2017-11218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İptal edilen taşınmaz satışlarında bedel iadesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 82405078-300-[3303-0]-11218                                             13/04/2017

Konu : (3303-0) Satış Bedellerinin Geri Ödenmesi     (YAZININ PDF HALİ:2017-11218)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilere satılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Mevzuatımız gereğince satış işlemleri sırasında özel kanunları uyarınca satılamayacak taşınmazlar için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak satışında sakınca olup olmadığı tespit edilmekte ve uygun görülen taşınmazların satışı yapılmaktadır.

Ancak; ilgili kurum ve kuruluşlarınca satış işlemi öncesinde uygun görülmesine rağmen satış gerçekleştikten sonra gerek idari olarak gerekse yargı merciince; 6831 sayılı Orman Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2873 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere özel kanunlar uyarınca satış işlemi iptal edilerek taşınmazı satın alan gerçek ve tüzel kişilerin ödedikleri satış bedellerinin geri ödenmesine karar verilmekle birlikte, bu geri ödeme işleminin zamanında ve tam olarak yapılmamasından dolayı Hazine satış bedeli ile birlikte gecikme zammı kanuni faiz, temerrüt faizi, tazminat vb. isimlerle daha fazla bedel ödemek veya alacak davaları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Buna göre; gerek yargı kararı, gerekse idari karar ile satışı iptal edilen taşınmazların satış bedellerinin yargı veya idari kararlarda süre belirtilmiş ise bu süre içerisinde aksi taktirde Hazinece başka bir ödeme yapılmasına mahal vermeyecek şekilde en kısa sürede ödenmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazının İlinize bağlı ilçelere iletilmesini önemle rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Müsteşar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın