2082 sayılı İstanbul Kayseri Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun

İstanbul Kayseri Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 2082, Kabul Tarihi: 15.03.1977, Resmi Gazete T/S: 24.03.1977/15888, Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 24.03.1981/2438

Madde 1- (Değişik madde: 24.03.1981/2438)[1] İstanbul, Kayseri ve Bursa’da bulunan tarihi kapalı çarşıların mimari ve inşai karakteri gözönünde tutulmak suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık Bakanlığı yapar veya yaptırır.

Bu işlere ilişkin proje ve fenni şartname esasları hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınır.

Madde 2- (Değişik madde: 24.03.1981/2438)[2] İstanbul, Kayseri ve Bursa tarihi kapalı çarşılarının onarımı için Bayındırlık Bakanlığı, hazırlanacak keşfe ve Devlet Planlama Teşkilatının öngördüğü ödenek dilimlerine göre gelecek yıllara sari ihaleler yapmaya yetkilidir.

Devlet Planlama Teşkilatınca bu işler için öngörülen ödenek dilimleri Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alır ve harcamalar bu ödenekten karşılanır.

Madde 3- Asli şekilleri korunmak suretiyle onarılan ve imar edilen dükkanlar için yapılan giderlerden her taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı olarak düşecek miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca belirlenir.

Madde 4- Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallara harcanan paralar kanuni faizleri ile birlikte, bu taşınmaz mal sahiplerinden geçici ve kesin kabuller arasında Bayındırlık Bakanlığınca tayin edilecek tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca  tespit edilecek sürede ve gerektiğinde taksitlere bağlanmak suretiyle “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümlerine göre adı geçen Bakanlıkça tahsil olunur.

Taksitlere bağlanması öngörülen hallerde bu süre iki yılı aşamaz.

Madde 5- Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak onarım dolayısiyle borçlanmak istemeyenler ilanen tebligat üzerine bir ay içinde bu isteklerini yazılı olarak Bayındırlık Bakanlığına bildirmeye  mecburdurlar.

Bu şekilde müracaatta bulunanların yerlerini kamulaştırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir.

Madde 6- Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallarda, onarım ve imardan önce kiracı bulunan kişilerin kira sözleşmeleri, yürürlükteki yasa hükümleri çerçevesinde saptanacak kira bedelinin ödenmesi şartiyle devam eder.

Madde 7- Taşınmaz malların malik veya kiracıları, tasdikli iş programı uyarınca Bayındırlık Bakanlığı tarafından üç ay evvelden kendilerine tebligat yapılması şartiyle onarım için gerekli görülen tarihte taşınmaz  malı geçici olarak boşaltmak veya onarım çalışmalarına izin vermek zorundadırlar.

Malik veya kiracısı tarafından Bayındırlık Bakanlığınca belirtilen tarihte boşaltılmayan taşınmaz mallar hüküm istihsaline hacet kalmaksızın adı geçen bakanlığın icra dairesinden talebi üzerine usulü dairesinde geçici olarak boşaltılır.

İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmayacağı gibi yargı organlarına ihtiyati tedbir için müracaat edilemez.

İcra dairelerince yapılan muameleler resim ve harca tabi değildir.

Taşınmaz malların malikleri veya kiracıları onarım sırasında boşaltma veya işlerinin aksaması nedenleri ile hiçbir tazminat ve kardan mahrumiyet isteğinde bulunamazlar.

Madde 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

  1. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 1- İstanbul’da bulunan tarihî Kapalı Çarşının mimarî ve inşat karakteri gözönünde tutulmak suretiyle onarım ve imarım Bayındırlık Bakanlığı yapar veya yaptırır.Bu işlere ilişkin proje ve fennî şartname esasları hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınır.”
  2. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 1- Bu Kanun gereğince yapılacak işler için istanbul’a 15 milyon, Kayseri’ye 2 milyon, Bursa’ya 2 milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Bayındırlık Bakam yetkilidir.Bu meblâğ, hazırlanacak iş programına göre Bayındırlık Bakanlığı bütçesine bu iş için konacak ödenekten karşılanır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın