2011-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mülkiyeti kamuya geçirilen canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.11.00.00.310/[3302-0]               023736 10.08.2011

Konu: Mülkiyeti kamuya geçirilen canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi

GENELGE (Sıra No: 2011/5)

İlgi: Bakanlığımızın 12/12/2005 tarihli ve 2005/16 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi.

Bakanlığımızın ilgi Milli Emlak Genelgesi ile; 26/4/2001 tarihli ve 24384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19/4/2001 tarihli ve 4648 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile, 16/4/1986 tarihli ve 19109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası; “Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen hayvan ve hayvan maddelerinden Hükümet veteriner hekimi tarafından sağlıklı olduğu tespit edilenler usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur. …” şeklinde değiştirildiğinden; bu fıkra gereğince mahalli teşkilatımız tarafından teslim alınan canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesinin ilgili mahalli teşkilatı tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, bilindiği üzere, 13/6/2010 tarihli ve 27610 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan, bazı maddeleri yayımı, bazı maddeleri ise farklı tarihlerde yürürlüğe giren 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe giren 41 inci maddesinin birinci fıkrasının;

-(ı) bendinde; “34 üncü maddede ithalâtla ilgili Bakanlık tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak, kaçak getirilen canlı hayvan ve ürün sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Canlı hayvan ve ürünlere el konulur, mülkiyeti kamuya geçirilir. Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler en yakın kesimhanede kestirilerek mülkiyeti kamuya geçirilir. Kaçak getirilen canlı hayvan ve ürünler piyasaya dağıtılmışsa sahibi tarafından toplanır; ürünü piyasadan toplamaması hâlinde toplamama cezası olarak sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. ” hükmüne,

-(i) bendinde ise; “44 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamında yurda girişine izin verilen canlı hayvan ve ürünleri ticarî olarak piyasaya arz edenler beşbin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır, canlı hayvan ve ürünler piyasadan toplatılarak el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. ” hükmüne,

Yer verilmiş ve ayrıca, bu Kanunun 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile de, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16 ncı maddesinde; “bu Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek eşyalar ve tasfiye işlemine ilişkin süreler” konusunda hükümlere yer verildikten sonra, bu maddenin dördüncü fıkrasında; “Bu Kanunun uygulamasında tasfiye, tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımızın ilgi Milli Emlak Genelgesinin yasal dayanağı olan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 13/12/2010 tarihinde yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırıldığından; 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri hükümlerine göre “mülkiyeti kamuya geçirilen canlı hayvan ve ürünlerin tasfiyesi işlemlerinin”, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16 net maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre Gümrük İdaresi tarafından yapılması gerekmektedir.

Açıklanan sebeplerle, Bakanlığımızın ilgi Milli Emlak Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini, gereği ile bu Genelgenin bir örneğinin İlinize bağlı Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) gönderilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

Valiliklere (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın