0484 sayılı Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanunu

DEVLET ORMANLARINDAN KÖYLÜLERİN İNTİFA HAKKI KANUNU

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Kanun Numarası: 484, Kabul Tarihi: 15.04.1924

Bu Kanun, 3116 sayılı Orman Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Birinci Madde- Kadimen kura ve baltalığı olmıyan köy ve köy mahiyetinde kasaba ahalisi, mektep ve mescit ve köprü ve süknalariyle ambar, ağıl, ahır ve samanlık misillû muhtaç oldukları mebaniyi müceddeden inşa ve tamir etmek ve araba ve edevatı ziraiye imal eylemek ve ihtiyacatı beytiyeleri mertebesinde ve mensup oldukları pazar yerleri ile kasabalara kendi vasıtalariyle nakil ve füruht etmek üzere odun ve kömür yapmak için Devlet ormanlarının tahammülü fennisi olan kıtaatından ruhsatı resmiyeye müsteniden meccanen eşcar kesebilecektir. Alât ve edevatı ziraiye imal ve füruhtiyle meşgul köy sanatkârları dahi sanatlarına muktazi eşcarı keza ruhsatı resmiyeye müsteniden meccanen kesebileceklerdir.

Ancak kadimdenberi köye mahsus koru ve baltalık bulunduğu halde köy ahalisinin ihtiyacatma kâfi kereste, odun ve kömürün bu baltalık ve korudan istihsali kabil olmadığı takdirde bu gibi köyler ahalisi dahi yukarıki müsaadattan müstefit olurlar.

İkinci Madde- Köylüler her sene kendilerine lâzım olan kereste ve mahrukat miktarını mensup oldukları köyün muhtarına o senenin martı nihayetine kadar bildirecek ve muhtarlar marifetiyle bu bapta alelesami tanzim olunacak defterler orman memurları tarafından bittetkik talep olunan kereste ve odun ve kömür miktarının ahalinin ihtiyacatı hakikiyelerinden fazla olmadığı tahakkuk eylediği takdirde usul ve kavaidi mevzuai fenniye ve ormanların muhafazası hakkındaki kuyut veşuruta tevfikan nihayet mayıs gayesine kadar bir makta tâyin ve katolımaeak kerestelik eşcara damga darbedildikten ve odun kesilecek ve kömür yapılacak mahaller irae olunduktan sonra kat’ıyat yapılır. Şu kadar ki ihtiyacatm takdiri hususunda Orman idaresi ile ahali arasında ihtilâf zuhurunda mahallî meclisi idarelerince hallolunur. Köylülerin mensup oldukları pazar yerlerine ve kasabalara kendi araba ve hayvani ariyi e nakil ve ihtiyacatı mahalliye için füruht edecekleri odun ve kömürün gösterilen maktadan imal edildiğini mübeyyin ve bir sene hükmü cari olmak üzere ihtiyar meclisinden alacakları ilmühaberi ibraz etmeleri mecburidir.

Üçüncü Madde- Ormanlar dahil ve civarındaki köyler ahalisinden ticaret için kereste imal edeceklerin her birine müzayedesiz ve tarife bedeliyle en yakın Devlet ormanlarının fennen tahammülü olanlarından işleyebileceği miktarda ve müddeti bir seneye mahsus olmak üzere ruhsatname ita olunur.

Ancak müzayededen maada hususatta tüccarların tabi oldukları ahkâm ve şeraiti fenniyeye tabi olurlar. İşbu kerestelerin her yere ihracı serbest olup bedelleri mukassatan istifa olunur. Kerestecilikle meşgul olan köylere civar ormanların müzayede ile tüccara satıldığında köylülerin ihtiyacı miktarı tefrik edilmek meşruttur.

Dördüncü Madde- Kadimden beri koru ve baltalıkları bulunan köylerin bu koru ve baltalıklarından icra edecekleri katıyat hakkında dahi maddei sabıka hükmüne tevfikan muamele icra ve ruhsat ita kılınır.

Beşinci Madde- Mevaddı sabıka ahkâmının emri tatbikmda terahi gösteren memurin ve muhafızların ilk defasında bir haftalık, ikinci defasında on beş günlük maaşları kat ve üçüncü defasında memuriyetten azlolunurlar.

Altıncı Madde- Hüdayiuabit zeytin ile sığla, ahlat, elma, harnup ve palamut ağaçlarından ihtitap ve kömür imali ve keresteye salih eşcarın mahrukat için katı ve mahrukata elverişli ağaçların köklerinden sökülmesi memnudur.

Yedîncî Madde- Şimendiferlerde ve şimendifer güzergâhiyle sahilterde bulunan fabrikalarda odun ihrakı memnudur.

Sekizinci Madde- Gerek kereste ve gerek mahrukat için irae olunan eşdii- w rıaktaîardı. ı gayri mahallerden kat yat icra edenlere Orman nizamnamesinin otuz altıncı ve otuz dokuzuncu maddeleri ahkâmı tatbik olunur.

Dokuzuncu Madde- 1286 tarihli Orman Nizamnamesinin beşinci maddesiyle kura ahalisine baltalık tefrik ve itasına dair olan 11 teşrinievvel 1336 tarihli Kanun ahkâmı mülgadır.

Onuncu Madde- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

On Birinci Madde- İşbu Kanunun icrasına Ziraat ve Maliye vekilleri memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın