2022-4428778 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEB Tahsisli Taşınmazlar Hk. Protokol)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-10765071-000[3361.0]-4428778 25.08.2022

Konu: Protokol (Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar)

DAĞITIM YERLERİNE

Mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlerin Okul Aile Birlikleri tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesine ilişkin işlemler ve elde edilen gelirlerin dağılımına ilişkin Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 25/08/2022 tarihinde imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Protokolün bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

25/08/2022 tarihli Protokolün;

“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Protokol, zemini ve/veya üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli/tahsis edilecek olan taşınmazlarda yer alan/yapılacak olan okul/kurumlardaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri (büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç) yerleri kapsar.”,

“Kiralama” başlıklı 7’nci maddesinde; “Bu Protokol kapsamında yer alan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümleri eğitim-öğretim saatleri dışında ve her türlü güvenlik önlemleri alındıktan sonra Kurum tarafından kiraya verilecektir.

Protokol kapsamındaki taşınmazlarda yer alan ticari ünitelerin Okul Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilere kiralama suretiyle işlettirilmek istenilmesi durumunda öncelikle Okul Aile Birlikleri tarafından okul müdürlükleri vasıtasıyla Kuruma başvuruda bulunularak bu yerlerin kiralanması talep edilir. Bu başvurunun Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, kiralanması talep edilen ticari üniteler eğitim- öğretim saatleri dışında ve her türlü güvenlik önlemleri alındıktan sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralanır.

“Hasılat payı” başlıklı 9’uncu maddesinde; “Bu Protokol kapsamında yer alan okul/kurumlardaki ticari bölümlerin Okul Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesi halinde, kiracı tarafından kira bedelinin %10’unu (yüzde on) hasılat payı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez muhasebe birimine ödenir. (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Merkez Bankası Ankara Şubesindeki TR08 0000 1001 0000 0350 1540 24 İBAN No.lu hesabına yatırılır.) “

“Protokolün uygulanması” başlıklı 11’inci maddesinde; “Okul Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilerle düzenlenecek sözleşmelerin süresi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 10 yılı aşamaz.

Ayrıca, söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere aşağıdaki madde özel hüküm olarak eklenir.

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen mülkiyeti Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiralanmasına ilişkin esasları belirleyen protokolün, herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır.”

Düzenlemeleri bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini, protokol hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını ve söz konusu protokolün bir örneğinin İlinize bağlı İlçelere de gönderilmesini rica ederim.

Nihat BAĞCI

Bakan a. Daire Başkanı

Ek: 2022-4428778 Eki Protokol    2022-4428778 sayılı Genel Yazı PDF hali: 2022-4428778

Dağıtım: Gereği: Taşra Teşkilatına Milli Eğitim Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

PROTOKOL

Amaç

MADDE 1- Bu protokolün amacı; mülkiyeti Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edil aşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlerin Okul Aile Birlikleri tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesine ilişkin işlemler ve elde edilen gelirlerin dağılımı ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Protokol, zemini ve/veya üzerindeki yapıların tamamı Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli/tahsis edilecek olan taşınmazlarda yer alan/yapılacak olan okul/kurumlardaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri (büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç) yerleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Protokol, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 19.06.2007 tarih ve 26557 ayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70 nci maddesinin 5 inci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar

MADDE 4 – Protokolün tarafları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığıdır

Tanımlar

MADDE 5 – Bu Protokolde yer alan;

a) Kurum: Taşınmazın bulunduğu yer İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

b) İdare: Taşınmazın bulunduğu yer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü veya Millî Emlak Müdürlüğünü/Şefliğini,

c) Taşınmaz: Zemini ve/veya üzerindeki yapıların mülkiyeti Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli veya tahsis edilecek ve üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul/kurumları bulunduğu taşınmazları,

ç) Ticari ünite: Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen/edilecek olan taşınmazlar üzerinde yer alan/yapılacak olan okul/kurumlardaki ticari faaliyete konu her türlü gelir getirici bölümleri (büfe, kantin, ay ocağı, yemekhane ve kafeterya hariç),

d) Sözleşme: Okul Aile Birliği ile üçüncü kişiler arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

e) Hasılat payı: Bu Protokol kapsamında yer alan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün o an bölümlerinin, Okul Aile Birliği tarafından kiralanmak suretiyle üçüncü kişilere işlettiril es halinde elde edilecek olan cari yıl kira bedelinin yüzde onunu, ifade eder.

Süre

MADDE 6 – Bu Protokolün süresi 10 (on) yıldır. Bu süre Bakanlıkların uygun görüşü ile uzatılabilir.

Süre sonunda Protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmasına gerek yoktur.

Kiralama

MADDE 7 – Bu Protokol kapsamında yer alan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümleri eğitim-öğretim saatleri dışında ve her türlü güvenlik önlemleri alındıktan sonra Kurum tarafından kiraya verilecektir.

Protokol kapsamındaki taşınmazlarda yer alan ticari ünitelerin Okul Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilere kiralama suretiyle işlettirilmek istenilmesi durumunda öncelikle Okul Aile Birlikleri tarafından okul müdürlükleri vasıtasıyla Kuruma başvuruda bulunularak bu yerlerin kiralanması talep edilir. Bu başvurunun Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, kiralanması talep edilen ti üniteler eğitim- öğretim saatleri dışında ve her türlü güvenlik önlemleri alındıktan sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralanır.

Yetki ve işlemler

MADDE 8 – Bu Protokol kapsamında yer alan taşınmazlar üzerindeki okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla anılması mümkün olan bölümlerin üçüncü kişilere kiraya verilmesi suretiyle işlettirilmesine ilişkin işlemler, her türlü gözetim ve denetim yetki ve görevi Kuruma ait olmak üzere yerine getirilir. Ancak kiralama iş ve işlemleri yapılırken oluşturulacak komisyona İdare tarafından bir (1) üye görevlendirilir.

Kurum tarafından kiraya verilen ticari ünitelerin kira sözleşmelerinin birer örneği otuz gün içerisinde ilgili İdareye verilir.

Protokol kapsamındaki ticari üniteler Kurum tarafından üçüncü kişilere bedelsiz olarak işlettirilemez.

Bu Protokol kapsamında yer alan taşınmazlardan olmakla birlikte bu Protokolün imzalandığı tarihten önce Okul Aile Birlikleri veya İdare tarafından kiralanan yerlere ilişkin mevcut sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar aynı süre ve şartlarla ilgisine göre Okul Aile Birlikleri veya İdare tarafından yürütülür.

Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten önce İdare tarafından kiralanan yerlere ilişkin düzenlenen kira sözleşmelerinin sürelerinin bitiminden en az üç ay önce idare tarafından kiracılara; bu yerleri yeniden kiralamak istemeleri halinde Kuruma başvurmaları gerektiği bildirilir ve Kuruma da sözleşmenin sona ereceği tarih konusunda bilgi verilir.

Hasılat payı

MADDE 9 – Bu Protokol kapsamında yer alan okul/kurumlardaki ticari bölümlerin Okul Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilere kiralanması suretiyle işlettirilmesi halinde, kiracı tarafından kira bedelini % 10’unu (yüzde on) hasılat payı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez muhasebe birimine ödenir.

Süresinde ödenmeyen bedeller

MADDE 10- Kiracı tarafından süresi içerisinde ödenmeyen hasılat paylarına 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır.

Protokolün uygulanması

MADDE 11- Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilerle düzenlenecek sözleşmelerin süresi 288 yılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 10 yılı aşamaz.

Ayrıca, söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere aşağıdaki madde özel hüküm olarak ekle

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen mülkiyeti Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okullarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiralanmasına ilişkin esasları belirleyen protokolün, herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır.”

Uygulanacak hükümler

MADDE 12 – Bu Protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Denetim ve kontrol

MADDE 13- Protokol kapsamındaki taşınmazlara yönelik işgallere karşı gerekli denetim ve kontroller biz at Kurum tarafından yapılır.

Protokol kapsamında kalan taşınmazların bulunduğu yer ile ilgili olarak çevrenin hükümleri uyarınca alınması gereken tedbirler Kurum tarafından gerçekleştirilir.

Tahliye

MADDE 14- Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi ya da sona ermesi durumunda kiracıların tahliyesi Kurum tarafından sağlanır.

Yürürlük

MADDE 15- Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 25/08/2022

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mahmut ÖZER, Millî Eğitim Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın