2013-36331 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlar Protokol)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/35(3361-44040)*36331*                     20.09.2013

Konu: Protokol  (YAZININ PDF HALİ: 2013-36331)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 27/07/2005 tarihli ve 30295 sayılı yazımız.

b) 13/02/2006 tarihli ve 5508 sayılı yazımız.

c) 22/10/2007 tarihli ve 63933 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından imzalanan, Hazineye ait olup, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve diner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların, Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi esaslarını düzenleyen protokolün imzalanarak yürürlüğe konulması Bakanlık Makamının 20/01/2006 tarihli ve 8 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü ilgi (b) yazımızla, söz konusu protokolün süresinin 31/12/2016 tarihine kadar uzatılması da Bakanlık Makamının 18/10/2007 tarihli ve 1256 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü ilgi (c) yazımızla bildirilmişti.

Bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığından (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) alınan muhtelif tarihli yazılarla; Bakanlıklarına bağlı 105 müze ve örenyerini de kapsayacak şekilde mevcut protokolünün süresinin 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin uzatılmasına talep edilmesi üzerine Bakanlık Makamının 16/09/2013 tarihli ve 989 sayılı Olurları ile 20/01/2006 tarihli protokolün yürürlükten kaldırılarak ekte bir örneği gönderilen protokolün yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve söz konusu protokolün çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

Ek: 1 – Protokol Metni

DAĞITIM: GEREĞİ: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT OLUP KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN VE DÖNER SERMAYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI, İŞLETİLMESİ VEYA İŞLETTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Amaç

Madde 1- Bu protokolün amacı, mülkiyeti Hazineye ait olup, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi esaslarını düzenlemektedir.

Taraflar

Madde 2- Protokolün tarafları Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile Kültür ve Turizm Bakanlığıdır (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü).

Kapsam

Madde 3- Bu protokol, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunun 5/c maddesi uyarınca, mülkiyeti Hazineye ait Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar ile tesislerdeki sergi, yeme, içme, satış, hizmet, kültürel etkinlik ve dinlenme yerleri ile salon, büfe, kafeterya ve otoparkların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi esaslarını kapsar.

Bu protokol kapsamında değerlendirilmesi uygun görülecek taşınmazlar için Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) alınacak yönetim Kurulu Kararı örnekleri, en geç 15 gün içerisinde taşınmazların bulunduğu İl Valiliklerine (Defterdarlık) bildirilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet binaları ile il kültür ve turizm müdürlükleri hizmet binaları olarak kullanılmak üzere tahsis edilen taşınmazlar bu protokol kapsam dışındadır.

Dayanak

Madde 4- Bu protokol; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 5/c maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Süre

Madde 5- Bu protokol ile tanınan kiralama yetkisi 31/12/2026 tarihinde sona erecektir. Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) yapılacak işlemlerde kira süresi 10 yılı ve her halükarda 31/12/2026 tarihini geçmeyecektir.

Kiralama

Madde 6- Protokol kapsamındaki yerler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tarafından kiraya verilecektir.

Üçüncü kişilerle düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlemesinden itibaren en geç 15 gün içinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Valiliğe (Defterdarlık) veya Kaymakamlığa (Malmüdürlüğü) gönderilir.

Gelirler

Madde 7- Protokol kapsamındaki yerlerin işletilmesi  ve kiralanması suretiyle elde edilen gelirler, 2252 sayılı Kanunun “Gelir Kaynakları” başlıklı 5/c maddesi hükmü gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tahsil edilecektir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 8-  20/01/2006 tarihli protokol yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9-  9 (dokuz) maddeden oluşan bu protokol 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girer.

16/09/2013

Ömer ÇELİK, Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet ŞİMŞEK, Maliye Bakanı

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

Sayı: 83026482.166.06.169955        02/09/2013

Konu: Bakanlığımıza tahsisli taşınmazlar

MALİYE BAKANLIĞINA (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı Müze ve örenyerleri ile Bakanlıkları arasında imzalanan ve Bakanlıklarının 20/01/2006 tarih ve 8 sayılı Olur’u ile uygun görülüp yürürlüğe giren Protokole göre; mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen ve  döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların 31.12.2016 tarihine kadar işletilmesi veya kiraya verilmek üzere işlettirilmesi Merkez Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Söz konu protokolün süresinin uzatılmasının hizmetin devamlılığı açısından uygun olacağı değerlendirildiğinden, söz konusu protokol süresinin revize edilmesi çalışmalarına esas olmak üzere ekli listede belirtilen 95 adet taşınmazın döner sermaye hizmetlerinde kullanıldığı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Çetin ARSLAN

Bakan a. Merkez Müdürü V.

Ek: Liste

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA TAHSİSLİ OLUP DÖNER SERMAYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İŞLETİLEN TAŞINMAZ LİSTESİ

 

SIRA NO

 

İLİ    KİRAYA KONU TAŞINMAZSÖZLEŞME TARİHİSÖZLEŞME SÜRESİ
1AMASYAKIZLAR SARAYI ÖRENYERİ YEME İÇME ÜNİTESİ01/12/2010 31/12/20166 YIL
2AKSARAYIHLARA VADİSİ ÖRENYERİ GİRİŞİNDE BULUNAN OTOPARK ALANI

 

15/01/2013 18/12/2016

 

 

3 YIL

3ANKARAKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GEN. MÜD. ANA HİZMET BİNBASI İÇERİSİNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI

 

 

19/10/2012 19/10/2014

 

 

2 YIL

4ANKARAAKM KAFETERYA

 

28/12/2012 30/06/2013

 

1 YIL
5ANKARADÖSİMM İLE SAYIŞTAY ESKİ BİNASI ÇAY OCAĞI12/06/2013 – 31/12/20163 YIL
6ANKARAKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GEN. MÜD.BULUNAN ÇAY OCAĞI06/10/2010 – 31/12/20166 YIL
7ANKARAAKM BAYAN KUAFÖRÜ29/08/2012 – 29/08/20142 YIL
8ANKARAKÜLTÜR VARLIKLARI MÜZ.GEN.MÜD. BAYAN KUAFÖRÜ31/0/2012 –  31/08/20142 YIL
9ANKARAAKM BAY KUAFÖRÜ29/08/2012 – 29/08/20142 YIL
10ANKARAC.S.O İÇERİSİNDE BULUNAN 163 M2 ALANDA BULUNAN KAFETERYA15/02.2011-  15/02/20143 YIL
11ANKARAANKARA TENİS KULÜBÜ EK YER31.12.200520 YIL
12ANTALYAASPENDOS ÖREN YERİ WC VE OTOPARKI01/09/2012 01/09/20142 YIL
13ANTALYAHAŞİM İŞÇAN KÜLTÜR MERKEZİNDE KONFERANS SALONU B 18-54-55-56-57-58-59-60-

61-62 NOLU ODALAR Z 18-20-21-22-

23-77 NOLU ODALAR ÇATI KATINDAKİ 117-118-119-120-122 NOLU ODALAR İLE Z 18-20-21-22- 23-77 NOLU ODALAR B 75-76 NOLU

ODALAR VE SAHNE ÜZERİNDEKİ DEPO

15/04/2010 31/12/20166 YIL
14ANTALYAHAŞİM İŞCAN KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİNDE RESTAURANT VE MUTFAĞI01/08/2012 31/07/20131 YIL
15ANTALYAPHASELİS FOTOĞRAF ÇEKİMİ15/06/2012 14/06/20131 YIL
16ANTALYAANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM

BİNASINDAKİ ÇAY OCAĞI

01/12/2012 31/12/20131 YIL
17ANTALYABİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞ. YAT. TİC. A.Ş.01.01.2013 31.12.20131 YIL
18ARTVİNKÜLTÜR EVİ VE BAHÇESİNİN ETNOĞRAFİK ESERLERİN SERGİLENDİĞİ VE YÖRESEL YEMEKLERİN TANITILDIĞI YER26/05/2012 26/05/20153 YIL
19AYDINÇEŞİTLİ SERGİ VE SUNUMLAR İLE VAKFIN İRTİBAT BÜROSU OLARAK01/05/2013 30/04/20141 YIL
20BATMANYENİ KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİNSİNDEKİ KAFETERYA01/08/2013 31/07/20131 YIL
21BOLUBOLU KÜLTÜR MERKEZİ ÇAY OCAĞI20/08/2013 20/08/20141 YIL
22DENİZLİPAMUKKAEL ÖRENYERİ KUZEY VE GÜNEY GİRİŞLERİNDE KİRAYA VERİELEN İŞYERLERİ13 /04/2012

31/12/2016

4 YIL
23DENİZLİLAODİKEİA ÖRENYERİNDEKİ SATIŞ ÜNİTELERİ01/06/2012 31/12/20164 YIL
24DİYARBAKIRİL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇESİ01/01/2012 31/12/20142 YIL
25DİYARBAKIRDİYARBAKIR KÜLTÜR MERKEZİ OTOPARKI30/12/2011 29/12/20143 YIL
26DİYARBAKIRDİYARBAKIR KÜLTÜR MERKEZİNE AİT 183,84KAFETERYA SERVİS ALANI VE 26,58 M2 VE 23,61 M2 MUTFAK ALANI KAFETERYA

OLARAK

30/03/2012 29/03/20153 YIL
27ELAZIĞBOSNA HERSEK BULVARINDA BULUNAN KÜTÜPHANE BAHÇESİNİN OTOPARKI01/06/2013 01/06/20141 YIL
28ERZİNCAN75.YIL KÜLTÜR MERKEZİ SİNEMA SALONU01/01/2012 31/12/20142 YIL
29ERZİNCAN75. YIL KÜLTÜR MERKEZİNDE BULUNAN RESİM HEYKEL ATÖLYESİ’NİN DERNEK BİNASI AMACI10/01/2012 09/01/20142 YIL
30ERZURUMMÜZE MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇESİN ÇAY BAHÇESİ OLARAK İŞLETİLMESİ01/01/2013 31/12/20131 YIL
31ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN

KAFETERYA

05/03/2013 05/03/20163 YIL
32GAZİANTEPZEUGMA MOZAİKLERİ MÜZEİ CAFE-2 SZ1101/06/2011 01/06/2013İhale Aşamasındadır.
33GAZİANTEPZEUGMA MOZAİKLERİ MÜZEİ DÜKKAN-8 SZ0501/06/2011 01/06/2013İhale Aşamasındadır.
34GAZİANTEPZEUGMA MOZAİKLERİ MÜZEİ DÜKKAN-9 SZ0901/06/2011 01/06/2013İhale Aşamasındadır.
35GAZİANTEPZEUGMA MOZAİKLERİ MÜZEİ CAFE-3 SZ0601/06/2011 01/06/2013İhale Aşamasındadır.
36IĞDIRIĞDIR KÜLTÜR MERKEZİ GİRİŞİMDE BULUNAN KAFETERYA09/01/2012 31/12/20142 YIL
37İSTANBULTOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAREM VE HAZİNE BÖLÜMÜ SESLİ

REHBERLİK

22/06/2012 31/12/20164 YIL
38İSTANBULAKM DAHİLİNDEKİ KAPALI VE AÇIK OTOPARKI10.06.2012 -10/06/20142 YIL
39İSTANBULTOPKAPI SARAYI DIŞ KARAKOL BİNALARI22/09/2008

31/12/2016

8 YIL
40İSTANBULİSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN ZEMİN KATI26/01/2009 31/12/20167 YIL
41İSTANBULİSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ DESTEKÇİLİK HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ12/02/2009 31/12/20167 YIL
42İSTANBULESKİ TEKEL BİNASI YEMEKHANE VE KAFETERYA BÖLÜMÜ01/02/2013 31/01/20141 YIL
43İSTANBULCANKURTARAN MAHALLESİNDE BULUNAN 4 PAFTA 2 ADA 109 PARSELDE KAYITLI 7224 M2 LİK ALAN10/06/2012

10/06/2014

2 YIL
44İSTANBULAYASOFYA MÜZESİ, ANADOLU

MED.MÜZ.,MEVLANA MÜZ., GÖREME AÇIK HAVA MÜZ.

30/07/2010 30/07/20155 YIL
45İSTANBULESKİ TEKEL BİNASI2. KATINDAKİ KANTİN VE SANATÇI KULİSİNİN İŞLETİLMESİ08.12.2012 08.12.20131 YIL
46İSTANBULZEUGMA MOZAİKLERİ MÜZESİ HACIBEKTAŞ MÜZESİ GALATA MEVLEVİHANESİ ZEUGMA MOZAİKLERİ SİMİLASYON GÖZLÜKLERİ20/03/2012 31/12/20164 YIL
47İSTANBULTOPKAPI SARAYI 2 PAFTA 2 ADA 38 PARSELDE KAYITLI MECİDİYE

KÖŞKÜNÜN ALT KATI

04/01/2013 31/12/20163 YIL
48İZMİREFES ÖREN YERİNDE BULUNAN BULUNAN OTOPARK VE WC01/05/2008 01/05/2013Dava Sürecindedir
49İZMİRBERGAMA ASKLEPİON BÜFE01/07/2012 01/07/2013İhale

Aşamasındadır.

50İZMİRASKLEPİON 1 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2012 01/07/2013İhale Aşamasındadır.
51İZMİRASKLEPİON

2 NOLU SATIŞ YERİ

01/07/2012 01/07/2013İhale Aşamasındadır.
52İZMİRASKLEPİON

4 NOLU SATIŞ YERİ

01/07/2012 01/07/2013İhale Aşamasındadır.
53İZMİRASKLEPİON 5 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2012 01/07/2013İhale Aşamasındadır.
54İZMİRASKLEPİON 3 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2012 01/07/2013İhale Aşamasındadır.
55İZMİRKONAK KAHVE ANDAÇ EVİ01/09/2012 31/08/2013İhale Aşamasındadır.
56İZMİREFES ÖREN YERİ GİŞELERİ AŞAĞI KAPIDA BULUNAN SAĞLIK KABİNİ03/10/2012 03/10/20142 YIL
57İZMİRSESLİ REHBERLİK NOEL BABA (ST. NİCHOLAS ) MÜZESİ ANT. ARK. MÜZ. MYRA,KARİYE, BODRUM SU ALTI ARK MÜZ. ( CAM BATIĞI SALONU. KARYALI PRENSES DAHİL )06/06/2011 31/12/20165 YIL
58İZMİRSESLİ REHBERLİK EFES ÖRENYERİ YAMAÇEVLERİ, İZMİR ARKEOLOJİ, BERGAMA AKROPOL, ÇANAKKALE TROİA, DENİZLİ LAODİKİA,AYDIN AFRODİSİAS,MİLET ÖRENYERİ, DİDİDM ÖRENYERİ,19/03/2013 31/12/20163 YIL
59KASTAMONUKASTAMONU KALESİ 3 ADET GÖZETLEME DÜRBÜNÜ01/06/2012 01/06/20153 YIL
60KAYSERİKAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİNDE

BULUNAN KAFETERYA YİYECEK İÇECEK SATIŞI

01/02/2013 01/02/20141 YIL
61KOCAELİSABANCI KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİSNDE BULUNAN KANTİN01/02/2012 31/05/20153 YIL
62MALATYASARAY MAH. SİNAMA CAD. BEŞKONAKLAR 3 PAFTA 92/464 ADA 14 PARTSELDE DE BULUNAN 273 M² LOKANTA15/01/2012 14/01/20153 YIL
63MERSİNASTIM MAĞRASI ÖRENYERİ KAFETERYA01/02/2013 31/01/20163 YIL
64MERSİNTARSUS 75. YIL KÜLTÜR MERKEZİNDE BULUNAN KAFETERYA01/08/2012 01/08/20142 YIL
65MERSİNÇAY OCAĞI05/07/2012 07/07/20142 YIL
66MUĞLABODRUM KALESİ KUZEY HENDEĞİNDE PROTOKOLLE BELİRLENEN KONSER, KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

FESTİVALLER

01/06/2011 31/12/20165 YIL
67NİĞDENİĞDE KALE MAH. 29 PAFTA 629

ADA 20 PARSELDE KAYITLI 4 BÖLÜM KAFETERYA VE RESTORAN

26/04/2013 26/04/20163 YIL
68NİĞDENİĞDE KALAE MAH. 270 ADA 18 PARSELDE BULUNAN EVİN 2. KATI15/01/2013 15/01/20141 YIL
69NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KATINDA BULUNAN 2 NOLU ODA13/05/2013 13/05/20141 YIL
70NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KATINDA BULUNAN BALE SALONU VE SOYUNMA ODALARI11/06/2011 11/06/20143 YIL
71NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KATINDA BULUNAN 25 M2LİK ODA15/10/2012 15/10/20131 YIL
72NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KATINDA BULUNAN 1 NOLU İŞ YERİ01/01/2013 31/12/20131 YIL
73NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KATINDA BULUNAN 16 M2 LİK 2 NOLU İŞ YERİ15/03/2013 15/03/20141 YIL
74NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE SALONU İÇİNDE BULUNAN

ÇAY OCAĞI

22/11/2012 22/11/20131 YIL
75NİĞDENİĞDE İL KÜLTÜR MERKEZİ BAHÇESİNİN BİR BÖLÜMÜNE

A.T.M CİHAZI KONULMASI

11/03/2013 11/03/20141 YIL
76ORDUORDU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İÇERİSİNDE ZEMİN KATTA BULUNAN KAFETERYA15/01/2011 15/01/20143 YIL
77OSMANİYEKARATEPE ASLANTAŞ MÜZESİ15/03/2013 15/03/20141 YIL
78SAKARYAAFA KÜLTÜR MERKEZİ İÇERSİNDE

KÖFTE SALONU

27.03.2013 26.03.20163 YIL
79SAMSUNULU GAZİ BAHÇESİ İŞLETİMİ01/02/2012 31/12/20142 YIL
80SİNOPTARİHİ CEZAEVİ İÇİNDE 42,64 M2LİK BOŞ ALAN01/01/2011 31/12/20132 YIL
81ŞIRNAKŞIRNAK KÜLTÜR MERKEZİ BÜNYESİNDE BULUNAN KAFETERYA VE SİNEMA SALONU OLARAK KULLANILMASI01/12/2012 01/12/20153 YIL
82TOKATLATİFOĞLU KONAĞINDAKİ ÇAY BAHÇESİ01/01/2012 31/12/20154 YIL
83TRABZONAYASOFYA MÜZESİ ÇAY OCAĞI VE ÇAY BAHÇESİ01/01/2012 31/12/20142 YIL
84TRABZONORTAHİSAR MAHALLESİ 21 PAFTA, 110 ADA,42 NOLU PARSELDE BULUNAN 5M²

KALAYCI

12/04/2012 12/04/20142 YIL
85VANOTOPARK (ŞEREFİYE MAHALLESİ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ HACI OSMAN SOKAK )01/01/2012 31/12/20142 YIL
86VANŞEREFİYE MAHALLESİ M. FEVZ, ÇAKMAK CAD. KAFETERYA VE ÖN BAHÇESİ01/01/2012 31/12/20142 YIL
87VANAKDAMAR ADASI ( UYSAL BELDESİ DEREAĞZI ) KAFETERYA HEDİYELİK EŞYA VE WC20/01/2012 31/12/20142 YIL
88VANKÜL. MERK. TİY. KOMPLEKSİNDE BUL.BİNA VE BAHÇENİN ÇAY OCAĞI KAFETERYA01/01/2012 31/12/20143 YIL
89ZONGULDAKCEHENNEM AĞZI MAĞRALARI 1 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2011 30/06/20143 YIL
90ZONGULDAKCEHENNEM AĞZI MAĞRALARI 2 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2011 30/06/20143 YIL
91ZONGULDAKCEHENNEM AĞZI MAĞRALARI 3 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2011 30/06/20143 YIL
92ZONGULDAKCEHENNEM AĞZI MAĞRALARI 4 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2011 30/06/20143 YIL
93ZONGULDAKCEHENNEM AĞZI MAĞRALARI 5 NOLU SATIŞ YERİ01/07/2011 30/06/20143 YIL
94BİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞ. YAT. TİC. A.Ş.29.05.2009 31.12.20167 YIL
95BİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞ. YAT. TİC. A.Ş.26.06.2012 31.12.20164 YIL

YAZININ PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın