152 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kat karşılığı inşaat yaptırılması)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI : Mile 1. Şb. 3307-0/14990                                                               Ankara, 26/4/1989

KONU: Kat karşılığı inşaat yaptırılması

Bu Genel Tebliğ, 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(SIRA NO: 152)

…………………………………… VALİLİĞİNE

Hazineye ait taşınmaz malların pazarlık usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

A-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN BELİRLENMESİ        

Kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesi düşünülen taşınmaz mallar; Hazineye ait arsalar ve imar planı içine alınarak veya mevzii imar planı düzenlenerek arsa vasfını kazanabilecek araziler ve üzerindeki bina çok eski olduğundan yıkılmasında Hazine yararı olan yerlerdir.

Taşınmaz malların hisseli olması halinde öncelikle rızaî taksim yolu aranacak, bu mümkün olmadığı takdirde satışı veya (C) bölümündeki imkânların ortaya çıkması halinde kat karşılığı inşaat yaptırmak suretiyle değerlendirilmesi düşünülecektir.

B-  BELİRLENEN TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA BİLGİLER

Öncelikle, Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterindeki kayıtlara ve dosyalarındaki bilgilere göre, kat karşılığı inşaat yoluyla değerlendirilecek arsalar tesbit edilir.

Daha sonra mahallinde tesbitler yapılarak 150 sayılı Genel Tebliğin (D) maddesinin (a) paragrafındaki bilgi ve belgeler toplanır.

Bu belgelerin ışığı altında taşınmaz malın kat karşılığı inşaat yaptırmaya elverişli olup olmadığına, üzerinde bina varsa yıkılıp yıkılmayacağına, tahsisli ise tahsisin kaldırılmasında yarar olup olmadığına ilişkin idarenin görüşünü içeren bir yazı ile durum Bakanlığa bildirilir ve ihaleye çıkarılmak üzere izin istenir.

Bakanlıkça kat karşılığı inşaat yapılmasına izin verilen arsalar, defterdarlıkça (bağlı ilçeler dâhil) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki usullere uygun olarak ilan edilir. Ancak, isteklilerin gerekli hazırlığı yapmalarına imkân sağlamak amacıyla, ilk ilanın ihale gününden en az 30 gün önce yapılmasına özen gösterilir.

C- HİSSELİ TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ ESASLAR

Medenî Kanunun 624 üncü maddesine göre Hazine, hisseli taşınmaz mallarda tek başına önemli kararlar alamaz. İnşaat gibi önemli tasarruflar için hisse ve hissedar ekseriyetinin kararı şarttır. Bu sebeple hisseli taşınmaz mallar aşağıdaki ihtimallerden biri yoluyla kat karşılığı inşaata konu olabilirler.

1. Diğer hissedarların, bütün işlemlerin Hazinece yürütülmesi  ve inşaa ettirilecek yapıda kendilerine hisseleri oranında bağımsız bölüm verilmesini istemeleri hali.

Bu usülde yapılacak işlemler tamamı Hazineye ait taşınmazlardaki gibi olacaktır. Ancak Hazine ile hissedarlar arsa karşılığı alınacak bağımsız bölümlerin aralarında nasıl paylaşılacağını bir protokol ile belirleyeceklerdir.

2. Diğer hissedar veya hissedarların kat karşılığı inşaatı bizzat kendilerinin yapmak istemeleri hali.

Bu halde diğer maliklerin verdikleri teklifler pazarlık usulüyle değerlendirilir, uygun bulunduğu takdirde

geçici ihalesi yapılır.

3. Diğer hissedarların Hazinenin bilgisi dışında üçüncü şahıslarla kat karşılığı inşaat yaptırmak amacıyla bir ön anlaşma yapmaları durumunda; aynı kişi ile Hazine hissesine karşılık verilecek değerler diğer hissedarlara tanınan haklardan aşağı olmamak üzere, pazarlıkla anlaşma yapılabilir.

D- TEKLİFLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Komisyon; isteklilerin tekliflerini, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmediklerini, verilen projeyle arsanan en uygun şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini araştırır. En uygun teklifi belirlediği takdirde geçici ihaleyi yapar. Tekliflerin incelenmesi için süreye ihtiyaç duyarsa ihalenin başka bir güne bırakılmasına karar verir. Araştırma sonunda en uygun teklifi veren 5 istekliyi pazarlığa davet eder.

İhale günü isteklilerden; verecekleri bağımsız bölümler ile sayısı (inşaat yüzdesi) ve ek olarak verecekleri nakit miktarı için teklifleri alır.

En uygun proje ve teklifte bulunan istekli üzerine geçici ihale yapılır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

E- İHALENİN  ONAYI

Geçici ihale kararları, Bakanlıkca onaylanırsa kesinleşir.

F- TEMİNATI

İhaleye katılacaklardan ihale konusu arsa bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınır.

Yapılacak işin teminatı olarak inşaat bitip, iskân ruhsatı alınıncaya kadar, arsanın mülkiyeti müteahhide devredilmez.

Ancak, müteahhit payına düşen bağımsız bölümleri satmak istediğinde, inşaatın durumuna göre idarece belirlenecek teminatı verdiği takdirde arsanın mülkiyeti ile kat irtifakı kısmen veya tamamen kendisine devredilebilir.

Bilgi edinilmesini, gereginin buna göre yapılmasını, Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de duyurulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Biltekin  ÖZMEDİR

Müsteşar   

EK 1 – İnşaat yapım taahhüt formu örneği.

Gereği için dağıtım :

67  i l valiliğine.

İNŞAAT  YAPIM  TAAHHÜT  FORMU

Kat karşılığı inşaat ihalesinde tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla tek tip olarak düzenlenen bu formda yer alan bilgilerin cevapları; isteklilerce doldurularak, damga pulu yapıştırılıp tarih ve imza atıldıktan sonra avan proje ile birlikte ilanda belirtilen gün ve saate kadar, istenilen diğer belgeler de eklenmek suretiyle idareye verilir.

1- Tekliflerin nereye ait olduğu,

2- Mahal  listesi,

3- Bağımsız bölüm adedi ve numaralandırılması,

4- Hazineye teklif olunan bağımsız bölümlerin numaraları ve ek nakit miktarı veya toplam inşaattan verilecek yüzde oranı,

5- Bağımsız bölümlerin hangi zaman ve durumda, mülkiyet ve itrifak haklarının teklif sahibi adına serbest bırakılmasının talep olunduğu,

6- İş programı,

7- İnşaatın sözleşme tarihinden sonra ne kadar zaman içiresinde kullanıma hazır hale getirilerek, iskân ruhsatı alınabileceği,

8- Teknik şartname dışında inşaatta kullanılacak malzemeler ve nitelikleri,

9- İsteklici ihale tarihine kadar yapılan ve tamamlanan işlerin neler olduğu.

Teklif Verenin

Adı ve Soyadı

Damga Pulu

İmza

EKLER:

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın