141 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Kanuna göre belediyelere devredilecek taşınmazlar)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Ankara, 18 Şubat 1988

SAYI   :           Mile 3/4 Şb. 3371-1290 / 87-5879

KONU :           775 sayılı Kanuna göre belediyelere devredilecek taşınmaz mallar.

(Genel Tebliğ No: 141) (23, 52, 85 ve 181 sayılı Tebliğlere bakınız)

…………………………………… VALİLİĞİNE

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 17/7/1987 gün ve I-10-02-5877/13339 sayılı yazıda;

Gecekondu Kanunu uyarınca kurulan Fondan finanse edilerek kamulaştırılan veya aynı Kanun amaçlarında kullanılmak üzere Bakanlığımızca tahsis edilen arazi ve arsalardan Bakanlıklarca gecekondu önleme ve islah bölgesi olarak onaylanan alan içinde bulunanların Bakanlıklarınca 775 sayılı Kanun amaçlarında kullanıldığı,

Mülkiyeti belediyelere ait olupta, 775 sayılı Kanuna göre Bakanlıklarca onaylanan gecekondu önleme bölgeleri ile 247 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yürürlüğe girdiği 11/6/1985 tarihinden sonra belediyelerce ihdas edilen ve belediye mülkiyetinde olan gecekondu önleme bölgelerinde belediyelere devredilen yetkilerin, 9/3/1987 gün ve 4062 sayılı, 1987/1 no.lu Genelgeleri ile valiliklere duyurulduğu,

Bazı belediyelerin gecekondu Kanununun 3. maddesine dayanılarak kamulaştırma veya tahsis suretiyle Bakanlıklarının kullanımında bulunan gecekondu önleme bölgelerindeki arazi ve arsaların mülkiyetinin belediyelere devri hususunda girişimlerde bulunduklarının öğrenildiği belirtilirek, kamulaştırma suretiyle elde edilen, bedeli gecekondu fon hesabından karşılanan veya Bakanlıklarına tahsis edilen bu arazi ve arsaların mülkiyetinin 775 sayılı Yasanın 3. maddesi gereğince, belediyelere geçmeyeceğinin gözönünde bulundurulması ve bu gibi yerlerin belediyelere devrinin yapılmaması,

Söz konusu yerlerin 775 sayılı Kanunun aradığı şartları taşıyan yapı kooperatiflerine 3016 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıklarca tahsis edildiği,

Ancak, Bakanlıklarınca tahsis yapılmayacak, bu tür arsa ve arazilerin Bakanlığımıza bildirildikten sonra gereğinin yapılmasının uygun olduğu,

bildirilmiştir.

Buna göre, yukarıda belirtildiği üzere kamulaştırma veya tahsis suretiyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığının kullanımında bulunan, gecekondu önleme bölgelerindeki Hazineye ait arazi ve arsaların, Bakanlığımızdan görüş alınmadan, belediyelere devrinin yapılmamasını, belediyelerin, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca, devrini istedikleri Hazineye ait arazi ve arsalarla ilgili bilgi ve belgeler gönderilirken, taşınmaz malın Hazineye ne şekilde intikal ettiğinin şerh olarak bildirilmesini ve herhangi bir yanlış işleme meydan verilmemesi için konunun ilçe teşkilatlarımıza da, duyurulmasını rica ederim.

BAKAN  ADINA

Şafak KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın