2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 91584446-349-13129-01-32846          26/08/2014

Konu: Yatırım Teşvik  (YAZININ PDF HALİ:2014-32846)

81 İL VALİLİĞİNE

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.10.2010 tarihli ve 36187 sayılı yazımız

4706 sayılı Kanunun ek 3. maddesi ve bu maddenin uygulanmasına İlişkin Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre, komisyon kararlarımın Bakanlığımızca incelenmesi neticesinde, yatırımcının kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dahil mali durumunun, taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğinin yapılacak yatırım için yeterli olup olmadığı hususunda yapılan değerlendirmelere yer verilmediğinin tespit edildiği ve bu hususta yatırımcılar tarafından taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğinin değerlendirilmesi aşamasında, şirket öz kaynağının, işletme sahibi veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile sermaye yedekleri, kur yedekleri, geçmiş yıllar karları ye geçmiş yıllar zararları ve dönemin net kar veya zararı kalemlerinin dikkate alınarak incelenmesi gerektiği ilgi yazımızla bildirilmişti. 

Bilindiği üzere, anılan Usul ve Esasların “Komisyon değerlendirilmesi ve yapılacak işlemler” başlıklı 15. maddesinde “Komisyon, başvuruları değerlendirirken yatırımcının, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dahil mali durumunu, …Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini inceleyerek veya teknik elemanlarına incelettirerek talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle yatırımcıya ön izin ve kullanma izni verilmesinin veya irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olup olmadığına karar verir ve onay için taşınmaz maliki idarelerin yetili organlarına sunar.” hükmü bulunmakta olup, öte yandan anılan Usul ve Esasların eki (Ek-2) yer alan yatırımcılardan istenilecek belgeler listesinde, İşletme hesabı özeti, işletmenin son üç yıllık bilançosu, son üç yıllık mali tablolar ve yatırım tutarının on milyon TL’yi aşması durumunda fizibilite raporu ve finans tablosu gibi kalemler yer almaktadır.

Buna göre 4706 sayılı Kanunun ek 3. maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre, irtifak hakkına esas olmak üzere ön izin tesis edilmesi komisyonca uygun görülen şirketlerin mali durumlarına ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılacak incelemelere esas olmak üzere, yeni kurulan şirketlerin kuruldukları tarih itibariyle, diğer şirketlerin ise son üç yıla ait bilançolarının, gelir tablolarının, nakit akım tablolarının, öz kaynak değişim tablolarının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

E. Levent ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın