2022-4499741 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (imar barışı muhtelif konular)

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: E-19342153-400- [3313-0] – 4499741 06/09/2022

Konu: İmar barışı muhtelif konular   (YAZININ PDF HALİ: 2022-4499741)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre üzerindeki yapı için yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının yapı kayıt belgesi sahiplerine doğrudan satışı ile ilgili işlemler 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde yürütülmektedir.

28/4/2022 tarih ve 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 409 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin aynı tarihte yürürlüğe giren 4 üncü maddesi ile Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yapı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ve Tebliğ uyarınca yapılacak satışlara ilişkin olarak;

1) Yapı kayıt belgesi sahiplerinin, 31/12/2019 tarihinden sonra yaptığı satın alma başvurularının geçerli kabul edilerek satış İşlemlerine başlanması,

2) Kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yer alan yapının bir kısmının Hazine taşınmazı üzerinde taşkın yapı niteliğinde olması halinde; taşan kısmın öncelikle ifraz edilerek satılması, ifrazının mümkün olmaması halinde sadece taşan kısmın taban alanının hisseli olarak satışının yapılması,

3) Yapı kayıt belgesi alınan yapının müştemilatı niteliğindeki odunluk, kiler, kulübe, kümes vb. yapılar İçin ayrıca yapı kayıt belgesi alınması halinde, bu müştemilat için alınan yapı kayıt belgelerine istinaden Tebliğ kapsamında satış yapılmaması,

4) İmar planında kısmen umumi ve kamu hizmet alanlarına İsabet eden taşınmazlarda; yapı kayıt belgesi alınan yapının tamamının umumi ve kamu hizmet alanı dışında kalması halinde; umumi ve kamu hizmet alanlarının ifrazının sağlanmasından sonra Tebliğ kapsamında satış yapılması,

5) Yapı kayıt belgesinin, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak düzenlendiğinin tespiti halinde; Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca şerh konulmaması, bu madde uyarınca daha önce konulan şerhlerin İse terkin edilmesi,

Hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Murat KURUM Bakan

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın