KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

(28.10.1987 tarih ve 19618 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmazmalların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerinde görevlendirilecek (kadastro mahkemeleri hariç) bilirkişilerin seçimi, nitelikleri, görev yapma usul ve esasları ile ödenecek ücretleri belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Bilirkişi Seçimi İçin Talepte Bulunulması

Madde 3- Kadastro müdürü, çalışma alanının ilanını müteakip, çalışma alanı belediye hudutları içinde ise ilgili belediye başkanlığından, köy hudutları içinde ise köy muhtarlığından, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere on beş gün içinde altı adet bilirkişi (çalışma alanında birden fazla ekip görev yapacaksa diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi) seçmelerini ve isimlerinin de bildirilmesini bir yazı ile ister. Bu yazıda, bilirkişi olarak seçilecek kişilerin çalışma alanı içinde bulunan taşınmazmalların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olmasını ve bu Yönetmelikte belirtilen engel hallerin bulunmaması gerektiğini açıklar; belediye hudutları içinde görev yapacak bilirkişilerin belediye meclisince, köylerde görev yapacak bilirkişilerin ise köy derneğince seçilmelerini açıkça belirtir.

Bilirkişilerin Seçimi

Madde 4- a) Karar organları tarafından seçilmesi:

Bilirkişiler, belediye meclisi veya köy derneğince salt çoğunlukla seçilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır; ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilir. Seçim sonuçları, köylerde köy karar defterinde, belediyelerde ise bu konuda alınacak meclis kararında belirtilir.

Belediye meclislerinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda, bilirkişiler, 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 83 üncü maddesinin son fıkrası gereğince belediye encümenince seçilebilir.

b) Mülki amir tarafından belirlenmesi:

Bilirkişilerin süresi içinde seçilememesi veya bilirkişiliklerine engel sebeplerin bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değişmiş olması nedeniyle seçilen bilirkişilerin taşınmazmallar hakkında yeterli bilgi verememeleri halinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince kadastro müdürünün talebi ile mülki amir tarafından o köy veya mahalleden ya da mücavir veya yakın köy ve mahallelerden istenilen sayıda bilirkişi belirlenir.

Bilirkişilerde Aranacak Nitelikler

Madde 5- Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişilerin;

a) Türk vatandaşı olması,

b) 40 yaşını bitirmiş olması,

c) Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

d) En az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi,(Mülki amir tarafından belirlenen kimselerde bu şart aranmaz.)

e) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması,

f) Okuma-yazma bilmesi,

Gerekir.

Ancak, çalışma alanı içinde okuma-yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse bulunmadığı takdirde, muhtar veya belediye başkanlığınca kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmek suretiyle, okuma- yazma bilmeyen kişilerde seçilebilirler.

Okuma-yazma bilmeyen bilirkişilerin, Kadastro Kanununa göre düzenlenecek belgelere sol elinin baş parmağını, yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer.Bu durumda, parmak izinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu ekipte görevli kadastro teknisyenleri ile muhtar tarafından tasdik edilir.

Kadastro müdürlüğünce, köy derneği veya belediye meclisince seçilen bilirkişilerin yaş durumları nüfus idaresinden, sabıka durumları ise cumhuriyet savcılığından bir yazı ile sorulur.

Yapılan araştırma sonucunda yukarıdaki şartları taşımayan veya seçildikten sonra bilirkişi olma niteliklerini kaybedenlerin yerine yenileri seçtirilir.

Bilirkişilere Yemin Ettirilmesi

Madde 6- Kadastro müdürü, seçilen veya belirlenen bilirkişileri bir yazı ile kadastro mahkemesine (bölgede kadastro mahkemesi henüz kurulmamışsa sulh hukuk mahkemesine) göndererek, H.U.M.K.nun uygulamasında olduğu gibi “Kadastro tespitleri sırasında, kadastro bilirkişisi olarak bilgime başvurulduğunda, oy ve düşüncemi tarafsız olarak açıklayacağıma Allahım ve namusum üzerine yemin ederim” şeklinde yeminlerinin yapılmasını ister.

Mahkemece, bilirkişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra düzenlenecek yemin tutanağı kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu tutanağın aslı müdürlük dosyasında, bir örneği de ekip dosyasında saklanır.

Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecekler

Madde7- Bilirkişi seçilen kimseler:

a- Kendisine, eşine, usul ve furuuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve furuuna ait taşınmazmalların tespitinde,

b- Tespiti yapılan taşınmazmal üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dava veya husumet bulunanlar,

c- Tespiti yapılan taşınmazmal üzerinde hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar,

d- 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesine göre belediye veya köy tüzel kişilikleri adına yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde, belediye meclis ve encümeni ile köy ihtiyar kurulu üyesi olarak görev yapanlar,

Bilirkişi olarak dinlenemezler.

Bilirkişilere Ücret Ödenmesi

Madde 8- Kadastro ekibinde görev yapacak bilirkişilere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre (madde 50/5) belirlenecek miktar üzerinden çalıştıkları iş günü hesabıyla her ayın sonunda ücretleri ödenir.

Görevini Yapmayan Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler

Madde 9- Kadastro çalışmalarında, görevli bilirkişilerin geçerli mazeretleri olmaksızın görevden kaçınmaları veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde, Kadastro Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri hükmü uygulanır. Bu husus, çalışmalara başlanmadan önce kadastro müdürü tarafından bir yazı ile bilirkişilere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın