2013-21429 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Bütçe Dışındaki Kurumlar Yapılan Tahsislerde Ticari Amaçlı Yerlerin İdaresi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 66844966-310/06[3121-0] 29.05. 2013/21249 

Konu: Tahsis  (YAZININ PDF HALİ: 2013-21429)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İLGİ: 25/04/2013 tarihli 16175 sayılı yazımıza ek.

Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca Valilikler (Defterdarlıklar) ile Kaymakamlıkların (Malmüdürlükleri) yetkisi kapsamında kalan tahsis işlemlerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine yapılan tahsisler hariç diğer tahsislerde, tahsise ilişkin koşullara;
24/3/2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve yetki devrini içeren Bakanlığımızın 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin, ‘cc. Tahsis İşlemleri” başlıklı bölümünün “1. Valiliklerin (Defterdarlıklar) tahsis yetkisi” başlıklı alt bölümünde belirtilen tahsis işlemlerinde Valilikler (Defterdarlıklar), “2. Kaymakamlıkların (Malmüdürlükleri) tahsis yetkisî’ başlıklı alt bölümünde belirtilen tahsis işlemlerinde ise Kaymakamlıklar (Malmüdürlükleri) yetkili kılınmıştır. Hazine taşınmazlarının 327 sıra sayılı

“Hazine taşınmazının ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilnıemesi, tahsisli idarenin ilgili mevzuatları ile belirlenen ve alınması zorunlu olan gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmayarak kamunun bedelsiz olarak faydalanmasına açık tutulması, tahsisli idare tarafından tahsis amacına uygun kullanım nedeniyle ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda ise Hazine Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 ve 70 inci maddesine göre işlem yapılması için Defterdarlıklarına/Malmüdürlüklerine başvurulması”

Hususlarının eklenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımızın İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın