2022-4538990 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 4/c satışlarında muafiyet)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-19342153-756.02-4538990 10.10.2022

Konu: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında muafiyet) (YAZININ PDF HALİ: 2022-4538990)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 22/10/2013 tarih ve 39592 sayılı genel yazımız.

b) 21/7/2017 tarih ve 21417 sayılı genel yazımız.

Bilindiği üzere; 29/6/2001 tarih ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Doğrudan satış” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının,

“c)(Değişik: 3/7/2003-4916/3 md.) Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına,

(Değişik cümle: 3/7/2003-4916/3 md.) Rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.”

hükmü yer almaktadır.

Konu hakkında mülga Başbakanlığa gönderilen 1/7/2017 tarih ve 19562 sayılı yazımızla; Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlardaki 400 m²’ye kadar olan Hazine hisselerinin 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satışları için mülga 2012/15 sayılı Genelgesi kapsamında Bakanlığımıza genel izin verilmesi istenilmiş ve mülga Başbakanlığın 10/7/2017 tarihli ve E.46154 sayılı yazısıyla “2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasındaki hassasiyetler doğrultusunda işlemlere yön verilmesi ve işlemlerin titizlikle takip edilerek Bakanlığımız sorumluluğunda sonuçlandırılması” şartıyla söz konusu iznin verildiğinin bildirildiği ilgi (b) genel yazımızla bildirilmiştir.

12/9/2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde;

“Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak: kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere: satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişikli kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacaklardır.

Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçlan Ocak. Nisan. Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.

16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazlar ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.”

hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca 14/9/2018 tarihinde çıkarılan 2018/11 sayılı İç Genelge ile;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulama sürecinde mülga Başbakanlıkça uygun görülen muafiyetlere yönelik izinler ile Cumhurbaşkanlığı Karar ve Kararnamelerine konu işlemler ve kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı, ilgili ve ilişikli kamu kurum ve kuruluşları adına yapılacak işlemler hariç olmak üzere Genelgeye konu izin taleplerinin ilgili birime gönderilmesi ve taleplere ilişkin bilgilerin Kamu Taşınmazları Bilgi Sistemine (KATBİS) girilmesi istenilmiştir.

Bu defa; 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Hazinenin hisseder olduğu taşınmazların bedelleri 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin III.F.2.(1) maddesi ile devredilen yetki içerisinde kalanların, izin alınmaksızın satışların valilikler (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi hususunda 11/8/2022 tarih ve 3485362 sayılı yazımızla izin istenilen Bakanlık Müşavirliğinden cevaben alınan 8/9/2022 tarih ve 4523964 sayılı yazıda; bahse konu talebimizin 12/9/2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince ve 2018/11 sayılı İç Genelge kapsamında oluşturulan Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre; Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlarda yaşanan mülkiyet sorunlarının çözülmesi, bu taşınmazların ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılması ve bu taşınmazların satış yetkisinde yaşanan tereddüttün giderilmesi amacıyla Bakanlık Müşavirliğinden alınan 8/9/2022 tarih ve 4523964 sayılı yazı uyarınca 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hissedarlarına rayiç bedel üzerinden yapılacak satışlarda,

-Daha önce, ilgi (b) genel yazımızla belirtilen; Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlardaki 400 m² ye kadar olan Hazine hisselerinin 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlardaki 2012/15 sayılı Genelgesi kapsamındaki genel muafiyetin yürürlükten kaldırıldığı,

-Yeni alınan izin ile; taşınmaz bedelinin 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin III.F.2.(1) maddesi ile devredilen yetki içerisinde kalan taşınmazlarda 2018/8 sayılı Genelge kapsamında izin alınmaksızın satışların Valiliğinizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sonuçlandırılması, anılan Tebliğe göre satış yetkisi Bakanlığımızda olan taşınmazlarda ise 2018/8 sayılı Genelge kapsamında izin alınması gerektiği,

hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN, Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın