278 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Sertifikası)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 278)

28.06.2004

Bu Tebliği 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun Kamulaştırma bedellerinin sertifika ile ödenmesi başlıklı 46 ncı maddesinde;

“Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamulaştırılan taşınmazların sahiplerine kabul etmeleri halinde, kamulaştırma bedeli yerine, Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren ve üçüncü kişilere devredilebilen bir belge verilebilir.

Belgenin işleme tabi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan taşınmazların sahiplerinin kabul etmeleri halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedeli ile varsa işlemiş faizi ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, kamulaştırmaya ait bilgi ve belgelerin onaylı birer örneği, sertifika talepleri ile birlikte ilgili idare/kurum tarafından Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Kamulaştırma bedeline ilişkin açılmış davalar varsa, sertifika düzenlenebilmesi için davadan feragat edilmesi veya temyizden vazgeçilmesi gerekmektedir.

3- Kamulaştırmaya konu alanda taşınmazı bulunan maliklerin istemeleri halinde, Bakanlığımızca düzenlenen ve taşınmazın bedeli ile varsa o tarihe kadar işlemiş faizini gösteren belge (Kamulaştırma Sertifikası- EK:1) verilecektir.

4Kamulaştırma sertifikası, tam mülkiyette taşınmazın malikine, paylı (müşterek) mülkiyette hissedarlarına, elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette ise hissedarlardan birisinin adı belirtilerek vd. ibaresiyle düzenlenecektir.

5Kamulaştırma sertifikasına konu edilecek taşınmazın tapu kaydında herhangi bir takyidatın bulunmaması gerekmektedir.

6- Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine katılan ve adına geçici ihale yapılan belge sahipleri, bu belgeyi ihale bedelinin ödenmesinde, ödeme aracı olarak kullanabileceklerdir.

7Belgenin işleme tabi tutulacağı tarihteki (ihale tarihi) bedeli, belgede yazılı taşınmazın bedeline, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilecek, varsa belgede yazılı işlemiş faizler ilave edilecektir.

8- Düzenlenen bu belgeler, satış gelirleri özel ödenek kaydedilen taşınmazlar için ödeme aracı olarak kullanılamayacaktır. Bu taşınmazların satış ihalelerine ilişkin şartname ve ilanlarında, bu belgelerin ödeme aracı olarak kullanılamayacağı belirtilecektir.

9- Satışı yapılan taşınmazın bedelinin belge ile ödenmesinin istenilmesi halinde, ihale bedeline bakılmaksızın geçici ihale kararı onay için Bakanlığa gönderilecektir.

10Bakanlığımızca düzenlenen kamulaştırma sertifikaları, noter huzurunda bu belgelerin arkasına devre ilişkin şerh konulmak suretiyle üçüncü kişilere devredilebilir.

Tebliğ olunur.

EK: 1. Kamulaştırma Sertifikası Örneği

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın