2010-41567 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bina Yıkımlarında Uyulacak Esaslar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.0. 11.00 00-320.021 [3302-0) 041567 * 14.12.2010

Konu: Bina yıkımları.            (YAZININ PDF HALİ: 2010-41567)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Genel Bütçeli Kamu İdarelerine (Hazineye) ait binaların yıkım işlemleri aşağıdaki esaslara göre Defterdarlıklar tarafından gerçekleştirilecek, Malmüdürlükleri yıkım işlemlerinden önce Valilikten (Defterdarlık) izin alacaklardır.

l-Binanın yıkılmadan önce onarım yapılarak plandaki amacına uygun olarak kullanılabilmesinin uygun olup olmadığının araştırılması,

2-Binanın kültür varlığıyla ilişiğinin olması durumunda, yıkımdan önce, Kültür ve

Turizm Bakanlığı yerel kuruluşlarından görüş alınması,

3- Yıkım ihaleleri ile ilgili olarak;

3.1-Tahsisli İdarelerin kullanımındaki taşınmazlar üzerinde bulunan binaların yıkımı hususunda,

– İliniz ve ilçelerinizde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ekonomik ömrünü doldurmuş binalarının yıkımı hususunda, söz konusu binaların tahsisli İdarelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yıktırılması ve yıkımını müteakip değerIendirilebilecek malzemelerin 24/05/2007 tarihli ve 311 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tasfiye edilmesi,

-Binaların bütçeden ödenek istenmeden yıktırılmak istenmesi halinde enkazdan çıkarılacak malzeme karşılığında yıktırılması, enkaz bedeli, yıkım maliyetinden fazla ise; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun taşınır satışı hükümlerine göre, enkaz bedeli ile yıkım maliyeti arasındaki fark üzerinden, enkazı alıcıya ait olmak üzere yıkım işinin ihaleye çıkarılması, fark tutarından az olmamak üzere, ihalenin en çok farkı teklif edene yapılması, enkaz bedeli, yıkım maliyetinden az ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, enkaz bedeli ile yıkım maliyeti arasındaki fark üzerinden, enkazı alıcıya ait olmak üzere yıkım işinin ihaleye çıkarılması,

3.2-Tahsisli olmayan taşınmazlar üzerinde bulunan binaların yıkımı hususunda,

-Enkaz bedeli, yıkım maliyetinden fazla ise; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun taşınır satışı hükümlerine göre, enkaz bedeli ile yıkım maliyeti arasındaki fark üzerinden, enkazı alıcıya ait olmak üzere yıkım işinin ihaleye çıkarılması, fark tutarından az olmamak üzere, ihalenin en çok farkı teklif edene yapılması,

-Enkaz bedeli yıkım’ maliyetinden az ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, enkaz bedeli ile yıkım maliyeti arasındaki fark üzerinden, enkazı alıcıya ait olmak üzere yıkım işinin ihaleye çıkarılması,

-Yıkımı istem binaların Hazineden bedel alınmaması kaydıyla enkazdan çıkarılacak malzeme karşılığında yıktırılması,

Hususlarının Valiliklerce (Defterdarlık) değerlendirilmesi ve yıkımı istenen binaların yıktırılmasında taleplerinin bulunması halinde önceliğin ilgili Belediye veya Kamu İdarelerine verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür