2013-15735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Bazı Durumlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/3151-0-15735 * 22.04.2013   

Konu: Kira  (YAZININ PDF HALİ: 2013-15735)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre bu istasyonu ve ATM kurulması amacıyla kiralanması talep edilen yerler ile söz konusu Tebliğde belirtilen parasal sınırları aşmayan taşınmazların beş yılı geçmemek üzere kiralama İşlemlerinin Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlık) yapılacağı belirtilmektedir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, demek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler İçin Başbakanlıktan izin alınacağına ilişkin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinin yürürlüğe girdiği 16.06.2012 tarihi itibariyle, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Başbakanlıktan gerekli iznin alınması için talepler Bakanlığımıza iletilmekte, iznin alınmasını müteakip anılan Tebliğ hükümleri uyarınca Valiliklerce (Defterdarlık) işlemler tesis edilmektedir.

Konu hakkında Başbakanlıktan (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) alınan 7104/2013 tarihli ve 939 sayılı yazıda;

– Elektrik, doğalgaz ve yenilebilir enerji üretim, iletim dağılım yerlerinde ruhsatlı alan içerisinde kalan yerlerde bulunan yol vb. ile tesisin kurulması öncesi ölçüm istatistiklerinin tutulmasında kullanılacak istasyon yerlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen adına ve kararda belirtilen sureyle sınırlı olmak üzere yapılacak,

– Gerek tahsisli, gerekse tahsisli olmayan taşınmazlar üzerinde baz istasyonu ve ATM kurulması amacıyla yapılacak,

Kiralama işlemlerine 2012/15 sayılı Genelgeden muafiyet tanınmasının 14/04/2012 tarihli ve 89243403.399ii 2062-448-550-717 sayılı Başbakanlık Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre; söz konusu kiralama taleplerinin (yazımız tarihinden önce izin alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilenler de dahil olmak üzere) 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde Valiliğinizce (Defterdarlık) değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde 300 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin (IX). Bölümünde belirtilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini, konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA  Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın