mevcut taahhüt senedi hükümlerine göre izin süresinin bitim tarihinden itibaren dokuz ay süreyle izin ve sorumlulukları devam eder. Bu süre sonuna kadar temdit edilmiş ruhsatı ibraz etmeyenlerin izinleri iptal edilir.

İptal işlemleri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri;

a) Hak sahibinin vazgeçmesi,

b) Ruhsatın iptali,

c) İzin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,

ç) Verilen izinlerin maksadı dışında kullanılması,

d) ÇED belgesinin veya izin verilen alanla ilgili olarak diğer kanunlar uyarınca alınan görüş, belge ve muvafakatların iptal edilmesi halinde,

Bakanlıkça iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(2) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmesi için ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği veya rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri iptal edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Rehabilite İşlemleri

Rehabilitasyon projesi

MADDE 16 – (1) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinlerinde Ek-1’de yer alan rehabilitasyon projesi düzenlenir.

(2) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate alınarak ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenir. İzin sahibince rehabilitasyon projesinin uygulanacağı taahhüt edilir.

(3) Rehabilitasyon projelerinin; rehabilite işlemi için madencilik faaliyeti öncesi izin alanı içerisinde koordinatları belirli alanlarda depolanmış madencilik faaliyeti yapılan alana ait yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının madencilik faaliyetinin bitmesini takiben taşınarak rehabilite maksatlı kullanımı hariç, izin alanı dışından toprak veya malzeme naklini içermemesi gerekir.

(4) Pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için alınacak önlemler rehabilitasyon projesinde ayrıca düzenlenir.

(5) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası içerisinde Ek-1’de yer alan formattaki bilgilerin yer alması, hazırlayanlar arasında orman mühendisi veya orman yüksek mühendisinin bulunması, dışarıdan toprak ve malzeme nakli içermemesi halinde rehabilitasyon projesi istenmez.

(6) Rehabilitasyon projesi Bakanlıkça izin verilen alanlar için yapılır. İlave talep edilen izinler için, mevcut izinleri de kapsayan revize rehabilitasyon projesi düzenlenir. İzin sürecinde rehabilitasyon projesinde meydana gelebilecek değişiklikler için yeni rehabilitasyon projesi verilir. Temdit edilecek izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.

(7) Rehabilitasyon projesinde, madencilik faaliyeti yapılacak alanda yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının depolanacağı yerler, izin alanı içerisinde koordinatları ile birlikte ayrıca gösterilir.

(8) Aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak talep edilen maden işletme, maden tesis ve altyapı tesislerini kapsayan tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.

Rehabilite

MADDE 17 – (1) İzin sahibi, madencilik faaliyetleri yaptığı alanları taahhüt senedi hükümlerine ve rehabilitasyon projesine göre rehabilite etmek zorundadır. Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte rehabilite bitirilemezse bölge müdürlüğünce üç ay ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir.

(2) İzin sahibince rehabilite işleminin yapılmaması halinde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar Maden Kanununun 32 nci maddesi gereğince alınan çevre ile uyum teminatından karşılanır. Teminatın yeterli olmaması durumunda eksik kalan masraflar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre izin sahibinden tahsil edilir.

(3) İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın oniki ay içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek orman sayılan alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan tesis veya altyapı tesislerini orman idaresi ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak sabit kıymetlerine alabilir. Aksi takdirde orman sayılan alanın dışına taşıyarak, yapılan masrafları izin sahibinden tahsil eder. Ancak pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için bu hüküm uygulanmayarak 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri de izin sahibince yerine getirilir.

(4) İzin sahibi her yıl haziran ayının sonuna kadar madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu tarafından veya bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisince onaylı teknik raporu verir.

(5) Kazı gerektiren maden arama izinlerinde, izin sahibince yapılmış olan maden arama faaliyetleri ile bozulan alanın izin öncesi topoğrafik yapı ile uyumlu hale getirilmesi izin sahibinden istenir. Bu işlemin izin sahibince yapılmaması halinde orman idaresince yapılarak, yapılan masraflar izin sahibinden tahsil edilir. Ayrıca rehabilitasyon projesi istenmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu İzni İşlemleri

Dolgu yapılacak alanın tespiti ve izin öncesi işlemler

MADDE 18 – (1) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alan, rehabiliteye hazırlık maksadıyla orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için izne konu edilebilir.

(2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu izni için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir.

(3) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alan hakkında koordinatları ile birlikte bölge müdürlüğünce Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü istenir.

(4) Ayrıca, orman idaresi rehabiliteye hazırlık maksadıyla dolgu işlemini kendisi yapabileceği gibi genel hükümler çerçevesinde de yaptırabilir.

Ön izin

MADDE 19 – (1) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde orman idaresine teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alanın rehabiliteye hazırlık maksadıyla orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için kesin izin verilmeden önce; ÇED belgesi, izin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması için Bakanlıkça bedelli ön izin verilir.

(2) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe belediyeleri izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü belirten talep yazılarına;

a) Belediye meclis kararını,

b) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Belediyece yapılan talep üzerine oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak bedelli ön izin raporu düzenlenir.

(4) Bakanlıkça uygun görülenlere yirmidört ay süreli ön izin verilir. Ön izin verildiği ilgili belediyeye bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi alınır, yer teslimi yapılmaz. Ön izin süresince ön izin verilen alanda hiçbir faaliyete müsaade edilmez. Talep halinde oniki ay ek süre verilebilir.

Ön izin süresi içerisinde yapılacak işler

MADDE 20 – (1) Ön izin sahibi belediye ön izin süresi içerisinde talep yazılarına;

a) 1/25000 ölçekli haritasını,

b) Meşcere haritasını,

c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

ç) Koordinat özet çizelgesini,

d) Orman kadastro haritasını,

e) ÇED belgesini,

f) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,

g) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu ve orman idaresinin kabul edeceği toprak dolgu projesini,

ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder.

(2) Ayrıca, ön izin sahibince ön izin süresi içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması zorunludur.

(3) Toprak dolgu projeleri ormancılık büroları tarafından düzenlenir, oluşturulan heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.

Ön iznin sona ermesi

MADDE 21 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya 20 nci maddedeki belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde iptal edilerek, ilgili belediyeye bildirilir.

Kesin izin

MADDE 22 – (1) Ön izin sahibi, 20 nci maddede belirtilen belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp bölge müdürlüğüne vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge müdürlüğü, yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından gerekli incelemeler yapılarak, bedelli kesin izin raporu düzenlenir.

(2) Bakanlıkça uygun görülenlere beş yıla kadar kesin izin verilir.

(3) Verilen izinlerden, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınarak saha teslimi yapılır.

(4) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedelleri yatırmak, onaylı taahhüt senedi vermek zorundadır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(5) Ayrıca, zorunluluk halinde yol, şantiye binası, kantar ve enerji nakil hattına da izin süresi kadar bedelli izin verilebilir.

(6) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin izin süresinde tamamlanamaması halinde, verilen izin bir defaya mahsus kesin izin süresi kadar uzatılabilir.

(7) İzin sahibi her yıl haziran ayının sonuna kadar rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemlerinin safahatı hakkında halihazır durumunu gösterir haritası ile birlikte bölge müdürlüğüne teknik rapor verir.

(8) İzin alanı ile ilgili her türlü sorumluluk izin sahibine aittir. İzin alanının etrafı izin sahibince ihata edilerek, gerekli uyarı ve ikaz levhaları konulur.

(9) İzin sahibi kendisine verilen rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.

Alınacak bedeller

MADDE 23 – (1) Büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerince yapılacak dolgu ile rehabilite işlemi izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

c) Toprak dolgu bedeli,

alınır.

Rehabiliteye hazırlık amaçlı dolgu izin işlemlerinde kısıtlamalar ve yasaklar

MADDE 24 – (1) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları haricinde malzeme dökülmesi yasaktır.

(2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı atıkların dökülmesi yasaktır.

(3) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara ikinci fıkrada yasaklanan maddelerin dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak yasal işlem yapılır, atıklar taşıttırılır. İzin iptal edilir.

(4) Dolum alanının nihai üst kotlarından şakülü olarak aşağı doğru en az beş metrelik kısım sadece toprak ile doldurur.

(5) Dolgu sonrası nihai kotları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu projesindeki kotlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi durdurularak, fazla dökülen miktar taşıttırılır. İzin iptal edilir.

(6) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması halinde izin sahibi uyarılarak üç ay süre verilir. Verilen sürede eksikler giderilmediği takdirde izin iptal edilir. Taahhüt senedi hükümlerine üç kez uyulmaması halinde verilen izin iptal edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Muhafaza Ormanlarında Ruhsat İşlemleri

Müracaat

MADDE 25 – (1) Muhafaza ormanlarında ruhsat talebinde bulunmak isteyen talep sahibi ruhsat talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü belirten talep yazısına;

a) Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak sağladığına dair belgesini,

b) 1/25000 ölçekli haritasını,

c) Meşcere haritasını,

ç) Koordinatlarını,

d) Orman kadastro haritasını,

dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde; müracaat evrakı ile birlikte müracaatın yapıldığı muhafaza ormanının özelliklerini belirtir tutanağı Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilen evrak ve tutanak, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu gerek duyması halinde mahallinde de inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Değerlendirme komisyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda talep, bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.

(3) Bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınan talepler Bakan onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Bakanlıkça talebin değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde ruhsat verilmesinde sakınca olup olmadığına dair görüş verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Bedellerin Tespiti, Tahsili ve Teminat

Bedellerin tespiti ve tahsili

MADDE 26 – (1) Devlet ormanlarında verilecek izinlerde alınacak bedellerden;

a) (Değişik: 07.07.2012/ 28346) Ağaçlandırma bedeli: Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, izin alanı ile çarpımı sonucu,

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

“a) Ağaçlandırma bedeli; Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükleri bazında tespit edilen, giydirilmiş brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için 1615 saat/hektar, yapraklı ormanlar için 1748 saat/hektar katsayısı ile çarpımı sonucu ile belirlenen bedelin, izin alanı ile çarpımı sonucu,”

——————————————————————————————————————————————-

b) Arazi izin bedeli; izin süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan zararın karşılığı olarak Genel Müdürlükçe belirlenen birim bedel ile verilecek iznin bulunduğu arazinin yol ve yerleşim merkezlerine yakınlığı, civar arazilerinin rayiç değerleri ve talep alanındaki ormanın vasfı dikkate alınarak bölge müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamının izin alanı ile çarpımı sonucu,

c) Toprak dolgu bedeli; rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlarda, toplam dolgu hacminin o yılın yapraklı ormanlarda bir metrekare için tespit edilen ağaçlandırma bedelinin yarısı ile çarpımı sonucu,

bulunur.

(2) Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus alınır.

(3) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık ÜFE değişim oranında artırılır.

(4) Toprak dolgu bedeli saha tesliminden önce bir defada alınır. Ancak toprak dolgu bedeli, talep halinde gecikme zammı ödenerek izin başlangıç tarihi esas olmak üzere üç yılda üç eşit taksit halinde ödenebilir. Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin izin süresinden önce tamamlanması halinde kalan taksitler defaten ödenir.

(5) Aynı ruhsat alanı içinde devam eden maden işletme izinlerinin toplamlarının beş hektara kadar olan kısmı için, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı satış bilgi formuna göre tahakkuk eden ek Devlet hakkı, her yıl haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin sahibi tarafından orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.

(6) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.

(7) Madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gelir ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelir alınmaz.

Teminat ve teminat olarak alınacak değerler

MADDE 27 – (1) Teminat; her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen değerdir. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

(2) Teminat olarak; Türk parası, bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.

(3) Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(4) Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.

Bedellerin yatırılması

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilen arazi izin bedeli, toprak dolgu bedeli, ağaçlandırma bedeli, ek Devlet hakkı ile teminat orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.

Gecikme zammı

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesine göre öncelikle alacak ferilerine mahsup edilir.

Teminat ve bedellerin iadesi

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle toprak dolgu bedeli hariç alınan teminat ve bedeller;

a) İzin, verilen sürenin dolması sebebiyle sona ermişse, izin sahibinin orman idaresine olan borcu mahsup edildikten sonra teminatın bakiyesi iade edilir.

b) Taahhüt senedi hükümlerine veya rehabilitasyon projesine uygun davranılmadığının tespiti üzerine iznin iptali halinde, alınmış olan bedeller iade edilmez. Teminat orman idaresince irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.

c) İzin sahibinin vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

ç) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin iptal edilmesi halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti sonucunda bütün bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen alanda çalışma yapılıp, doğal yapının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan orman idaresince rehabilite edilerek ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, bu işle ilgili giderler ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerden düşülerek, alınan bedeller ve teminattan geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. Bedellerin orman idaresince yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin sahibinden tahsil edilir.

d) İzin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk ettirilmez.

(2) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle alınan toprak dolgu bedeli;

a) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin iptal edilmesi halinde, dolgu yapılan miktara isabet eden bedelin haricindeki bedel ve alınan teminat faizsiz olarak iade edilir.

b) İzin sahibinin vazgeçmesi veya taahhüt senedi hükümlerine uymaması nedeniyle iznin iptali halinde, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin kalan kısmı orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Toprak dolgu bedeli iade edilmez. Teminat irat kaydedilir.

c) Verilen izin süresi sonunda, işin tamamlanmayan kısımları için toprak dolgu bedeli iadesi yapılmaz, ayrıca teminat irat kaydedilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mülkiyet uyuşmazlığı

MADDE 31 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.

(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi

MADDE 32 – (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.

Hizmet giderleri

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinin yapacağı her türlü giderler, müracaat sahiplerince karşılanır. Bu giderler aşağıda belirtilmiştir.

a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların ve diğer personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre her türlü yol giderleri ve gündelikleri,

b) Zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri,

bu Yönetmelik hükümlerine göre arazi incelemelerinde yapılacak hizmet giderlerine karşılık, müracaat sahiplerince avans olarak orman idaresine yatırılır.

(2) Her başvuru için ayrı dosya açılır ve giderler ayrı ayrı hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir. Ancak aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesislerini kapsayan talepler tek başvuru olarak kabul edilir.

(3) Orman idaresince her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden, usulüne göre yapılır. Yatırılan avanstan geriye kalan miktar müracaat sahibine iade edilir.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.

(5) Müracaat sahibince avans olarak yatırılacak miktar orman idaresine yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 34 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere, izin alanlarının orman kadastro ve meşcere haritasında gösterilmesi ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır ve Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir.

(2) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis alanında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere rehabilitasyon projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilir, uygun görülenler bölge müdürlüğünce onaylanır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin verilmesi istenir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım evrakın birinci takımının aslı veya noter onaylı olması; diğer suretlerin ise aslına uygunluğunun ormancılık bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanması istenir. Evrakın aslına uygunluğu bölge müdürlüğünce kontrol edilir.

(5) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinde noter onayı aranmaz. Kurum yetkilisi tarafından onaylanır.

(6) Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.

(7) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda orman idaresine verilir.

İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk

MADDE 35 – (1) Oluşturulan heyetçe izin sahalarının takvim yılı içinde en az bir defa kontrolü yapılır.

(2) Bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur. İzin alanlarında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.

(3) İzin alınmadan yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Verilen izin amacı dışında kullanılamaz.

İzin başlangıcı

MADDE 36 – (1) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.

Kısıtlamalar

MADDE 37 – (1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarında Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarında; bu gruplardaki madenlerin yer altı madenciliği olarak işletilmek istenilmesi halinde galeri ağzı, havalandırma bacası, yol, su ve enerji nakil hattına izin verilebilir.

(2) Maden Kanununun 2 nci maddesindeki II(b), III, IV, V ve VI. grup madenlerin aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı tesislerine ait talepler ile ilgili olarak;

a) Bölge Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda, müracaatın bir kısmının ya da tamamının muhafaza ormanı, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına rastladığının tespiti halinde düzenlenen tutanak müracaat evrakı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

b) Maden aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı tesis talepleri ile ilgili olarak bölge müdürlüğünce gönderilen tutanak ve müracaat evrakı üzerinde, Bakanlık Müsteşarı ve/veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Orman Genel Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür Yardımcısı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü ve/veya Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı, Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürü ve/veya Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanından oluşan değerlendirme komisyonunca inceleme yapılır. Değerlendirme komisyonu gerek duyması halinde mahallinde de inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Değerlendirme komisyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda talep, bu Yönetmelik hükümlerine göre bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınır. Değerlendirme komisyonu ayda bir toplanır, sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

c) Bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınan talepler Bakan onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde yol, su, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisleri ile Orman Kanununun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce verilen izin sahibinin muvafakatı alınır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen izin verilebilir.

Yönetmeliğin uygulanması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra, Orman Kanununun 16 ncı maddesi gereğince verilecek izinlerle ilgili olarak, 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin, Orman Kanununun 16 ncı maddesinin uygulamasını düzenleyen hükümleri uygulanmaz.

İzin başvuru hakkı

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik gereği maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesisi ile hammadde üretim izin talepleri ruhsat sahibi veya kanuni vekili tarafından yapılır. İzin ile ilgili bütün işlemler ruhsat sahibi adına yürütülür.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Mevcut izinlerin devamı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş ve herhangi bir şekilde ruhsat alanı dışında kalmış tesis ve altyapı tesislerine, ruhsata dayalı olarak ruhsat süresince izin verilebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş ve bu Yönetmeliğin tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” artış oranı yerine, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikte belirtilen “ÜFE” artış oranı uygulanır.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan müracaatlara konu yerler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçmiş yıllarda çalışılarak terk edilmiş ve hâlihazırda faal olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince re’sen geri teslim alınarak izin iptal işlemi yapılır.

Bedelsiz verilen izinlerin bedelli izne dönüştürülmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlar Kurulunca verilen imtiyaz hakkına dayanılarak bedelsiz olarak izne konu edilen maden işletme ve tesis izinleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.

Rehabilitasyon projesi olmayan izinler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi alınır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1

REHABİLİTASYON PROJESİ FORMATI

(1) Ruhsat bilgileri

a) İli :

b) İlçesi :

c) Beldesi :

ç) Köyü :

d) Ruhsat Numarası :

e) Ruhsat Grubu :

f) Madenin Cinsi :

g) Ruhsat Sahibi :

ğ) Ruhsat Bitiş Tarihi :

(2) Faaliyet öncesi mevcut durum

a) Ruhsat, işletme izni(varsa), işletme/tesis/altyapı tesis izin talep alanı koordinatları.

b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanın mevcut arazi kullanımı ile altyapı durumu.

c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası ve faaliyet alanı sınırlarını ve çevresini gösteren 1/5000 ölçekli topoğrafik harita (çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).

ç) Rehabilite edilecek alanların, faaliyet sonrası kullanım çeşitliliği senaryolarını gösterir;

1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita,

2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli topoğrafik harita,

3) 10 ha’dan büyük alanlar için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar.

d) Faaliyet alanının jeolojik durumu.

e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.

f) Örtü tabakası durumu.

g) Toprak durumu.

ğ) Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi.

1) Türler, endemik türlerin listesi, yaban hayatı türlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türlerin listesi,

2) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türlerin listesi ve bunların yaşama ortamları, bunlar

için belirlenen koruma kararları,

3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları.

h) Meteorolojik özellikler.

(3) Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar:

1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler

a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, depolanması ve korunması)

b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanı alanının çit – engellerle sınırlandırılması ve uyarı – ikaz levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi.

c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzeri yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

2- İşletme/tesis/altyapı tesis izin alanının faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler

a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının rehabilitesi.

b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile madencilik yapılmış alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve basamakların duraylılığının sağlanması.

c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmesi.

ç) Olası erozyona karşı gerekli önlemlerin alınması.

d) Yeniden düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın geri serilmesi.

e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlendirilme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün ise değerlendirilmesi)

f) Tesis ve altyapı tesislerin faaliyet sonrası kullanımı.

(4) Rehabilite çalışması çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takviminin hazırlanması. (Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili iş ve zaman planlamasının hazırlanması)

Bu proje tarafımdan hazırlanmıştır. …./…/20..

Projeyi hazırlayan

Ormancılık Bürosu :

Adı ve Soyadı :

Ruhsat No :

Kaşe ve imza

Bu projenin madencilik faaliyeti sonrası idarenin isteğine bağlı olarak tarafımdan uygulanması veya idarece uygulanıp, masraflarının tarafımca ödenmesini taahhüt ederim.

Ruhsat Sahibi

(Yetkili İmza)

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

HEYET

Başkan Üye Üye

Tetkik Edildi …./…./20..

Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü

O N A Y

…./…./20..

Orman Bölge Müdürü

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın