2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.00/3129-0 * 018391 * 15.06.2011

Konu: 4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi  (YAZININ PDF HALİ: 2011-18391)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.10.2010 tarihli ve 36187 sayılı yazımız

b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 14.01.2011 tarihli ve 1560 sayılı yazımız.

Konuya ilişkin olarak, muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda, herhangi bir sektör belirtilmeden yatırım yapacak taşınmaz olarak yatırımcılara ilan edilen taşınmazları değerlendirecek komisyonda üye olarak bulunması gereken ilgili bakanlığın il müdürünün (yatırım türüne göre) önceden nasıl belirleneceği hususunda tereddüde düşüldüğü görülmüştür.

4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve bu maddenin uygulamasına ilişkin anılan Usul ve Esaslara göre, yatırımcıların taleplerine ilişkin yapılacak işlemlerin daha etkin, verimli ve süratli sonuçlanması amacıyla, anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca yatırımcıların başvurularının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği ilgi (a) yazımız ile açıklanmış, ilgi (b) yazımızda ise Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görüldüğü belirtilen taşınmazlardan, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan taşınmazların yapılacak ilanlarda herhangi bir sektör belirtilmeden yatırım yapılacak taşınmaz olarak belirtilmesi, yatırımcıların müracaatlarına göre hangi taşınmazın hangi sektöre uygunluğunun anılan Usul ve Esaslar’a göre komisyonca değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti.

Buna göre, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde ve dışında an ve planı bulunmayan taşınmazların herhangi bir sektör belirtilmeden yapılacak ilanları sonucun komisyonun öncelikle o bölgede olması muhtemel yatırımın türüne göre ilgili bakanlıkların il müdürü/il müdürlerinin katılımı ile oluşturulması, farklı yatırım tekliflerinin olması halinde ise teklifin türüne göre komisyonun ikinci oturumda üyelerinin buna göre değiştirilmek suretiyle değerIendirme yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın