2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.32/3122-12034/35015 *02.07.2008

Konu: Protokol

GENELGE (2008/11)

Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımındaki tüm arazilerin kadastral, halihazır ve imar sorunlarının çözümlenebilmesi amacıyla öncelikle büyükşehirlerden başlamak üzere, halihazır haritası ve imar planlarının yaptırılması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 4. maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü gereğince, Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında 04/06/2008 tarihinde imzalanan protokolün bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu genelge ile ekinin çoğaltılarak bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan. a. Genel Müdür

EK: Protokol Örneği (2 sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

PROTOKOL

MADDE-1: TARAFLAR

Bu Protokolde taraflar, Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’dır. Milli Savunma Bakanlığı “MSB”, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı “BAKANLIK’ olarak geçecektir.

MADDE-2: KONU VE HUKUKİ DAYANAK

3194 Sayın İmar Kanununun 4’üncü Maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve iskan Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve Savunma amaçlı yapılar ve arazileri için 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağına dair esasların belirlenmesidir.

MADDE-3: GENEL ESASLAR

  1. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim Ve savunma amaçlı yapılar; yurt savunması bakımından hayati öneme haiz askeri tesis ve bölgeler, kışla, karakol, ordugah, karargah, askerlik şubesi, cephanelik, yer altı ve yer üstü depolar, er pavyonu, askeri hastane, dispanser gibi hizmet binalarını ve mahallerini, özel ve yerel eğitim merkezi, konferans salonu, dershane, spor salonu gibi eğitime yönelik askeri bina ve tesisleri, Harekât Alarm İskan Tesisi, Vardiya Personeli Harekat iskan Tesisi gibi askeri personelin toplu olarak iskan edildiği bina ve mahalleri, askeri hava alanlarını, sefer veya olağanüstü haller için mobil vb. tesis kurularak kullanılmak üzere elde boş olarak muhafaza edilen yerleri, askeri deniz tesislerini, askeri muhabereye yönelik bina ve tesisleri ile Askeri Yasak Böğeler ve Güvenlik Bölgelerini kapsar.
  2. Yukarıda (a) maddesinde ve Askeri Yasak Bölgeler ve Askeri Güvenlik Bölgelerinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapıların bulunduğu ve inşa edileceği yerler, 31ğ4 Sayılı İmar Kanununun 4’üncü maddesinde belirtilen, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan bölgelerde ise bu özel kanunların plan hazırlama ve onayı ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Bu alanlarda Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü doğrultusunda MSB tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun biçimde hazırlanacak/hazırlatılacak nazım ve uygulama imar planı, bu planlara ilişkin değişiklik ve revizyonlar “BAKANLIK’ tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 4’üncü maddesinin 2’nci bendi ve 9’uncu maddesine göre res’en onaylanır.
  3. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât eğitim ve savunma amaçlı yapıların bulunduğu veya bu yapıların inşa edileceği yerler, MSB’nin uygun görüşü alınmadan 3194 Sayılı İmar Kanununun 11’inci maddesine göre ilgili İdarelere terk edilemez veya 18 ‘inci maddeye göre arsa ve arazi düzenlemesine tabi tutulamaz, 18’inci maddeye göre arsa ve arazi düzenlemesi için izin verilmesi halinde ise, askerî kullanımı etkileyen, arazi bütünlüğünü bozan ve mülkiyeti yok eden veya değiştiren bir uygulama yapılamaz.

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yerler için, mülkiyeti hazineye ve tahsisi MSB’ye ait olmak koşuluyla; parselasyon planı, ifraz, tevhit veya 18 ‘inci Madde uygulamağı yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı hallerde söz konusu ada ve parsellere koordinatlı ölçü krokisi düzenlenerek, onanlı imar planındaki yapılanma koşulları çerçevesinde 3194 Sayılı imar Kânununun 26’ncı Maddesine göre MSB veya adına diğer Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılı talebi ile ilgili belediyesi veya Valilikçe “Yapı Ruhsatiyesi” çıkarılır.

  1. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yerler için, 3194 Sayılı imar Kanununun 30’uncu maddesine göre “Yapı Kullanma izin Belgesi” aranmaz.
  2. Bu protokolün imzalanmasını müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yerler için uygulamalar protokolde belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.
  3. Bu Protokolün uygulaması ile ilgili “BAKANLIK’ tarafından tüm Valiliklere ve Belediyelere genelge yayımlanır.

MADDE-4 PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KAÇDIRILMASI

Bu protokol taraflarca imzalandıktan sonra 3.f. Maddesinde belirtilen genelge ile yürürlüğe girer. 3194 Sayılı imar Kanunu ile birlikte yürürlükte kalır.

MADDE-5 :  

Bu Protokol 5 (beş) maddeden ibaret olup Üç (üç) nüsha olarak 04 Haziran 2008 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

M.Vecdi GÖNÜL                  Faruk Nafiz ÖZAK

Milli Savunma Bakanı            Bayındırlık ve İşkan Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın