302 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2006 Yılı Kira Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 302)

KaynakMaliye Bakanlığı
Resmi Gazete Tarihi24.01.2006
Resmi Gazete Numarası26059

 

Bu Genel Tebliğ, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı RG’de yayımlanan 308 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

                                                                                                15/01/2006’dan     15/07/2006’dan

                                                                                                     itibaren                  itibaren

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda                         0,71 YTL/m2     0,73 YTL/m2

b) Kalorifersiz konutlarda                                                             1,11 YTL/m2     1,14 YTL/m2

c) Kaloriferli konutlarda                                                               1,46 YTL/m2     1,50 YTL/m2

Kira bedeli alınır.                                                                 

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                                       0,13 YTL/m2     0,14 YTL/m2

B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle

elektrik, su ya da her ikisinin de  hizmet binası veya

fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,              0,31 YTL/m2     0,33 YTL/m2

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,                      0,31 YTL/m2      0,33 YTL/m2

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasını

mümkün olmaması halinde,                                                                 0,62 YTL/m2     0,66 YTL/m2 

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir  şebekesi dışında                   

su kaynaklarından  (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

karşılanıyor olması halinde,                                                                    0,16 YTL/m2    0,17 YTL/m2

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için yukarıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır. (B fıkrasında belirtilen bedeller asgarî olup, bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır.)

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/01/2006 tarihinden itibaren 0,62 YTL/m2, 15/07/2006 tarihinden itibaren 0,66 YTL/m2  yakıt bedeli tahsil  edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Tüketilen yakıt miktarı, tahsis edilen yakıt miktarı dahilinde kalsa dahi bu miktara ilişkin toplam bedelin, konutta oturanlarca ödenen toplam yakıt bedelinden fazla olan kısmı, kamu kurum ve kuruluşlarınca konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecektir.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/01/2006 tarihinden itibaren 0,06 YTL/m2, 15/07/2006 tarihinden itibaren 0,07 YTL/m2 tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması;

Bu Genel Tebliğin 1’inci maddesinde belirtilen kira birim bedelleri 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak hesaplanır.

5) Kaldırılan Hükümler;

01.02.2005 tarih ve 25714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 289 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın