125 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarının yönetimi)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî  Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :  Mile – 4/4 Şb. Md. 3121-24383/33206               ANKARA

KONU : Kamu konutları.                                                  28.9.1984

SIRA NO: 125

Bu Tebliğ, 249 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesi uyarınca bu Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen, “Kamu Konutları Yönetmeliği” Bakanlar Kurulunun 16/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı Kararıyla 23/9/1984 tarih ve 18524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6 nci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarında mevcut konutların kamu konutu türlerine göre belirlenmesi ve bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması öngörülmüştür.

Bu Yönetmeliğin görev ve sıra tahsisli konutların tahsis şekli ile ilgili 8 inci ve 9 uncu maddelerinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında ataması merkezden yapılan personele tahsis edilen “görev tahsisli konutlar” ile puan esasına göre tahsis edilen “sıra tahsisli konutlar”ın merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilebileceği hükmü yer almıştır.

Öbür taraftan, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutların, kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tespiti ile birlikte, hazırlanacak bir genelge ile taşra teşkilatına bildirilecektir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre ise komisyon kararını gerektiren kamu konutlarının oturmaya hak kazananlara tahsisi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca belirlenen ve üç kişiden oluşan konut dağıtım komisyonlarının kurulması ve ayrıca, iki yedek üye tespit edilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

1- Kamu Konutları Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesi uyarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 23/9/1984 tarihinden önce, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunun 3 üncü maddesi ile 30/6/1984 tarihine kadar uygulanan Memur Konutları Yönetmeliği hükümleri gereğince görev ve sıra tahsisli konutlara ayrılan konutlar ile Kamu Konutları Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 23/9/1984 tarihinde hizmet tahsisli konut özelliğini kazanan konutların ayrımının, aynen önceki tespit edildiği şekliyle devam etmesi;

2- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince 23/9/1984 tarihinden sonra tahsis edilecek konutların konut türlerine göre ayrımının, Bakanlık Makamınca yapılması;

3- Ataması merkezden yapılan taşra teşkilatında görevli personel ile, il ve ilçelerde şef ünvanındaki personele tahsis edilecek “görev tahsisli” konutların Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca hak sahiplerine tahsisinin merkezde yetkili konut dağıtım komisyonunca ve taşra teşkilatında puan esasına göre tahsis edilecek “sıra tahsisli konut” ların tahsisinin ise konutun bulunduğu il veya ilçede kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca yapılması;

4- Bölgede kurulacak yetkili konut dağıtım komisyonunun başmüdür, başmüdür yardımcısı ve konut tahsisi ile görevli birimin şube müdüründen oluşması ve ayrıca, hizmet süresi daha fazla olan iki şube müdürünün yedek üye olarak belirlenmesi;

5- İlde kurulacak yetkili konut dağıtım komisyonunun defterdar, millî emlâk müdür ve millî emlâk müdür yardımcısından (bulunmayan yerlerde millî emlâk şefi) oluşması ve ayrıca, muhasebe müdürü ile millî emlâk şefinin yedek üye olarak tespit edilmesi;

6- İlçelerde kurulacak yetkili konut dağıtım komisyonunun malmüdürü, vergi dairesi müdürü (bulunmayan yerlerde muhasebe şefi) ve millî emlak şefinden (bulunmayan yerlerde hizmet süresi fazla olan millî emlak memuru) oluşması ve ayrıca, vergi dairesi müdür yardımcısı (bulunmayan yerlerde muhasebe şefi) ve gelir şefinin yedek üye olarak tespit edilmesi;

7- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, boşalan görev tahsisli konutların fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde hak sahiplerine tahsis edilmesi gerektiğinden, boşalan “görev tahsisli” konutların en kısa zamanda bildirilmesi ve Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca bu konutların tahsis edileceği hak sahibi personelin bildirilmesi;

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini ve bu genelgenin ilinizce yeteri kadar çoğaltılarak gereği için ilçelere de ulaştırılmasını rica ederim.

BAKAN   ADINA                                                                                        

Oktay ŞATIROĞLU                                                                                                                                              Millî Emlâk Genel Müdürü

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın