2020-121504 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 16021 177-000-E.121504 * 25.06.2020 Konu: İdari Yoldan Tescil

Yazının PDF hali: 2020-121504

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 06.05.2020 tarihli ve 16021177-000 (3321.0)- E.92510 sayılı yazımız.

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 21.05.2020 tarihli ve 32381507-170.0301-E. 1232639 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 İnci maddesinde; Tapulama ve kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili yapılır… ” hükmü bulunmaktadır.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 inci maddesinde yer alan tescil işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) 17.04.2013 tarihli ve 2013/1 1 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılmaktadır.

04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18 inci maddesine “Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır” hükümleri eklenmiştir.

Ayrıca, 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin Düzenleme ortaklık payını aşan umumi ve kamu hizmet alanlarının elde edilmesi başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasına “Düzenleme sahasındaki umumi ve kamu hizmet alanları düzenleme ortaklık payından karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme ortaklık payına konu alanların yüzde kırk beşten (%45) fazla olması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan; düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla,’ kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır. Bu alanların yetmemesi halinde kalan miktarın ya da bu yöntemle karşılanamaması halinde tamamının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullerle kamuya geçişi sağlanır” hususları düzenlenmiş olup, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanların Hazine adına tescil işlemlerinin mümkün olabilecek en kısa sürede sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenlerle; ilgi (a) yazımızla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden; belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki alanlara öncelik verilmek suretiyle Hazine adına tescili mümkün yerlerin Genel Müdürlüklerinin 2013/1 1 sayılı genelgesi kapsamında tescillerinin sağlanması gerektiğinden bölge müdürlükleri ile kadastro ve tapu müdürlüklerine söz konusu tescil işlemlerine yönelik Milli Emlak Birimlerine gerekli desteğin verilmesi ile ivedilikle tescil işlemlerin sonuçlandırılmasına yönelik talimat verilmesi ile verilen talimatın bir suretinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi talep edilmiş olup, cevaben alınan ilgi (b) yazılarında; Milli Emlak Birimlerince 2013/1 1 nolu genelge kapsamında Hazine adına idari yoldan tescil talepleri kapsamında gerekli desteğin sağlanması, tescil işlemleri dahil İdareleri kaynaklı herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi gerektiği bölge müdürlükleri ile kadastro ve tapu müdürlüklerine bildirilmiştir.

Buna göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki alanlara öncelik verilmek suretiyle İliniz sınırları İçerisinde Hazine adına tescili mümkün yerlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2013/1 1 sayılı genelgesi kapsamında gerektiğinde Kadastro Müdürlükleri İle İrtibata geçilerek Hazine adına tescillerinin sağlanması ve yapılan tesciller ve tescile yönelik çalışmalar hakkında her ayın 20 sine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mükremin KARACA

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: Gereği: 81 İl Valiliğine, Bilgi: Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğüne

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*