126 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacı)

T.C.

MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî  Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :  Mile – 4/4 Şb. Md. 3121-24383-5653                                      ANKARA

KONU : Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacı.                                       11/2/1985

SIRA NO: 126

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun işletme, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili 6/c maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan  kamu kurum ve kuruluşlarının tam mülkiyetindeki konutların mevsimlik yakıt ihtiyacının, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde belirtildiği gibi Yönetmeliğe ekli (9) sayılı cetvelde gösterilen “İç sıcaklık dereceleri tablosu” ile “Dış sıcaklık dereceleri tablosu” esas alınmak şartıyla, ekli 1, 2 ve 3 No.lu tablolardan yararlanarak her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere hesap edilmek suretiyle, Yönetmeliğin 30’uncu maddesine göre yakıt ödeneğinin istenilmesi öngörülmüştür.

Bu konuda, çeşitli illerden gelen isteklerde Bakanlığımıza ait kaloriferli konutların günlük yakıt ihtiyacının tesbitinde kaloriferlerin günlük yanma sürelerinin kaç saat üzerinden hesaplanacağı ve ayrıca, sıcak su tertibatlı konutlarda yakıt ihtiyacının nasıl tesbit edileceği ve günde kaç saat sıcak su verileceği sorulmaktadır.

Buna göre;

1- Bakanlığımıza tahsisli ve tam mülkiyetindeki kamu konutlarının mevsimlik yakıt ihtiyacının tesbitinde esas alınacak kaloriferlerin günlük azamî yakılma süreleri bölgeler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Bölgeler                       Kaloriferlerin Günlük Yakılma Süreleri

Sabah/Saat        Akşam/Saat     Toplam/Saat

Marmara Bölgesi                                   2-3                   3-4                       5-7

Ege Bölgesi                                            2-3                  3-4                        5-7

Akdeniz Bölgesi                                     2-3                  3-4                        5-7

İç Anadolu Bölgesi                                 3-4                  4-5                         7-9

Doğu Anadolu Bölgesi                            4-5                  5-6                        9-11

Doğu Karadeniz Bölgesi                         2-3                  3-4                        5-7

Batı Karadeniz Bölgesi                             2-3                  4-5                        6-8

Güney Doğu Anadolu Bölgesi                 2-3                   4-5                        6-8

2- Kaloriferlerin günlük ve mevsimlik yakılmasında, hesaplanan yakıt ihtiyacı kadar yakıtın kullanılması ve azamî yakıt tasarrufu sağlanması gerekmektedir.

3- Kaloriferli konutların mevsimlik yakıt ihtiyacının tesbitinde, bölgeler itibariyle aşağıda belirtilen azamî mevsim süreleri esas alınacaktır.

Bölgeler                                                                      Mevsimlik Süre/Ay

Marmara Bölgesi                                                                     5 ay

Ege Bölgesi                                                                             5 ay

Akdeniz Bölgesi                                                                      4 ay

İç Anadolu Bölgesi                                                                  6 ay

Doğu Karadeniz Bölgesi                                                          6 ay

Batı Karadeniz Bölgesi                                                            6 ay

Doğu Anadolu Bölgesi                                                            7 ay

Güney Doğu Anadolu Bölgesi                                                 6 ay

4- Kaloriferli konutların günlük ve mevsimlik fiilî yakılma süreleri, yukarıda (1) ve (3)’üncü maddelerde gösterilen toplam hesaplama sürelerini geçmeyecektir.

5- Kaloriferlerin yakılmasında Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (9) sayılı cetveldeki “İç sıcaklık dereceleri” nde evler için belirlenen azamî sıcaklık dereceleri geçilmeyecektir.

6- Sıcak su tertibatlı konutlarda çarşamba ve pazar günlerinde en fazla dörder saat sıcak su verilecektir. Bu süre bütün yıl için geçerlidir.

7- Sıcak su tertibatlı konutlarda sıcak su temini için gerekli yakıt ihtiyacı, (6)’ncı maddede belirtilen süreler gözönüne alınarak, kaloriferli konutların yakıt ihtiyacının tesbit edilmesi usulüne göre ayrıca hesap edilmek suretiyle, birlikte ödenek talebinde bulunulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini ve 1985 yılı için ihtiyaç duyulan yakıt ödeneğinin de yukarıda açıklanan esaslara göre yeniden hesaplanarak bildirilmesini rica ederim.

BAKAN  ADINA

                                                                                             Ertuğrul  KUMCUOĞLU

Müsteşar

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın