318 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil İşlemleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 318)

KaynakMaliye Bakanlığı
Resmi Gazete Tarihi15.03.2008
Resmi Gazete Numarası26817

27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde;

“(1) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kullanılması nedeniyle tespit ve takdir edilen ancak 1/7/2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ecrimisil alacakları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin emsal yargı kararları, gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulmak suretiyle takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilir. Tespit edilen ve idarece ilgilisine yazıyla bildirilen bu bedelin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kabul edilmesi ve varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla uzlaşma tutanağı düzenlenir. Davadan vazgeçme dilekçeleri komisyona verilir ve bu dilekçelerin komisyona verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(2) Uzlaşılan bu bedel, talep edilmesi hâlinde ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte ödenebilir. Madde kapsamında uzlaşılan alacaklara ilişkin taksitlerin, süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarı; son taksit ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitin son taksite ait olması halinde ise bu tutara son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için ayrı ayrı % 5 oranında, tahsil tarihine kadar geçen süre için ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek ödeme emri tebliğine gerek kalmaksızın aynı Kanun hükümlerine göre cebren takip ve tahsil edilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine taksitlendirilmiş olup ödenmekte olan ecrimisil alacaklarından kalan tutarların, yeniden tespit yapılmaksızın bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi mümkündür.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu maddeye dayanılarak iade edilmez. Madde kapsamına giren alacakların, maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen ödenmiş olması halinde, ödenmemiş tutar için madde hükmünden yararlanılır.

(5) Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılacak yeniden tespit, değerlendirme ve takdir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde sonuçlandırılır.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve beşinci fıkradaki süreyi iki aya kadar uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Kanunda özetle, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1/7/2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı 27/2/2008 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının yeniden tespit edilerek; 18 ayda, 18 eşit taksitte ödenmesine imkan getirilmiştir.

5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıda belirtilen esas ve usullere göre uygulanır.

I – MİLLİ EMLAK BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER

1- 1/7/2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edilen ve 27/2/2008 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ecrimisil borçları ile kısmen ödenmiş (taksitlendirildiği halde taksitlerden birinin ödenmemesi nedeniyle tamamı muaccel hale gelen ecrimisil alacakları dahil) ecrimisil borçları 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yeniden tespit edilir.

2- 27/2/2008 tarihinden önce ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine taksitlendirilmiş olup ödenmekte olan ecrimisil alacaklarından kalan tutarları 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yeniden tespit yapılmaksızın sadece taksitlendirilir.

3- 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen ecrimisil borçlularının en geç 30/4/2008 tarihi mesai bitimine kadar dilekçeyle (Ek 1) taşınmazın bulunduğu yer defterdarlığına veya malmüdürlüğüne başvurması gerekir.

4- 5736 sayılı Kanun kapsamında başvuruya konu edilen ve 6183 sayılı Kanun uyarınca tahsil edilmek üzere vergi dairelerine/gelir servislerine intikal ettirilen ecrimisillerin son durumu hakkında ilgili idareden bilgi (ödeme, dava durumu gibi) alınır.

İdarece, yapılacak inceleme sonucunda başvuruya konu ecrimisilin Tebliğin bu bölümünün 1 inci maddesi kapsamında olması durumunda; uzlaşmaya konu ecrimisil bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca oluşturulacak komisyon tarafından, 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden tespit ve takdir edilir.

Kısmen ödemenin (taksitlendirildiği halde taksitlerden birinin ödenmemesi nedeniyle tamamı muaccel hale gelen ecrimisil alacakları dâhil) söz konusu olduğu hallerde; yeniden tespit edilen bedel kısmen ödenen miktardan (ecrimisil anapara ve gecikme zammı dahil) fazla ise uzlaşma tutanağı aradaki fark üzerinden düzenlenir. Kısmi ödemenin (ecrimisil anapara ve gecikme zammı dahil) yeniden tespit edilen tutardan fazla olması halinde ise herhangi bir iade ve mahsup söz konusu olmaksızın ecrimisil alacağının takibinden vazgeçilir.

5- Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün, tebliğ tarihi sayılır.

Söz konusu tebligatta;

– Varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi gerektiği,

– Ecrimisilin, ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte ödenebileceği,

– Bu hususların kabul edilmesi halinde tebliğ tarihinden (mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün, tebliğ tarihi sayılır) itibaren bir ay içerisinde İdarece hazırlanacak uzlaşma tutanağını imzalamak üzere başvurması gerektiği,

hususlarına yer verilir.

6- Süresi içinde ilgilisinin başvurması durumunda uzlaşma tutanağı (Ek 2), biri ilgilisine verilmek, biri ilgili vergi dairesi veya gelir servislerine gönderilmek ve biri de dosyasında bulundurulmak üzere üç nüsha düzenlenir.

Uzlaşma tutanağı imzalayan fuzuli şagillerden, uzlaşmadan önceki ecrimisil borçları ve bu borçlara ait gecikme zamları tahsil edilmez.

7- Uzlaşmaya konu ecrimisile veya takip işlemlerine ilişkin varsa açılmış davalardan vazgeçildiğine dair biri ilgili mahkemeye, biri ilgili vergi dairesi veya gelir müdürlüğüne gönderilmek ve biri de dosyasında bulundurulmak üzere üç nüsha feragat dilekçesi (Ek 3), uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihte İdareye verilir. Bu dilekçelerin İdareye verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılır ve 5 iş günü içerisinde ilgili yargı merciine İdarece gönderilir.

8- 27/2/2008 tarihinden önce taksitlendirilen ve taksitleri ödenmekte olan ecrimisil alacaklarından kalan tutarları, ilgilisinin talep etmesi halinde yeniden tespit yapılmaksızın ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte ödenebilir.

9- 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Uzlaşılan bu bedel, talep edilmesi hâlinde ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte ödenebilir…” hüküm uyarınca, bu Genel Tebliğ kapsamında yeniden tespit yapılarak veya Tebliğin bu bölümünün 8 inci maddesi kapsamında yeniden tespit yapılmaksızın taksitlendirilen ecrimisillere ilişkin taksitlerin vadeleri ve faizlerin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır.

Örnek

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Köyünde bulunan Hazineye ait 12 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın 1/1/2003-30/6/2004 tarihleri arasında fuzuli şagil (A) tarafından 18 ay kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Ankara Defterdarlığı tarafından tespit ve takdir edilen ve 1/9/2004 tarihinde tebliğ edilip kesinleşen ve 27/2/2008 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 20.000,00-YTL ecrimisil alacağı hakkında, fuzuli şagil (A) tarafından 15/3/2008 tarihinde, 5736 sayılı Kanundan faydalanmak için başvurulmuştur.

Başvuru üzerine komisyonca 15/4/2008 tarihinde yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 18.000,00-YTL ecrimisil bedeli tespit edilerek ilgilisine 30/4/2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Takdir edilen bedeli kabul eden ve ecrimisilin iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesinde görülmekte olan davadan feragat ettiğine dair dilekçeyle idareye 15/5/2008 tarihinde başvuran fuzuli şagil (A) ile bedelin 18 taksitte ödeneceğine dair aynı tarihli uzlaşma tutanağı düzenlenmiştir.

5736 sayılı Kanun kapsamında ödenecek ecrimisiller, 18 ayda 18 eşit taksitte, ilk taksidi uzlaşma tutanağının imzalandığı ayı takip eden aydan başlayacak şekilde ödeme planına bağlanır. Taksitler, ayın birinci günü ila son günü dahil ay içerisinde herhangi bir günde ödenebilir.

Buna göre örneğimizde 18.000,00 YTL olarak uzlaşılan bedel 18 taksitte ödeneceğinden taksit tutarları 18.000,00/18=1.000,00 YTL olarak hesaplanır ve ilk taksidi uzlaşma tutanağının imzalandığı Mayıs ayını takip eden Haziran/2008 ayı sonuna kadar, kalan 17 taksit ise izleyen aylarda vergi dairesine/gelir servisine ödenir.

5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ödenmesi gereken her bir taksit tutarı üzerinden, ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında faiz hesaplanması gerektiğinden, faiz miktarı (Taksit tutarı x ay sayısı x faiz oranı) formülüyle hesaplanır.

Buna göre örnekte yer alan 1 inci ve 10 uncu taksitlere uygulanacak faizler aşağıdaki şekilde hesaplanır.

-1 inci taksit için faiz miktarı;

(Taksit tutarı x ay sayısı x faiz oranı) =1.000x1x0.002= 2,00.-YTL’dir.

Buna göre; fuzuli şagilin Haziran/2008 ayında 1’inci taksit olarak ödeyeceği toplam taksit tutarı (1.000+2=)1.002,-YTL olacaktır.

-10 uncu taksit için faiz miktarı;

(Taksit tutarı x ay sayısı x faiz oranı)= 1.000x10x0.002=20,00-YTL’dir.

Buna göre; fuzuli şagilin Mart/2009 ayında 10 uncu taksit olarak ödeyeceği toplam taksit tutarı (1.000+20=)1.020,-YTL olacaktır.

10- 6183 sayılı Kanun uyarınca tahsil edilmek üzere vergi daireleri veya gelir servislerine intikal ettirilen ve bu Genel Tebliğ kapsamında yeniden tespit yapılarak uzlaşma tutanağı düzenlenen ve fuzuli şagili tarafından peşinen ödenen ecrimisil alacaklarının 5736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılarak uzlaşma tutanağı düzenlendiği ilgili vergi dairesi veya gelir servislerine, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde bildirilerek, takibinden vazgeçilir.

Bununla birlikte Genel Tebliğ kapsamında yeniden tespit yapılarak veya Tebliğin bu bölümünün 8 inci maddesi kapsamında yeniden tespit yapılmaksızın taksitlendirilen ecrimisillerde; taksitlerin ecrimisil geliri olarak tahsilatı, ilgili vergi dairesi veya gelir servisleri tarafından yapılacağından, uzlaşma tutanağının bir örneği imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili vergi dairesi veya gelir servislerine gönderilir.

11- Bu Genel Tebliğ kapsamında taksitlendirilecek ecrimisil alacaklarında 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bedele ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz.

12- 27/2/2008 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, 5736 sayılı Kanuna dayanılarak iade edilmez.

13- Ecrimisil bedellerinin yeniden tespiti, değerlendirilmesi ve takdiri işlemleri 27/2/2008 tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde (27/10/2008) sonuçlandırılır.

II- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERCE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER

1- 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak üzere defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvuruda bulunan kişilerin başvurusu üzerine, vergi dairelerinden/gelir servislerinden daha önce tahsil edilmek üzere intikal ettirilmiş ecrimisil alacaklarına ilişkin;

– Tahsili istenilen ecrimisil tutarı, alacak aslı ve gecikme zammı tahsilatları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle tahsil edilen tutar, kalan alacak aslı,

– Ecrimisil alacaklarının takip ve tahsiline yönelik tesis edilen işlemler üzerine açılmış bulunan davalar ve ihtilafa ilişkin detaylı bilgi (hangi işleme karşı dava açıldığı, ihtilafa ilişkin verilmiş en son yargı kararı, ihtilafın bulunduğu yargı mercii, esas numarası)

– Defterdarlık veya malmüdürlüklerince talep edilen diğer bilgiler,

derhal ilgili birime gönderilecektir.

Defterdarlık veya malmüdürlüklerine bilgi verildikten sonra uzlaşmaya ilişkin bilgi alınıncaya kadar herhangi bir surette tahsil edilen bir tutar bulunması halinde buna ilişkin bilgi de ivedilikle ilgili birime intikal ettirilecektir.

2- Bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde uzlaşılarak defterdarlıklar veya malmüdürlüklerince düzenlenip vergi dairelerine/gelir servislerine gönderilen ecrimisil alacaklarına ilişkin uzlaşma tutanaklarının alınması üzerine vergi dairelerince/gelir servislerince; ecrimisil alacaklarının nev’i ve doğuşları itibariyle ayrı ayrı kayıtları yapılacaktır.

3- 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar için ödenecek taksit tutarını, faiz tutarını ve taksitlerin ödeme süresinin son günlerini (vade tarihlerini) gösteren ödeme planı uzlaşma tutanağında yer alacaktır. Taksit tahsilatları, vergi dairelerince/gelir servislerince yapılacaktır.

Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş gününe kadar uzayacaktır.

Taksitler, ayın birinci günü ila son günü dahil ay içerisinde herhangi bir günde ödenebilecektir.

Mükellefler tarafından, ödeme planlarında yer alan taksitlerin, taksit ödeme aylarından önceki aylarda ödeme yapılmak istenilmesi halinde, ödeme planında ilgili taksit için öngörülen ödeme ayına göre hesaplanan binde ikilik faiz tutarı yerine, ödemenin yapıldığı ay itibarıyla binde ikilik faiz tutarının hesaplanması ve buna göre tahsilâtın yapılması gerekmektedir.

4- 6183 sayılı Kanun uyarınca tahsil edilmek üzere vergi dairelerine/gelir servislerine intikal ettirilen ve 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yeniden tespit yapılarak uzlaşma tutanağı düzenlenen ecrimisil alacaklarının ilgili defterdarlıklar veya malmüdürlüklerince vergi dairelerine/gelir servislerine bildirilmesi üzerine vergi dairelerince/gelir servislerince; daha önce tahakkuk ettirilmiş ecrimisil alacakları terkin edilecektir.

5- Bu tebliğ kapsamında uzlaşılan alacaklara ilişkin taksitlerin, süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde,

– Süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarı; son taksit ödeme süresi sonuna kadar,

– Ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitin son taksite ait olması halinde ise bu tutara son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,

her ay ve kesri için ayrı ayrı % 5 oranında, tahsil tarihine kadar geçen süre için ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince/gelir servislerince gecikme zammı tatbik edilerek ödeme emri tebliğine gerek kalmaksızın aynı Kanun hükümlerine göre cebren takip ve tahsil edilecektir.

Buna göre, süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarı için vergi dairelerince/gelir servislerince hesaplanacak;

a) % 5’lik zam tutarı; (toplam taksit tutarı x ay sayısı x zam oranı),

b) Gecikme zammı tutarı; (gecikme zammına tabi alacak tutarı x süre x gecikme zammı oranı)

formülüyle tespit edilecektir.

5736 sayılı Kanuna göre alınması gereken % 5’lik zammın hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınacaktır. Gecikme zamlarının hesaplanmasında ise 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

6- 5736 sayılı Kanun kapsamında ecrimisil alacakları taksitlendirildiğinden, taksitler süresinde ödendiği müddetçe bu alacaklar için takip işlemleri yapılmayacaktır. Ancak, taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde, vergi dairelerince/gelir servislerince 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, takip muamelesine ödeme emri düzenlenmeksizin haciz varakasına istinaden başlanacaktır.

7- Ecrimisil alacakları hakkında vergi dairelerince/gelir servislerince yapılan takip ve tahsil işlemlerinin sonucu defterdarlıklara ve malmüdürlüklerine bildirilecektir.

8- 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma, itiraz, temyiz, karar düzeltme başvuru süreleri ile cevap verme sürelerini değiştirmediğinden, anılan maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan fuzuli şagillerle uzlaşma tutanağı düzenlenerek vergi dairesine/gelir servisine intikal ettirilinceye kadar idarece bu süreler esas alınmak suretiyle ihtilaflara ilişkin gerekli işlem ve başvuruların yapılması gerekmektedir.

Ancak, 5736 sayılı Kanun kapsamında uzlaşarak ihtilaflarına son veren mükelleflerle ilgili olarak idarece yaratılmış ihtilaflardan da vazgeçileceği tabiidir.

9- 5736 sayılı Kanun kapsamında yapılan taksitlendirmelerde herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Uzlaşma neticesinde borçları taksitlendirilen fuzuli şagilin mal varlığına daha önce taksitlendirilen borçlar için tatbik edilmiş bulunan hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların kamu alacağını karşılayacak değerde olması halinde, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin talepleri ise borcu karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi suretiyle yerine getirilebilecektir. Aynı uygulamanın istihkak ve alacak hacizleri için de yapılacağı tabiidir.

10- 5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanarak uzlaşma tutanağı imzalayan kişilerce vergi dairesinin/gelir servisinin takip ve tahsile yönelik işlemlerine karşı açılmış davalardan da vazgeçileceğinden, ihtilaftan vazgeçme dilekçelerinin defterdarlıklar veya malmüdürlüklerince vergi dairesine/gelir servisine intikalini müteakip bu dilekçeler vergi dairesinin/gelir servisinin taraf olduğu ihtilafın görüşüldüğü yargı merciine gönderilecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR

1- Hedeflenen amaca ulaşılabilmesi için söz konusu düzenlemenin, iliniz, merkez ve diğer ilçelerde her türlü basın ve yayın organından yararlanılmak ve herkesin görebilmesine imkân tanıyacak şekilde (belediye, muhtarlık ilan panoları) ilan edilmek suretiyle duyurulması önem arz etmektedir.

2- 5736 sayılı Kanunla hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti, Kanunun uygulanması ile ilgili verilerin analizi ile mümkün olduğundan, bu Genel Tebliğ kapsamında yapılan işlemlerin (talep, tespit, taksitlendirme vb.) MEOP ecrimisil programının ilgili bölümlerine kaydedilmesi gerekmektedir.

3- Bakanlık nezdinde yapılacak değerlendirme ve açıklamalara esas olmak üzere;

-30/4/2008 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iliniz merkez ve ilçelerinde Kanunun duyurulması için yapılan işlemlerle birlikte toplam başvuru sayısı ve başvuruya konu ecrimisil tutarlarını içeren rapor,

-27/10/2008 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iliniz merkez ve ilçelerinde Kanunun duyurulması için yapılan işlemlerle birlikte toplam başvuru sayısı, başvuruya konu ecrimisil tutarı, yeniden tespit edilen bedel, imzalanan uzlaşma tutanağı sayısı ve tutanağa konu tutar, peşin ödenen ve taksitlendirilen ecrimisil sayısı ve tutarı ile uygulamaya ilişkin Valiliğiniz görüşünü içeren rapor,

gönderilir.

Tebliğ olunur.

EK 1

……………………………DEFTERDARLIĞINA

……………………………MALMÜDÜRLÜĞÜNE

…………tarihinde tebliğ edilen, ……. tarihli ve …. sayılı ecrimisil ihbarnamesine/ecrimisil düzeltme ihbarnamesine konu ecrimisil borcumu 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereği uzlaşma suretiyle … taksitle / peşin ödemek istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. …/…/2008

Adı Soyadı

imza

Adres:

Ek 2

UZLAŞMA TUTANAĞI

İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Mevkii/Yöre
Pafta/Ada/Parsel No
Taşınmaz No
Yüzölçümü (m²)
TC Kimlik/Vergi No
İşgalcinin Adı Soyadı/Unvanı
Tebligat Adresi
İşgal Edilen Alan (m²)
Uzlaşmaya Konu Ecrimisil Bedeli (YTL)
Uzlaşma Bedeli (YTL)

20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kullanımı nedeni ile yeniden takdir edilen uzlaşma bedelini kabul ediyor ve peşin/ …….taksitte ödemeyi taahhüt ediyorum.

İşgalci, bu uzlaşma tutanağında yazılı olan adresi tebligat adresi olarak kabul etmiştir. İdare tarafından alıcıya yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin idareye yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle alıcıya ulaşmayan tebligattan dolayı idare sorumlu değildir.

Uzlaşılan bu bedel, talep edilmesi hâlinde ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte ilgili vergi dairesine/gelir servisine ödenebilir.

TAKSİT TABLOSU

Taksit SayısıTaksit TarihiTaksit Miktarı

(YTL)

Geçen

Ay Sayısı

Faiz Miktarı

(YTL)

Ödenecek Toplam Miktar

(YTL)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

…/…/2008

İdare                                                                                                                Fuzuli Şagil

İmza                                                                                                                         İmza

EK 3

……………………………DEFTERDARLIĞINA

……………………………MALMÜDÜRLÜĞÜNE

(…………………… MAHKEMESİNE VERİLMEK ÜZERE)

5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca uzlaştığım ecrimisil bedelleri ile ilgili olarak dava açmayacağımı ve açmış olduğum uzlaşmaya konu ecrimisil ve takibi işlemlerine karşı aşağıda belirtilen davalar ile uzlaşılan ecrimisile ilişkin tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.  (…/…/2008)

Adı Soyadı

imza

Adres:

T.C. Kimlik No. / Vergi Kimlik No.
İşgalcinin Adı Soyadı / Unvanı
Adresi
Dava Konusu Ecrimisilin Dönemi
Dava Konusu Ecrimisil

İhbarnamesinin Tarih ve Sayısı

Dava Konusu Ecrimisil Bedeli
İlgili Yargı Mercii
Dava Esas No.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın