Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi

Bu işlem yönergesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü  tarafından 81 İl Valiliğine yazılan 06.08.2012 tarihli ve B.07.0.MEG.0.11.00.00-010/99 (3100-0)/21510 sayılı yazı ile yürürlüğe konulmuştur. Yazıda şu hususlara yer verilmiştir.

Bakanlığımızın teşkilat ve görevlerine ilişkin 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 13 üncü maddesi ile Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilen yetki ve görevler kapsamında taşra teşkilatımız tarafından yürütülen “milli emlak iş ve işlemlerine ilişkin kamu hizmetlerinin”; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan ve 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve ayrıca, Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Standart Kod No: KOS 2.2 numaralı kodunda yer alan; “Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimler ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.” şeklindeki “Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı” gereğince ve hizmet standardının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Defterdarlıklarının görüş ve önerileri de dikkate alınarak Bakanlığımızca hazırlanan “Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi” Genel Müdürlüğümüzün intranet sitesinde yayımlanmıştır.

Bilgilerini, gereği ile konu hakkında ilinize bağlı tüm ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

İŞLEM YÖNERGESİ EKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1. Kısım- Genel Hükümler9. Kısım- İmar İşlemleri
2. Kısım- Değerleme İşlemleri10. Kısım- Taşınmaz Tahsis İşlemleri
3. Kısım- Satış İşlemleri11. Kısım- Tespit, Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri
4. Kısım- Kiralama İşlemleri12. Kısım- İdari ve Adli Davalar
5. Kısım- İrtifak ve Kullanma İzni İşlemleri13. Kısım- Uluslararası Emlak İşlemleri
6. Kısım- Taşınmaz Edinim İşlemleri14. Kısım- Bütçe, Onarım ve Yatırım İşlemleri
7. Kısım- Bedelsiz Devir İşlemleri15. Kısım- Taşınır İşlemleri
8. Kısım- Mülkiyet İşlemleri16. Kısım- Son Hükümler