7010 sayılı Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun

 

MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası7010
Kabul Tarihi
14.06.1957
Resmi Gazete T/S20.06.1957/9638
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Madde 1- Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakaraya vilayetleri dahilinde kendileri veya murisleri adlarına tapulu veya tapusuz mutasarrıf oldukları binaları, 1957 yılındaki yer sarsıntısında yıkılmış veya oturulamıyacak derecede hasara uğramış olanlarla bu binalarda kiracı bulunanlara boçlanmak suretiyle ve boçlanma bedelleri taksitle ödenmek şartiyle binalar ve mahalli mahiyetteki amme tesisleri ile şehir ve kasabalarda yıkılan veya hasara uğrayan ilkokulları yaptırmak üzere yıllık ödeme miktarı ( 20- 20- 10) milyon lirayı geçmemek üzere milyon liraya kadar gelecek yıllara sari taahhütlere girmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili mezundur.

Bu maksatla Nafıa Vekaleti bütçesine konulacak paralar 1050 ve 2490 sayılı kanun hükümleriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Nafıa Vekaletlerince müştereken hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde sarfolunur.


Bu kanun gereğince köylerde yapılacak meskenlere ait tahmini bedellerin %50 si Ziraat Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapılacak işler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekaletinin talebi üzerine adı geçen banka tarafından mahsubu, inşa edilen binaların müstahiklerine temliki sırasında yapılmak üzere Nafıa Vekaletinin Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksatla açılan hesabına defaten yatırılır.

Madde 2- Binaları tapuda kayıtlı olmıyanlar ve kiracılar, şehir ve kasabalarda belediye encümenlerince, köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar meclislerince tanzim ve idare heyetlerince tasdik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklardan faydalanırlar.

Madde 3- Binaları iskana mani teşkil etmiyecek derecede az hasar görenlerle Nafıa Vekaletince toplu inşaat imkan görülmiyen mahallerde zarar gören bina sahiplerine birinci maddedeki tahsisattan bu kanun hükümleri dahilinde ve bu vekaletçe tesbit edilecek esaslar dairesinde yardım yapılır.

Madde 4- Yıkılan veya ağır hasara uğrayan binalara ait arsalarla hasar görmemiş ve istimlakine lüzum ve zaruret bulunan gayrimenkullerin bedelleri köylerde köy ihtiyar meclislerinden iki, vazifeli fen adamlarından bir kişiden olmak üzere üç kişilik, şehir ve kasabalarda belediye meclisi azasından, mülk sahiplerinden ve vazifen fen adamlarından seçilecek keza üç kişilik komisyonlar marifetiyle takdir edilir.

Mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından teşkil edilecek bu komisyonlar aralarından seçecekleri reisin başkanlığında çalışır ve ekseriyetle karar verirler.

İstimlaki yapılacak gayrimenkullerin arsalarının tahmini yüz ölçümleri, metre karasine ve üzerinde bina varsa tümüne takdir edilen kıymeti, mal sahibinin adı ve soyadını, sokak ve mevkiini ihtiva eden ve yukarıki komisyonlar tarafından hazırlanan cetveller on gün müddetle mahalli imkan ve şartlara göre ilan olunur.


Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilan müddetinin hitamından itibaren beş gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açabilirler. Dava dilekçesinin mahkemece kaydedildiği günden itibaren sekiz gün içinde taraflar diğer davalara tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu davalar basit muhakeme usulüne tabidir. Kıymete ait davanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesini hiç bir suretle durdurmaz. Bu davalar dolayısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilmez.

Madde 5- Dördüncü maddede yazılı itiraz müddetinin sonunda itiraz edilmiyen gayrimenkullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahipleri adına tanzim olunarak belediye ve köy ihtiyar meclislerince müracaatlarında kendilerine veya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli veya intikali yapılmamış gayrimenkullerin kıymet belgeleri hissedarları veya kanuni mirascıları namına tanzim olunur. Kıymet belgelerinin birer örnekleri mahalli tapu dairesine tevdi olunur.

Bu kıymet belgelerinin kayıtları vali veya kaymakam tarafından tasdikli defterlerde tutulur.

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ihtilaflı veyahut veraset ilamı ibraz edilmemiş olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine malsahibinin veya mutasarrıfının adı yazılmıyarak sadece ada ve parsel sayısı, yüz ölçümü ve evsafı ile takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar bir sene müddetle belediye veya köy kasasında muhafaza edilerek sahipleri belli oldukça isimleri yazılıp kendilerine verilir. Bir sene içinde alınmıyan belgeler tapu sicil muhafızlığına tevdi edilir. Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiy Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılır.


İlan tarihinden itibaren on yıl içinde sahibi çıkmayan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir ve bankadaki mukabilleri Hazineye irat kaydolunur.

Madde 6- Beşinci madde gereğince tanzim olunan belgeler ait gayrimenkullerin tapu kayıtları tapu dairelerince, kendilerine tevdi olunan belge örneklerine müsteniden Hazine namına tashih ve tescil edilir.

Madde 7- Bu kanuna göre üzerine bina yapılacak arsa ve araziden hazineye, özel idarelere, belediyelere, köylere ve katma bütçeli daireler (Vakıflar hariç) ait olanlar amme hizmetlerine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle Nafıa Vekaletinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terkolunur. eşhasa ait gayrimenkuller de istimlak Kanunu hükümleri gereğince istimlak olunur.


Bu yerlerde imar ve parselasyon planları ile aplikasyon işleri Nafıa Vekaletince yaptırılır. İmar planına göre Hükümet konağı, hastane, okul, cami gibi umuma mahsus binalar için tefrik edilecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedelleri bu kanunla temin edilen tahsisattan karşılanır. Bu gibi yerlere ait istimlak bedelleri yer sarsıntısından zarar görenler için yaptırılan bina bedellerinin maliyetinin hesabında nazarı itabara alınmaz. Üzerine cami, okul yaptırılacak olan Hazine arsaları vilayet veya köy hükmi şahsiyetine bedelsiz olarak terkolunur.

Madde 8- Bu kanuna göre inşa edilecek binalar için yapılacak sarfiyat ile arsa bedelleri mecmuu o binaların maliyet bedellerini teşkil eder.


Bu maliyet bedellerinden sahip oldukları kıymet belgelerinde yazılı miktarlar çıktıktan sonra kalan bedeller borçlandırılmaya esas alınır. Kıymet belgesindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark Nafıa Vekaletince belge sahiplerine defaten ödenir.

Madde 9- Bu kanuna göre yapılacak binalardan şehir ve kasabalardakiler Türkiye Emlak Kredi ve köylerdekiler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası lehine borçlanma bedelleri üzerinden birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmek suretiyle bu kanundan faydalanacak kimselere temlik edilirler. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası lehine ipotek tesis olunacak binaların bankaca 3202 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil olunacak borçlanma bedellerinden banka alacağı kapandıktan sonra Hazinenin alacağını teşkil eden kısımlar Hazine hesabına yatırılır.


Türkiye Emlak Kredi Bankası lehine ipotek tesis olunacak binaların bankaca 4947 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilecek borçlandırma bedelleri keza Hazine hesabına yatırılır.

Madde 10- Bu kanun hükümlerinden faydalanmak için kendilerine bina yaptırılacak olanların kanunun neşri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mahallin en büyük mülkiye amirine beyanda bulunmaları ve taahhütname vermeleri mecburidir. İhale veya emanet suretiyle inşaata başladıktan sonra taahhüdünden dönenlere ait binalar satılarak muacceliyet kesbettirilen borçlanma bedeli kapatılır. Satış bedeli borçlanma bedelinden az olursa farkı taahhütname sahibinden 3202 veya 4947 sayılı kanunlar hükümlerine göre alınır.


Şayi hisseli bir bina hissedarları yine şayi hisseli olarak bir tek bina yaptırılması için bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. Yıkılan veya ağır hasara uğrayan meskende birden fazla aile ikamet ettiği takdirde her aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerinden faydalanır.

Madde 11- Bu kanuna göre yaptırılan binaların borçlanma bedelleri faizsiz olarak yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil olunur. İlk taksit temlik tarihinden bir yıl sonra başlar ve köylerde vade, mahsul zamanına göre tayin edilir. Her hangi bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde ödenmiyen günler için senelik % 5 hesabiyle faiz alınır. Birbirini takibeden üç yıl taksitlerinin ödenmemesi halinde borç faizleriyle birlikte muacceliyet kesbeder.


Ancak, köylerde (Kuraklık ve afet gibi) mücbir veya fevkalade bir sebep yüzünden taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde Ziraat Bankası mevzuatına göre tecil muamelesi yapılır.

Madde 12- Yapılacak binaların yapı şartları, yerleri, adedleri, inşa tarzları, tipleri, muhtelif aksamının ebadı ve diğer hususlar lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa Vekaletince ve mevkilerin değiştirilmesi gerektiği takdirde yeni iskan sahalarının mahalli ile yapılacak binaların civariyet ve mahalliyet gözetilmek suretiyle tevzi şekli ve esasları İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur.

Madde 13- Yıkılan ve ağır hasara uğrayan binalarda birlikte oturan aile efradına ve varislerin taaddüdü halinde bunlara birden fazla bina yaptırılamıyacağı gibi kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka bir binası olanlara da bina verilemez.

Madde 14- Bu kanuna göre yapılacak binalara lüzumlu her cins tomruk ve kereste, Nafıa Vekaletinin talebi üzerine Ziraat Vekaletince en yakın Devlet Orman İşletmeleri istif yerleri veya fabrikalarından şehir, kasaba ve köy tefrik edilmeksizin yalnız kesme, taşıma, imal masrafları karşılığında verilir.

Madde 15- Bu kanun gereğince yapılan binaların 1837 sayılı kanunun muaddel 4 üncü ve 6188 sayılı kanunun 13 üncü maddelerindeki muafiyetten istifade edebilmeleri için mezkur maddeler mucibince beyanname vermeleri şarttır. Bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir.

Madde 16- Maliye Vekaletiyle Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esaslara göre tesbit edilecek tahsil giderleri ve banka faizleri Maliye Vekaleti bütçesinden ödenir.

Madde 17- Bu kanunun hükümlerine gör yapılacak bilcümle işlerle toplu olarak yeniden inşa edilecek mahaller için gerekli istimlakleri ve lüzumu kadar memur evlerini ve yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptırmak için lüzumlu her türlü masrafları bu kanunda yazılı tahsisattan sarfa Nafıa Vekili yetkilidir.


Hükümet konağı, hastane, okul ve emsali amme hizmetlerine ait binalar ilgili vekaletlerce alınacak tahsisatlara göre tercihan yaptırılır.

Madde 18- Bu kanuna göre bina yaptırılacak yerlerle Nafıa Vekaletince lüzum gösterilecek mahallerin kadastrosu ilanların yapılmasına, kadastro komisyonu kurulmasına hacet kalmaksızın kadastro postalarına belediyece iki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri mahalli kadastro müdürü tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı kanuna tevfikan ve tercihan Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğünce yaptırılır.


Bu işte çalışacak olanların harcırahları ve kadastro işine ait bilcümle masraflar bu kanunla temin edilen tahsisattan ödenir.

Madde 19- Gelir ve kurmular vergisi mükellefleri tarafından yer sansıtısından zarar görenlere yardım maksadiyle merkezde ve vilayetlerde kurulan yardım komitelerine yapılacak olan nakdi bağış ve yardımlar yıllık beyanname ile belirtilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.

Birinci fıkrada yazılı komitelere hakiki ve hükmi şahıslar tarafından vakı olacak bilumum bağışlar ile mezkur komitelerin yapacağı yardımlar veraset ve intikal vergisiyle resim ve harçlardan, hasılatı tamamen yer sarsıntısından zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertip olunan temsil, konser, balo ve spor eğlenceleri hasılatı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulur.


Yardım komiteleri emrinde toplanan bağış paralarından bina inşaasına tahsisi mümkün olan paralar Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinde açılacak hususi bir hesapda toplanır ve bu paralar yer sarsıntısından zarar görenler için yapılacak binaların inşaatında sarfolunmak üzere Kızılayca Nafıa Vekaleti emrine tahsis olunur. Bağışlardan elde edilip binaların inşaatında kullanılan paralar maliyet hesabından düşülür.

Madde 20- Bu kanunun tatbikı dolayısiyle yapılacak bilumum gayrimenkul alım, satım, ipotek ve tapu ve kadastro muameleleri her türlü harç ve resimden muaftır.

Madde 21- Bu kanunun şümulüne giren gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil muamelesinin yapılmasına mani teşkil etmez.

Madde 22- Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 23- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın